Home Page

Blwyddyn 2 / Year 2 - Mrs C Williams

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 2

Mrs Williams a Mrs Bevan!

Welcome to Mrs Williams and Mrs Bevan's Year 2 Class!

Dilynwch ni ar Twitter

Follow us on Twitter

YGGBYMCWilliams

Tymor yr Haf 2015 Summer Term

Thema'r hanner tymor: / This half term's theme:

Cuddfannau a Dant y Llew

Dens and Dandelions

 

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / Overview of this term's activities

Hwyl y Mabolgampau! Sports Day Fun!

Creu cuddfannau yn y goedwig! Making dens in the forest!

Ymweliad parc Singleton - Adeiladu Cuddfannau - Den building Workshop Singleton Park

Newyddion Cyffrous!

Mae gennym aelodau newydd yn ein dosbarth! Teulu o forgrug! Maent yn brysur iawn yn paratoi eu cartref newydd. Rydyn ni wrth ein boddau yn eu gwylio!

 

Exciting News!

We have welcomed a family of ants into our classroom! They are very busy at the moment creating a new home for themselves!

Croeso i'n Coedwig! Tybed beth welwn ni yno? Welcome to our woodland area! What will we discover there?

Bore bendigedig yn ymchwilio ym Mharc Singleton! Exploring and enjoying at Singleton park

Pwysig! Important!

Ymweliad i Barc Singleton - bore Mercher 10/6/15

Visit to Singleton Park - Wednesday morning 10/6/15

 

I ddarganfod mwy am greaduriaid, adar a phlanhigion y goedwig, cliciwch ar y dolenni isod!

To learn more about woodland plants, birds and creatures, click on the links below.

http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/darllen-mewn-dim/creaduriaid-bach/all-trees.html

 

http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/darllen-mewn-dim/blodau/index.html

 

http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/darllen-mewn-dim/coed/index.html

Gwaith Cartref Sillafu / Spelling Homework
Her Dewch i Feddwl / Let's Think Challenge

Her Dewch i feddwl 9/7/15 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 18/6/15 Let's Think Challenge

Gweithgareddau cymesuredd i chi! Some symmetry activities for you to try!

 

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/maths/awen-robot-factory/cymesuredd.html

smileyDewch i ganu gyda 'Rimbojam!' Let's sing with 'Rimbojam!'smiley

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/music/rimbojam/rimbojam.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Haf / Summer Term 2015

  Thema'r Tymor: Un Tro......

Term's Theme: Once Upon a Time.....

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / Overview of this term's activities

Y Briodas Fawr! The Wedding!

Cawsom ddiwrnod bendigedig heddiw! Diolch yn fawr i Jill o Bethel, Sgeti am ein helpu i ddeall mwy am yr hyn sy'n digwydd yn ystod gwasanaeth priodas. Gwisgodd pawb yn eu dillad gorau a chawsom amser gwych! Llongyfarchiadau mawr i Sinderela a'r Tywysog!

 

We had a fantastic day today! Thank you very much to Jill from Bethel, Sketty for helping us understand more about what happens during a wedding ceremony. We all dressed up in our best clothes and had a fabulous time! Many congratulations to Cinderella and the prince!

 

Y briodas fawr!

Lluniau o'r diwrnod mawr! Some pictures of the big day!

 

Pob lwc i Erin Sherwood sy'n cystadlu yn y gystadleuaeth llefaru unigol ar Ddydd Llun yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerffili. Dymuniadau gorau i ti Erin!

 

Erin Sherwood will be competing in the Year 2 and under recitation competition at the Urdd National Eisteddfod in Caerphilly on Monday. We wish her the very best of luck!

 

 

Newyddion Cyffrous! Exciting News!  

 

Cawsom neges oddi wrth Sinderela yn gofyn am ein help i greu gwahoddiadau  ar gyfer ei phriodas hi â'r tywysog! Aethom ati yn syth i gynllunio a chreu gwahoddiadau bendigedig!

 

We had a message from Cinderella! She needed our help to create invitations for her wedding. We were more than ready to help and went ahead to design and create  lovely wedding invitations.

Y Briodas Fawr! / The Wedding!

