Home Page

Meithrin Bore / Morning Nursery - Mrs Rh Atherton

Diolch i chi gyd wnaeth dod i Fabolgampau Dosbarth Meithrin ar Ddydd Gwener. Roedd y plant i gyd yn edrych yn arbennig yn eu lliwiau. Dyma luniau o'r bore...


Thank you to all of you that came to the Nursery class' Sports Day on Friday. The children all looked great in their team colours. Here are a few pictures of the morning...

Mabolgampau Meithrin 2015 / Nursery Sports Day 2015

Dyma ein poteli 'Ar lan y môr' a fydd ar werth yn y Ffair Haf eleni (Fory) am £1 / Here are our 'Sea in a bottle' that will be on sale at the Summer Fayre this year (tomorrow) for £1

  Croeso i'r dosbarth meithrin!   

  Welcome to the Nursery!         

 

Mae Mrs Atherton, Mrs Constable a Miss Swistun yn edrych ymlaen eich gweld wythnos yma. Gobeithio i chi gael gwyliau haf arbennig.  Bydd Mrs Atherton eisiau cael gwybod beth fuoch yn gwneud.Cofiwch ddod a'ch pecyn gwybodaeth. 

 

Mrs Atherton, Mrs Constable and Miss Swistun are looking forward to seeing you in the nursery for lots of fun. I hope that you have had a wonderful summer holidays.  Can you please make sure that you have given the information pack to Mrs Atherton.

 

Diolch yn fawr smileysmileysmiley

 

 

 

Plant Bore y Dosbarth Meithrin (a'r staff) yn mwynhau creu a blasu 'Kebabs' ffrwythau.

Helo a chroeso nol i dymor yr Hâf. Gobeithio i chi fwynhau gwyliau'r Pasg. 

 

Thema yr Hanner Tymor Yma yw:

 

BLASUS 

 

Welcome back to the summer term. We hope that you all enjoyed the Easter holidays.

 

Our theme this half term is

 

Scrumptious

 

Rhafglas Blasus/Scrumptious Overview

Mae Sali Mali eisiau dweud helo i blant newydd y Feithrin Ysgol Gymraeg Bryn y Mor. Sali Mali would like to say hello to the new children of Ysgol Gymraeg Bryn y Mor.

Ein thema yr hanner tymor yma yw:

 

Pethau Bychain Pitw

 

 

Our theme this term is

 

Teeny tiny things

 

 

Rhagflas o Pethau Bychain pitw / Overview of Teeny tiny things

 

Hoffwn eich atgoffa chi i ddychwelyd ffurflen caniatad er mwyn i ni fynd ati i rhoi lluniau o'ch plant ar y wefan yma. Diolch yn fawr smiley

 

I would like to remind you to return the permission form so that I am able to put pictures of the nursery children on this website. Diolch yn fawr smiley


Rydym wedi ymgartrefu yn ein dosbarth erbyn hyn ac yn mwynhau pob eiliad. Diolch yn fawr am ddychwelyd llythyron caniatad er mwyn i Mrs Atherton rhoi lluniau ar y dudalen yma! 

 

Diwrnodau Cyntaf yn yr Ysgol/ First few days in School.

Chwilio am drychfilod bach yn yr ardd/Looking for teeny tiny things in the garden.

Diwrnod Eco / Eco day!

Ymweliad Plantasia

 

Cawsom amser arbennig wrth i ni groesawi ymwelwyr bach a mawr o Blantasia. Roedd plant y meithrin yn ddewr iawn yn dal pob math o greaduriaid. Braf oedd gweld Mr Thomas ein gofalwr yn mentro dal y chwilen ddu.

 

Plantasia Visited the School

 

We welcomed Plantasia with their little visitors. Our nursery children were very brave in holding these little and not so little creatures. It was a funny sight to see Mr Thomas'(the caretaker) reaction to the cockroach.

 

Meithrin y Dewr! / Nursery the Brave

Trist iawn oedd ffarwelio ag Edward wythnos diwethaf. Mae e nawr wedi ymgartrefu yn ei ysgol newydd. Rydym yn dymuno pob hwyl iddo a phob lwc i'r dyfodol. Bydd Mrs Atherton yn gweld dy eisiau yn fawr.

 

It was a sad day to say goodbye to Edward. He has now settled into his new school. We wish him all the best to the future. Mrs Atherton will certainly miss his cheerful smile.

Hwyl Fawr Edward :(

  Mae dydd Mercher (15 Hydref) yn Ddiwrnod Shw Mae? Su Mae? Mae yn ddiwrnod i annog pob siaradwr Cymraeg a dysgwyr i ddechrau pob sgwrs yn y Gymraeg. Buom yn ymarfer gyda'n gilydd yn y meithrin heddiw. 

 

Tuesday 14th of October is a Shwmae? Su Mae? day. It encourages welsh speakers and learners to start every conversation in Welsh. We have been practising in our nursery.

DIWRNOD SHW MAE? SU MAE?

Still image for this video
Dechreuwch pob sgwrs yn y Gymraeg

Dysgu Makaton / Learning Makaton

 

Rydym yn dysgu arwyddion Makaton yn ein dosbarth. 

 

We we have been learning a few Makaton signs.

 

Bore da!

Still image for this video

Wel dyma ni hanner tymor newydd wedi cyrraedd. Byddwn ni a wythnosau prysur o'n blaenau gyda Nadolig ar y gorwel. Dyna Cyffroussmileysmileysmiley

 

 Ein thema yr hanner tymor yma yw:

 

Tywynnu a Phelydrau

 

Os oes gyda chi unrhywbeth sgleiniog byddwn wrth ein boddau yn eu gweld nhw.

 

Wel here we are, a new half term has arrived. We will be busy in the next few weeks with Christmas around the corner. How exciting smileysmileysmiley!

 

Our theme this half term:

 

Glow and Glitter

 

We would love to see anything that glows and is glittery from home.

 

 

Rhagflas Tywynnu a Phelydru / Overview of Glow and glittery

Heini yn dod i wneud ymarfer corff gyda ni-sbort a sbri

Heini came to do some P.E with us-lots of fun.

 

Fe wnaethom fwynhau gyda Heini.

 

 Coginio pancos. Bwyta nhw oedd y peth gorau.

Cooking Pancakes. Eating them was the best part.

Tyllau, Gofodau a Chuddfannau

Gwnaethom guddfan annhygoel gan ddefnyddio bocsys.

Hole, spaces and hiding places

We made an amazing den for us all using boxes.

 

Helpu ein gilydd i greu cuddfan. Helping each other to make a den.

Ein thema hanner tymor yma yw

 

Chwedlau'r Ddraig

 

Our theme this half term is

 

A Dragon's Tale

Dyma ni yn creu castell ar gyfer ein cornel chwarae rol. Here we are, creating a castle for our role play area.

Dathlu Dydd Gwyl Dewi

 

Celebrating St David's day.

 

Paratoi, Coginio a blasu cawl.

 

Preparing, Cooking and tasting Cawl.

DIWRNOD Y LLYFR 2015 WORLD BOOK DAY 2015

TEITHIO O AMGYLCH EIN CASTELL/ TRAVELLING AROUND OUR CASTLE

DATHLU PASG