Home Page

2019-2020.

Mae gan bob plentyn yn Ysgol Gymraeg Bryn y Môr ddawn arbennig, p'un ai yn y byd academaidd, chwaraeon, cerddoriaeth, celfyddydol neu rhyw faes arall. Yn ogystal â phwysleisio hyn ar lawr y dosbarth, mae ein 'Gwasanaeth Gwobrwyo' bob Dydd Gwener yn gyfle i ddathlu'r llwyddiannau hyn hefyd. Dyma i chi rai o'n llwyddiannau diweddar ni!Every child at Ysgol Gymraeg Bryn y Môr has a special talent, be it academic, sporting, musical, artistic or in another field. In addition to emphasising this in the classroom, our 'Celebration Assembly' every Friday is an opportunity to celebrate these successes as well. Here are some of our most recent successes!

 

Sêr yr Wythnos / Stars of the Week 

Yn dilyn enwebiadau gan yr athrawon dosbarth, dyma i chi 'Sêr yr Wythnos'. Da iawn i chi gyd am eich hymdrechion!🌟

Following nominations from class teachers, here are the 'Stars of the Week''. Well done to you all for your efforts! 🌟

Caredigrwydd / Kindness

Presenoldeb Dosbarth / Class Attendance

Llongyfarchiadau i ddosbarthiadau Mrs Williams Bl2 (100%) a Dosbarthiadau Miss Williams Bl4&5 (98.8%) a Miss Lewis Bl 5&6 (98.8%) ar ennill wobr 'Presenoldeb Dosbarth' yr wythnos hon. Da iawn i chi gyd! 

Congratulations to Mrs Williams, Miss Williams and Miss Lewis classes on winning the 'Class Attendance' award this week . Well done everyone! 

(10/1/20)

22/11/19

Llongyfarchiadau i dîm pêl droed yr ysgol heddiw-ymlaen i’r rownd nesaf. Da iawn chi⚽️👏 

Congratulations to the football team today-on to the next round. ⚽️👏🏻