Llongyfarchiadau! Congratulations!

 

Llongyfarchiadau mawr iawn i Erin am ennil yr ail wobr am ysgrifennu barddoniaeth yng nghystadleuaeth gwaith cartref Eisteddfod yr Urdd! Gwych!

 

Congratulations to Erin for winning second prize in the National Eisteddfod poetry writing competition! Fantastic!

 

Gwrandewch ar y darn barddoniaeth! - "Y Ddraig." Would you like to listen to the poem?- "The Dragon."

Dewch i adrodd stori! It's story time!

Still image for this video
Dyma rai o'n symudiadau dweud stori!
Here are some of our story telling actions!

Un tro........

Amser dweud stori! Rydym wedi cael hwyl yn defnyddio symudiadau dweud stori a map stori i ddysgu stori Jac a'r Goeden Ffa. Mae ein straeon yn werth eu darllen!

 

Once upon a time.....

It's story telling time! We've really enjoyed using story telling actions and a story map to learn the story of Jack and the beanstalk. Our stories are worth reading!

Wythnos bwyta'n iach! Healthy Eating week!

Dyna hwyl oedd paratoi, coginio a blasu ffa dringo! Mmmm!

We had fun preparing, cooking and tasting runner beans! Mmmm!

PWYSIG! Cofiwch am ein ymweliad â Theatr y Grand - Dydd Iau 16/4/15.

IMPORTANT! Please remember that we shall be visiting the Grand Theatre on Thursday 16/4/15

 

Bore diddorol iawn yn Theatr y Grand! Dysgom ni lawer am fyd y theatr. Rydyn ni'n ysu am gael perfformio a chwarae rôl yn ein theatr yn y dosbarth nawr!

 

A very interesting morning at Swansea Grand Theatre! We learnt a great deal about the theatrical world and we can't wait to perform and play in our class theatre!

   Heriau Dewch i Feddwl! / Let's Think Challenges  

Her Dewch i Feddwl 5/6/15 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl Mai 22 / Let's Think Challenge

Mwy o ymarfer! More practise!

Gweithgareddau datrys problem lluosi / Multiplication problem solving activities

Beth am chwarae gêm rhyngweithiol a dysgu darllen yr amser? Cliciwch ar y ddolen isod.

What about playing an interactive game and learning to tell the time? Click on the link below!

http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/clock/index.php

Gwaith Cartref Sillafu / Spelling Homework

Taflenni ymarfer llawysgrifen / Handwriting practice

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Tymor y Gwanwyn 2015

     Spring Term 2015

Thema'r Tymor yw 'Archarwyr!' Edrychwn ymlaen at dymor prysur a chyffrous arall!

This half term's theme is 'Superheroes! We look forward to another busy and exciting half term!

Rhagflas o thema'r tymor / Termly overview

Gweithgaredd Cyswllt Cartref / Home School Activity

Archarwyr i'r adwy! Superheroes to the rescue!

Still image for this video
Cawsom neges frys wrth Superted! Roedd rhaid i ni greu archarwyr dewr i'w helpu! Roedd Dai Tecsas yn ddrwg unwaith eto, ac rodd angen rhagor o archarwyr i achub y dydd!
We received an urgent message from Superted! We had to create some brave superheroes to help him. Dai Tecsas was misbehaving again and Superted needed our help to save the day!

IMG_0427.mov

Still image for this video

IMG_0415.mov

Still image for this video

IMG_0535.mov

Still image for this video

IMG_0436.mov

Still image for this video
Dysgu am Gomics Archarwyr / Learning about Superhero Comics

Llawer o ddiolch i Mr Besley am ei gyflwyniad gwych am gomics archarwyr! Dysgom ni lawer iawn am y broses o greu comic, am hanes comics a chawsom y cyfle i weld esiamplau o gomics go-iawn hefyd. Rydyn ni'n edrych ymlaen nawr i greu comics ein hun!

A big thank you to Mr Besley for his excellent presentation about superhero comics. We learnt a great deal about the process of creating a comic, about the history of comics and we also had the opportunity to see some examples of comic books. We can't wait to create some comics of our own!

