Home Page

Blwyddyn 1 & 2 / Year 1 & 2 – Miss R Owen

Croeso i ddosbarth blwyddyn 1 a 2 Miss Owen, Mrs Hughes a Miss Harding!

 

Tymor yr Haf 2014

Ein thema newydd yw "Dewch i forio!"

 

Welcome to Miss Owen, Mrs Hughes and Miss Hardings year 1 and 2 class!

 

Sumer term 2014

Our new theme is "Land ahoy!"

 

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's work

Pwysig!

Mae angen casglu deunyddiau i greu cychod! Casglwch ddeunyddiau y gallwch eu hailgylchu e.e bocsys plastig, polystyren neu ffoil. Dewch â nhw i'r ysgol cyn gynted â phosibl! Diolch!

 

Important!

We need materials to create boats! Please collect recyclable materials such as plastic, polystyrene or foil cartons. Bring them in to school as soon as possible! Thank you!

Dyma beth rydyn ni wedi bod yn gwneud hyd yn hyn! Here's what we've been doing so far!

Diwrnod diddorol gyda Criw Bad Achub y Mwmbwls! An Interesting day with the Mumbles Lifeboat crew!

Cofiwch! Taith i Orsaf Bad Achub y Mwmbwls - 6/5/14

A reminder! Visit to Mumbles Lifeboat Station - 6/5/14

Gwaith Cartref Sillafu 6/6/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 23/5/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 16/5/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 9/5/14 Spelling Homework

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ein thema newydd! Our new theme!

Dyma ni yn mwynhau hwyl y carnifal! Here we are enjoying the fun of the carnival!

Dewch i ddawnsio! Come and dance!

 

Rydyn ni wedi bod yn astudio dawns greadigol yn ymarfer corff yn ddiweddar. Dewch i weld y dosbarth yn symud fel pysgod!

 

We have been studying creative dance in our physical education sessions recently. Come and see the class moving like fish!

IMG_2247.MOV

Still image for this video

IMG_2247.MOV

Still image for this video

IMG_2258.MOV

Still image for this video

Carnifal y Pasg / Easter Carnival

Gweithdy Rhythm / Rhythm Workshop

Dysgu am Ddiogelwch Tân!  Learning about Fire Safety!

 

Cawsom lawer o hwyl tra'n dysgu am ddiogelwch tân gyda Gareth. Diolch yn fawr iawn!

We had a lot of fun whilst learning about fire safety with Gareth. Thank you very much!

Geiriau 'Tric a Chlic Cam 2' Words

Dyna beth oedd wythnos brysur!

Yr wythnos yma rydyn ni wedi dathlu Dydd Gŵyl Dewi, Wythnos y llyfr a diwrnod Masnach Deg! Buom yn mwynhau gweithgareddau celf a chrefft a llawer o weithgareddau ymarferol. Roedd y ras banana yn wych! Darllenon ni sawl stori ddiddorol (ond ein hoff stori yw 'Pobl y pants o'r gofod' o hyd!) a mwynheuon ni clywed ymwelwyr o bob math yn darllen storiâu bywiog i ni! Rydyn ni nawr yn barod i ddechrau ein gwaith ar ein thema newydd!

 

Well that was a busy week!

This week we have been celebrating Saint David's Day, World Book Week and Fairtrade day! We have enjoyed a number of arts and craft activities as well as a lot of practical activities. The banana relay was brilliant! We read some fantastic stories (although our favourite is still 'Aliens love underpants!') and we enjoyed hearning all sorts of visitors reading lively stories to us! We are now ready to start ur work on our new theme! 

Gwaith Cartref Sillafu 28/3/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 21/3/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 14/3/14 Spelling Homework

Gwaith cartref sillafu 07/03/14 Spelling homework

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Newyddion blwyddyn 1 a 2! Year 1 and 2's News!

Edrychwch ar ein rhaglen newyddion! Look at our news programme!

Newyddion mawr! News flash!

 

O na! Mae gan Huw Edwards problem enfawr! Beth am chwarae'r fideo i glywed mwy?

 

Oh no! Huw Edwards has got a big problem! The weather has been so awful that the news studio has been blown away! Can anyone help him?

IMG_1782.mp4

Still image for this video

Ydych chi eisiau dod i Ffrainc? Do you want to come to France?

Still image for this video
Doedd Mr Scourfield ddim yn siŵr ble i fynd yn ystod hanner tymor! Roedd blwyddyn 1 a 2 yn meddwl Ffrainc yw'r lle gorau! Mr Scourfield wasn't sure where to go during half term! Year 1 and 2 thought France was the best place!

Prynhawn hyfryd y y llyfyrgell! A wonderful afternoon in the library!

Rydyn ni yn arlunwyr! We are artists!

 

Buom yn brysur yn paentio Bae Abertawe. Buom yn gweithio'n galed ar gymysgu ein lliwiau!

 

We have been busy painting Swansea Bay. We worked hard on mixing our colours!

Dewch i gadw'n heini! Come and keep healthy!

Diolch yn fawr iawn! Thank you very much! 

 

Daeth Mami Clara mewn i weld ni yn ddiweddar er mwyn trafod ei bywyd yn Ffrainc. atebodd sawl cwestiwn diddorol a dysgodd y plant ffeithiau newydd! Diolch yn fawr iawn am dy gymorth! 

 

Clara's Mum came in to see us recently to talk about her life in France. She answered a number of interesting cwestions and the children learnt some new facts! Thank you very much for your help!

Dyma ni yn y Ganolfan Groeso! Here we are in our Welcome Centre!

 

A'r enillwr yw ......FFRAINC!      

 

Buom yn creu pictogram er mwyn casglu ein pleidleisiau a dewisom i astudio Ffrainc. Rydyn ni wedi bod yn brysur yn astudio Cymru ac Abertawe am yr wythnosau diwethaf, yn creu canolfan groeso ac astudio mapiau. Rydyn ni nawr yn ceisio creu hysbyseb teledu ar gyfer Abertawe. Mae e'n llawer o hwyl!

 

And the winner is ...... FRANCE!      

 

We created a pictogram to collect our votes and we chose to study France. We have beeb busy studying Wales and Swansea in recent weeks, creating a welcome centre and studying maps. We are now trying to create a television advertisement for Swansea. It's a lot of fun!

Gwaith Cartref Sillafu 21/02/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 14/02/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 07/02/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 31/01/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 24/1/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 17/1/14 Spelling Homework

Rhagflas o waith y tymor / An overview of this term's work

I'ch atgoffa!

Diwrnodau Gwersi Addysg Gorfforol - Dydd Mawrth a Iau. Plîs cofiwch eich gwisoedd ymarfer corff!

 

Don't forget!

Physical Development lessons - Tuesday and Thursday. Please remember your P.E Kit!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Nadolig Llawen!

Mae'r Nadolig wedi cyrraedd o'r diwedd! Rydw i'n gobeithio eich bod chi'n mwynhau'r wŷl ac yn dychwelyd yn y tymor newydd yn barod i ddysgu unwaith eto! Dyma amrywiaeth o luniau sydd yn dangos rhai o'r gweithgareddau buom yn brysur yn cwblhau wrth i ni agosáu at Nadolig. Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i chi i gyd!

 

Merry Christmas!

Christmas has finally arrived! I hope you all enjoy the festivities and return in the new year ready to learn once more! Here are a variety of pictures that show some of the activities the children have been completing in the run up to Christmas.Merry Christmas and a happy new year to you all!

Dathlu Diwali/ Celebrating Diwali