Home Page

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss L Williams

Croeso i Ddosbarth Bl.4

Miss L. Williams

 

 Dilynwch ni ar Twitter  
Follow us on Twitter
@YGGBYMLWilliams

@YGGBrynymor1

Ein thema y tymor hwn yw 'Amser Maith yn Ol'. Our theme this term is 'Long Ago'.

Rydym wedi dechrau edrych ar y Celtiaid a'r Rhufeiniaid. We have begun studying the Celts and Romans. 

Trosolwg ein thema ar gyfer y tymor. Our theme's overview for this term.

Dydd Llun, Hydref 9fed, teithion ni yn ol mewn amser, a gweithio yn y bryngaer yng Nghastell Henllys. Roedd pawb wrth eu boddau yn y mwd, ac roedd yn llawer o hwyl cael ein wynebau wedi eu peintio'n las yn barod i ryfela. 

Monday, October 9th, we travelled back in time and spent a day working on the settlement in Castell Henllys. Everyone enjoyed in the mud and it was great fun having our faces painted blue, ready to go to battle!

Rydym wedi mwynhau ein sesiynau 'Geirio Gwych' y tymor hwn. Mae ysgrifennu'n hwyl! We have been enjoying our 'Big Write' sessions this year. Writing is great fun! 

Cawsom brynhawn bendigedig yn gwylio sioe Llion Williams 'Taith yr Iaith. Roedd clywed am hanes y Gymraeg yn ddifyr a theimlodd pawb falchder ein bod yn gallu siarad Cymraeg.

We had a wonderful afternoon watching Llion Williams acting in 'Taith yr Iaith'. Hearing the history of our language was inspiring and we all felt proud that we are able to speak Welsh!

Cawsom hwyl yn gwisgo lan yn lliwiau Owain Glyndwr a dathlu ein cymreictod. We had fun today dressing up in Owain Glyndwr's colours and celebrating our Welsh identity.