Helpu eraill ar ddiwrnod Trwyn Coch! Helping others on Red Nose Day!

Dathlu Wythnos y Llyfr! Celebrating Book Week!

Daeth archarwr arall o'r gymuned i'n gweld ni heddiw. Diolch yn fawr i Gareth Jones o'r gwasanaeth tân am alw heibio i sôn am beryglon tân a sut i gadw'n ddiogel.

Another superhero from the community called in to see us today. Thank you to Gareth Jones from the fire service for teaching us about the dangers associated with fire and how to keep ourselves safe.

Diolch yn fawr i PC Bowen am ymweld â ni heddiw! Bore diddorol dros ben yn trafod rheolau ac ymddygiad. Am fwy o hwyl, ewch i: http://www.schoolbeat.org/cy/disgyblion/age/5-7/

Thank you PC Bowen for visiting us today! We spent an interesting morning discussing rules and the way we should behave.

    Heriau Dewch i Feddwl     

Let's Think Challenges.

Beth am roi cynnig ar rhain?

What about trying these challenges?

Her Dewch i Feddwl 12/3/15 Let's Think Challenge

Gwaith Cartref Sillafu

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 20/3/15 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 13/3/15 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 6/3/15 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 28/2/15 Spelling Homework

###################################################

Tymor y Gwanwyn 2015 Spring Term

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

A Happy New Year to you all!

 

Ein thema am yr hanner tymor nesa yw 'Cerddorfa.' Edrychwn ymlaen at hanner tymor cerddorol a swnllyd iawn!

 

Our theme for this half term is 'Orchestra.' We look forward to a very musical and noisy half term!

Geiriau Ga'i Eliffant? Unawd blwyddyn 2 ac iau Urdd/ Words for Urdd Individual singing competition

Gwaith Cartref i Aelodau'r Urdd / Homework for Urdd Members

Prynhawn hyfryd yn y parc yn mwynhau gweithgareddau gwrando, odli a chyfrif.

A lovely afternoon in the park enjoying listening, rhyming and counting activities.

Cadw'n heini gyda Heini! Keeping fit with Heini!

Still image for this video

Cawsom her i baratori perfformiad cerddorol wedi ei selio ar stori Santes Dwynwen. Buom yn cynllunio, yn cyfansoddi, yn creu tocynnau, rhaglenni, hysbysebion a gwahoddiadau!

We received a challenge to create a musical performance based on the Saint Dwynwen story. We've been composing, creating tickets, programmes, posters and invitations!

Ein hofferynnau cerdd! Da iawn chi am greu offerynnau diddorol a lliwgar dros ben!

Our musical instruments! Well done for creating some interesting and colourful instruments!

Drymiau.MOV

Still image for this video

Creu sgor graffig o stori 'Pedr a'r Blaidd' / Creating a graphic score of the 'Peter and the Wolf' story

Gweithgaredd Cyswllt Cartref / Home School Activity

Mae'n ddiwrnod Santes Dwynwen ar y 25ain Ionawr. Cliciwch ar y dolenni isod i ddarganfod mwy am yr hanes!

It's St Dwynwen's Day  on January 25th. Click on the links below to learn more!              

 

http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/legends-wales/locations_cy/santes-dwynwen/llyfr/index.html

 

http://www.bbc.co.uk/cymru/gogleddorllewin/safle/chwedlau/pages/dwynwen.shtml

Diolch yn fawr iawn i Mr Huw Rees am sesiwn ddrymio! Diddorol dros ben! A big thank you to Mr Huw Rees for a very interesting drumming session!

Cyfansoddi gan ddefnyddio ap 'GarageBand'

Composing using 'GarageBand' app.

Mae'r Stiwdio Gerdd ar agor! Rydym wrth ein bodd yn cyfansoddi gan ddefnyddio iPads a cyflawni heriau gyda'r offerynnau.

The Music Studio has opened! We've been having great fun composing using iPads and completing challenges using instruments.

Diolch am ddanfon offerynnau o bob lliw a llun i'r ysgol! Rydym wedi mwynhau eu trafod!

Thank you for sending all kinds of instruments to school! We have enjoyed the experience!

