Home Page

Meithrin / Nursery - Mrs K Martin & Miss R M Jones

Mwynhau yn y parc! Enjoying in the park!

Peintio gyda phel!Painting with a ball!

Croeso nÔl i chi gyd i'r ail hanner tymor olaf y flwyddyn. Rhaid dweud ei bod hi wedi hedfan.

 

Thema yr hanner tymor yma yw 'Bownsio'

 

Os oes gyda chi unrhyw adnodd a fydd yn addas i'r thema ee peli bach,neu mawr, byddwn yn dra ddiolchgar.

 

Welcome back to the last half term of the year. This year has certainly flown.

 

Our theme this half term is 'Bouncing'

 

If you have any resources to share, please do not hesitate.

 

 

 

Symud Ymlaen..... i'r Derbyn

Dyma'r wybodaeth o'r noson 'Croeso i'r Derbyn' i'r rhai ohonoch sy'n ein gadael ar ddiwedd y tymor.

 

Moving on.... to Reception

Here's the information from the 'Welcome to Reception' Evening for those of you who are leaving us at the end of the term.

Rhagflas y tymor/Overview

Wythnos Prysur/Busy Week

Dinosooooooooooooooorrrrrrr

GRrrrrrrrrrrr

Ein gweithgareddau dinosoriaid yr wythnos cyntaf nol! Our activities on dinosuars on the first week back in school.

Sanau lliwgar sbar?

 

Rydym yn gobeithio gwneud dinosoriaid ein hunain gan ddefnyddio sanau lliwgar (glan) . Os oes gyda chi sanau lliwgar heb bartner, dewch a nhw mewn i ni. Rydym yn edrych ymlaen i wneud llawer o bypedau dinosoriaid doniol gyda nhw.

 

Spare colourful socks?

 

In the next week we are going to make dinosaurs out of old colourful socks. So if you have a sock monster in your house and lots of odd colourful socks, please bring them in. We look forward to making colourful dinosaur puppets with them.

 

DIOLCH

Thema yr Hanner Tymor yma;

 

Brwydr y Dinosoriaid!

Byddwn yn dysgu am wahanol fathau o ddinosoriaid ac ar sut yr oeddent yn arfer byw, pryd yr oeddent yn byw a sut roeddent yn ymddwyn ac yn rhyngweithio gyda dinosoriaid eraill.

 

Os oes gyda chi unrhywbeth ddiddorol ar ddinosoriaid. Croeso mawr i chi ddod i rhannu nhw gyda ni. Byddwn yn ddiolchgar iawn.

 

Our theme this half term;

 

Battle of the dinosaurs!

We will be learning about different types of dinosaurs and their history. We will also be learning on how they lived, when they lived and how they lived with other dinosaurs.

 

If you have anything to share with us on dinosaurs, you are more than welcome to bring them in. We would be so grateful.

 

 

 

 

 

 

Rhagflas y Tymor/ Term Overview

Pasg Hapus 2014

Peintio gyda Sbageti. / Painting with Spaghetti

Diwrnod Annibendod / Messy Day

frownfrownfrownTymor y Gwanwyn 2014

Ein Thema;

 

Baw, Annibendod a Chymysgeddau.

 

Ein bwriad yr hanner tymor yma yw torchi ein llewys, teimlo a chymsgu ac arbrofi ar wahanol ddeunyddiau a chreu dipyn o annibendod! Sbort a sbri

 

Spring Term 2014

 

Our theme this half term;

 

Muck, Mess   and mixtures

Our aim this term is to roll our sleeves up by touching and mixing different materials and of course creating a lot of mess!! Such fun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyma ni allan yn y glaw heddiw. We had fun in the rain today

Torri gyda siswrn, snip,snip,snip! Cutting with scissors,snip,snip,snip!

Glaw? pa law? Rain? what rain?

Blwyddyn Newydd Dda!

 

Gobeithio i chi fwynhau dros yr Wŷl ac eich bod i gyd yn barod am dymor arall o hwyl.

 

Thema Tymor y Gwanwyn 2014 yw:

 

'Pitran patran yn y pyllau'

 

Wel, am thema priodol gyda'r holl dywydd gwlyb yr ydym wedi cael. Rydym yn obeithiol am fwy! Sblish a sblash. Dyma'r cyfle i  atgoffa chi bod angen i'ch plentyn cael Esgidiau glaw yn yr ysgol fel ein bod yn medru defnyddio nhw yn rheolaidd gan ein bwriad yw fynd allan ymhob fath o dywydd yr hanner tymor yma. Hwyl a sbri yn y glaw yn wir! 

