Home Page

Diogelwch Plant / Child Protection

Os ydych chi'n gofidio am unrhywbeth, gofid bach neu ofid mawr - peidiwch a'i gadw i'ch hun. Gall siarad â rhywun fod yn gysur mawr. Gall hynny fod yn rhiant, aelod o'r teulu, ffrind neu athro / athrawes. Os oes rhywbeth yn eich trafferthu chi, rhannwch e'. Os nad ydych chi am siarad gyda rhywun cyfarwydd, mae grwpiau eraill ar gael i'ch helpu. Dyma rhai ohonyn nhw:

Yn ogystal â'r grwpiau yma, gallwch hefyd rhannu eich gofidiau trwy ddefnyddio'r system negesu 'Gareth Gwrth-fwlian'. (manylion pellach isod)

 

If you are worried about anything, it could be something big or something small - don't bottle it up. It can really help if you talk to someone. That someone could be a parent, family member, friend or teacher. If there is something on your mind, please share it. If you don't want to talk to someone you know, there are many organisations that can help. Here are a few of them: 

In addition to these groups, you can also share your worries by using our 'Gareth Gwrth-fwlian' (Anti-bullying Gareth) messaging system (further details below).

Picture 1
Picture 2

Yn dilyn syniad gwreiddiol gan y Cyngor Ysgol, mae gan ddisgyblion Bryn y Mor modd arall o rannu eu gofidiau bwlian o hyn ymlaen yn dilyn lawnsiad ein system negesu 'Gareth Gwrth-fwlian'. Mae gan bob disgybl CA2 gerdyn gyda manylion y gwasanaeth mewnol. / Following an original idea by members of the School Council, Bryn y Mor pupils will now have an additional means of sharing their concerns about bullying with the launch of our 'Gareth Gwrth-fwlian' (Anti-bullying Gareth) texting system. Every pupil in KS2 has a card with details of this in-house service. (3/6/15)