IMG_0863.MOV

Still image for this video

IMG_0868.MOV

Still image for this video

Ymunwch â Dona Direidi i dysgu mwy am offerynnau a'r gerddorfa! Cliciwch ar y ddolen isod i weld cyfres o raglenni ar S4C Clic!

Join Dona Direidi to learn more about musical instruments and the orchestra. Click on the link below to watch a series of programmes on S4C Clic!

http://www.s4c.co.uk/clic/c_level2.shtml?programme_id=510079865

 

Heriau Dewch i Feddwl / Let's Think Challenges

Beth am roi  cynnig ar rhain? What about trying these problems?

Her yr Wythnos 9/2/15 Weekly Challenge

Her yr Wythnos 9/2/ 15 Weekly Challenge

Dewch i ddysgu mwy am odrifau ac eilrifau / Learn about odd and even numbers

http://hwb.wales.gov.uk/Resources/#resource/bd2f6ca8-6258-464b-a786-6c6e9d2233cb/cy

Beth am chwarae gêm rif? What about playing a number game?

http://www.bbc.co.uk/cymru/dysgu/camaucyfri/#/rabbit/rabbit-choiceA

Her yr Wythnos 2/2/15 Weekly Challenge

Her yr Wythnos 19/1/15 Weekly Challenge

Her yr Wythnos 12/1/15 Weekly Challenge

Beth am ymarfer ein ffeithiau rhif?

What about learning our number facts?

http://hwb.wales.gov.uk/Resources/#resource/75f3d623-1259-4d48-aa52-ade4d207ed9c/cy

Her wythnos 5/1/14 Weekly Challenge

Cliciwch ar y ddolen isod i ddatrys y problemau amcangyfrif hyd.

Click on the link below to take part in some length estimation challenges.

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/maths/awen-robot-factory/amcangyfrif.html

Gwaith Cartref Sillafu 13/2/15 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 6/2/15 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 30/1/15 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 23/1/15 Speling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 16/1/15 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 9/1/15 Spelling Homework

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tymor yr Hydref 2014 Autumn Term

Thema'r hanner tymor yma yw 'Cofiwch Cofiwch!'

This half term's theme is 'Remember Remember'

Rhagflas o'r thema / An overview of this term's theme

Ail-adrodd Stori'r Geni / The Christmas Story

Ein Parti Nadolig! Our Christmas Party!

Mae’r Nadolig yn agosáu! Mae corachod bach Sion Corn yn    brysur iawn yn y gweithdy!

Christmas is coming! Santa's little helpers are very busy!

                                          

Dyma ni'n creu ein straeon! Here we are creating our adventures!

Anturiaethau yn y gornel chwarae!

Adventures in the role-play corner!

Mae Sam Tân a'i griw wedi bod yn brysur! Galwch yn ôl i'r dudalen yma'n fuan i glywed am ei anturiaethau. Rydym ni wrthi yn creu anturiaethau cyffrous ar ei gyfer!

Fireman Sam and his crew have been busy. Remember to visit this page soon to hear about his adventures. We've been busy creating exiting adventures for him!

Rydyn ni wedi cael hwyl yn defnyddio'r cyfrifiadur a'r iPads i greu llyfrau a tudalennau o wybodaeth am hanes cynllun y Powdwr Gwn!

We've enjoyed using the computer and iPads to create books and pages of information about the Gunpowder Plot!

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children In Need Day

  

Archarwyr Arbennig! Superb Superheroes!

Bore diddorol iawn yn yr Orsaf Dân! Diolch yn fawr iawn i'r staff i gyd! A very interesting morning at the Fire Station!

Heriau Datrys Problem / Problem Solving Challenges

Beth am roi cynnig ar rhain? Pob hwyl gyda'r ymchwilio!

What about trying these? Have fun investigating!

Gwaith Cartref Sillafu 5/12/14 Spelling homework

Gwaith Cartref Sillafu 28/11/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 21/11/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 14/11/14 Spelling Homework

PWYSIG! Ymweliad â Gorsaf Dân Llanelli-Tachwedd 6ed IMPORTANT! Visit to Llanelli Fire Station - November 6th

Ffurflen ganiatad / Consent Form

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thema'r hanner tymor yw 'Archfarchnad'.