 

Byddwn yn dysgu:

* Am ddŵr yn ei amrywiol ffurfiau.

*Sut i ddefnyddio dŵr yn y cartref.

*Sut i fod yn ddiogel yn ymyl dŵr.

*Am dywydd gwlyb a stormydd.

*Am anifeiliaid sy'n byw mewn pyllau a nentydd.

*Defnyddio cyfaint a mesurau mewn gweithgareddau ymarferol.

 

 

 

~Happy New Year!

We hope that you had a wonderful time over the festivities and are now ready for another fun filled half term.

 

Spring Term Theme is: Pitter Patter in the puddles!

 

Yes, what an appropriate theme with all the wet weather we have had. We are crossing fingers that it stays as we want to have lots of fun jumping up and down in wet puddles. Can we ask you to bring a pair of wellies and an umbrella for your child, so that we can go out at anytime in next few weeks. Here are a few things that we will be learning:

 

 

The children will learn:
About water in its various forms;
How water used in the home;
About being safe near water;
About wet weather including storms;
About animals that live in ponds and streams;
How to use volume and measures in practical activities;
How to record their thoughts, feelings and experiences by
drawing, making marks and early writing;
That water is important for seeds and plants;
How to respond to sounds and music using their bodies
imaginativel

 

 

Gair o ddiolch am eich cefnogaeth yn ystod y tymor cyntaf eich plentyn. Cawsom hwyl a sbri yn dathlu ar ddiwedd y tymor. Rydym yn browd iawn o bob un ohonynt yn y gyngerdd. Fe ddysgon nhw nifer o ganeuon ac yn wir mae hyn yn profi bod eich plentyn yn medru dysgu yn gyflym iawn.

 

Dyma rhai luniau o'r hwyl a sbri y cawsom cyn gwyliau'r Nadolig.

 

We would like to thank you for your support during your child's first term in school. We had lots of fun and especially at the end of term. We are so proud of each and everyone in the Christmas concert. They learned many songs and this proves that your child is a quick learner.

 

Here are some pictures of the celebrating we had before the holidays:

Syllu ar y sêr

 

Wel,am noson berffaith y cawsom wrth i ni edrych ar y sêr ar iard yr Ysgol. Roedd yn wych gweld y cynifer a ddaeth. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth. Braf oedd darllen stori a chael siocled poeth i dwymo ar ol syllu ar y sêr. Roedd yn noson hyfryd. Ymddiheuriadau am y lluniau tywyll. Gobeithio cawn eich gweld mewn gweithgareddau tebyg yn fuan.smiley

 

Twinkle Twinkle little star

 

Well, what a perfect night to have as we looked at the beautiful stars on our school yard. It was great to see you all. Thank you so much for your support. The children enjoyed warming up in the classroom with a story and a hot chocolate. Apologies for the blurry dark pictures. We had a good evening and we hope to see you all in future activities. smiley

Lluniau Noson Syllu ar y Ser/Pictures of our Twinkle Twinkle little star evening

Diwrnod gwisgo pyjamas

 

Cawsom ddiwrnod o ddiogia yn ein pyjamas! Naddo wir! fe wnaethom nifer o weithgareddau yn ein dosbarth a oedd yn helpu ni i ddysgu am drefniadau paratoi wrth i ni fynd i gysgu. Dyma lun ohonom yn ein pyjamas (plant prynhawn)

 

We had a lazy day in our pyjamas. On the contrary, we had lots of fun activities that helped us learn about our preparation as we go to sleep. It was a lovely day. Here is a picture of us in our pyjamas (afternoon children)

Thema yr ail hanner tymor yma yw:

"Pan af i gysgu"

(Tachwedd -Rhagfyr 2013)

 Na! Ni fyddwn yn cysgu hanner tymor yma! Byddwn yn dysgu am ein harferion wrth fynd i'r gwely ac yn dysgu trefn ein dydd, ac adnabod sut mae'r awyr yn newid i liw nos. Byddwn hefyd yn dysgu am y lleuad a'r ser ac yn dod i adnabod ffynonellau golau. Er mwyn dechrau'r thema byddwn yn cynnal 'diwrnod gwisgo pyjamas' ar Ddydd Mercher, Tachwedd 13eg. Gall y plant ddod a'i hoff tedi a gwisgo ei esgidiau rhedeg (trainers) gan ei bod hi yn ddiwrnod ymarfer corff hefyd. Byddwn yn darllen ein hoff stori amser gwely ac yn trafod yr hyn maent yn gwneud wrth iddynt baratoi mynd i'r gwely.

 

Rydym ar hyn o bryd yn casglu nwyddau ar gyfer y thema. Os oes gyda chi unrhywbeth i gyfrannu  ee tortsys, anifeiliaid y nos (tedis meddal),llyfrau neu adnoddau ar y lleuad ar ser, byddwn yn dra ddiolchgar. Byddwn yn ofalus iawn gyda nhw ac fe cewch chi nhw nol ar ddiwedd y tymor. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

 

This half term's theme is

'When I fall asleep...'

 

(November-December 2013)

 

No! we won't be going to sleep this half term! We will be learning about our tradition of preparing to go to bed. The children will have the chance to recognise how the sky changes to night-time. We will be learning about the moon and the stars and will get to know the sources of light.

 

To start our theme we will have a 'pyjamas day' on Wednesday, November 13th. The children can bring their own teddy and their favourite story to school. They can wear trainers as it is PE day too (yes we like keeping busy) We will read our favourite story and will discuss what children do to prepare for bed-time.

 

We are currently collecting resources for the theme. If you have anything that could be of use, we would be truly grateful eg torches, any fluffy night-time animals, books or objects on the moon and stars. We will be very careful with your resources and you will have them back at the end of term. Thank you for your support.

Rhagflas yr Hanner Tymor

 

Overview of our theme for this half term

 

  06/11/13

Ar hyn o bryd nid ydym wedi cael eich llythyron caniatad i gyd i fewn eto er mwyn i ni rhoi lluniau o holl weithgareddau hyfryd mae'r plant wedi bod yn gwneud yn ystod yr hanner tymor cyntaf yn yr ysgol. Felly carwn i chi ddychwelyd nhw nol os gwelwch yn dda, os nad ydych wedi derbyn copi o'r llythyr yma, dewch I ofyn i ni yn feithrin (neu'r swyddfa) am gopi. Diolch yn fawr

 

Unfortunatley we are unable to put pictures of the children having fun in wonderful activities on this website as we have not received all of your consent. So please could you send your letter of consent as soon as possible. If you have not received this letter, please come and see us in the nursery or office. Thank you very much.  

 

                            CROESO I'R FEITHRIN

Croeso mawr i'r plant bach newydd sydd wedi ymuno a ni. Mae Mrs Martin a Miss Jones yn gyffrous iawn ar ddod i nabod pawb. Yn ystod y tymor byddwn yn cael llawer o hwyl yn ymgartrefu yn ein dosbarth a gwneud ffrindiau newydd. Byddwn yn archwilio yr holl ardaloedd chwarae sydd yn ein dosbarth, ac fe fyddwn yn mynd am dro o amgylch yr ysgol mewn grwpiau bach.                                                                                                                                                                                                     

A very big welcome to the new little children of the nursery. Mrs Martin and Miss Jones are very excited in getting to know each character. We are going to have fun! During this term we will have lots of fun settling, and making new friends. We will be exploring all areas of play in the classroom. In the next week we will be going for a walk around the school in little groups so that we know where everything is in the school.
Thema'r Hanner Tymor yr Hydref:

 

Pawennau, Crafangau a Wisgers

 

Beth am ddysgu am gathod domestig a chathod mawr hanner tymor yma? Byddwn yn cwrdd â chath Miss King (dosbarth derbyn) ac yn datblygu nifer o sgiliau ar draws y meysydd dysgu. Os oes gennych gath/neu wedi ymweld a chathod mawr, dewch a lluniau/gwybodaeth os gwelwch yn dda. Rydym yn edrych ymlaen i ddysgu am gathod!

 

 

 

This half term’s theme:

Paws, Claws and Whiskers

 

How about learning about domestic and big cats? We will be meeting Miss King’s cat (reception class) and developing many skills in all areas of learning. If you have a cat or have seen a big cat, please bring any information/pictures to school. We look forward to hearing about them. Miaaaw! This is going to be a fun half term.