This half term's theme is 'Supermarket'.

Rhagflas o weithgareddau'r tymor /An overview of this term's activities

Y Cynnyrch Gorffenedig! Da iawn bawb am fod yn barod i helpu!

The finished products! Well done all for being ready to help!

Am ddiwrnod prysur!

Mae'r gwaith o greu ein cynnyrch wedi ei wneud! Siocledi a lolipops o bob math! Bydd yr archfarchnad yn falch iawn o'n help!

What a busy day!

We've been busy all day making our products! Chocolates and lolly pops of all sorts! The supermarket will be very glad of our help!

Argyfwng yn yr Archfarchnad!

Cawsom neges fideo wrth reolwraig yr archfarchnad yn gofyn am ein cymorth! Roedd pob rhewgell wedi torri a phob lolipop wedi ymdoddi! Hefyd, roedd y gwres yn rhy uchel yn y siop, ac roedd y siocled i gyd wedi ymdoddi! Aethom ati ar frys i greu cynllun!

An Emergency at the Supermarket!

We received a video message from the manager of the supermarket asking for our help! The freezers had broken, and the lollypops had all melted. The heating in the shop was also faulty, and all the chocolate had melted! We were all ready to help, and started planning at once!

Barod i goginio? Ready, Steady, Cook!

Dyma ni – Sêr y byd teledu! T.V Chefs of the future?

Still image for this video
Ein Rhaglenni Coginio! Gwrandewch ar y cyfarwyddiadau a mwynhewch!
Our Cookery Shows! Listen to the instructions and enjoy!

Coginio.mov

Still image for this video

Coginio 2.mov

Still image for this video

Newid Deunyddiau  /  Changing Materials

Mmmmm! Mae dysgu am newid deunyddiau yn waith blasus dros ben!

learning about changing materials is tasty work! Mmmmmm!

 

Ymdoddi, ymsolido, oeri, cynhesu, rhewi, hydoddi, caled, meddal.........

Bore bendigedig yn ymchwilio yn archfarchnad Tesco, Fforestfach yn dysgu am bobi bara, llysiau, ffrwythau a physgod! Joio!

A marvelous morning at Tesco Fforestfach learning about baking bread, fruit, vegetables and fish! We had a fantastic time!

Digwyddiadau Diwrnod Eco!

Eco Day Events!

Diolch i Mrs Richards am drafod ei phrofiadau o weithio mewn archfarchnad gyda ni! Diddorol dros ben!

We would like to thank Mrs Richards for sharing her experiences of working in a supermarket with us. Very interesting indeed!

Mae Siop y Gornel ar agor! Diolch i Mr Scourfield am dderbyn ein gwahoddiad i agor y siop yn swyddogol! no

Our Corner Shop is now open! Thank you Mr Scourfield for attending the official opening ceremony!no

Nodyn i'ch atgoffa!

Gwersi datblygiad Corfforol - Dydd Mercher a Dydd Iau

 

A reminder!

Physical Development lessons - Wednesday and Thursday.

Ymweliad Addysgol / Educational Visit 10/9/14

Bore diddorol yn yr archfarchnad! An interesting morning at the supermarket!

Ein bocsys arbennig

Cofiwch eu danfon i'r ysgol cyn gynted â phosibl!

Our special boxes

Don't forget to bring your box to school as soon as possible!

Croeso cynnes i Flwyddyn 2! Dyma ychydig o luniau o'n diwrnod 1af!

A warm welcome to year 2! Here are a few pictures of us on our first day!

Gwaith Cartref Sillafu 24/10/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 17/10/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 10/10/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 3/10/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 26/9/14 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 19/9/14 Spelling Homework

Rhestr o Wefannau Defnyddiol / List of Useful Websites

'Apps' Defnyddiol / Useful Apps

Geiriau aml eu defnydd / High frequency words

Gêm ryngweithiol i ddatblygu sgiliau darllen / Interactive game to develop reading skills

http://hwb.wales.gov.uk/Resources/#resource/489077a4-f2f6-4cdf-9f64-a017b52a22b0