Home Page

2018-2019

Mae gan bob plentyn yn Ysgol Gymraeg Bryn y Môr ddawn arbennig, p'un ai yn y byd academaidd, chwaraeon, cerddoriaeth, celfyddydol neu rhyw faes arall. Yn ogystal â phwysleisio hyn ar lawr y dosbarth, mae ein 'Gwasanaeth Gwobrwyo' bob Dydd Gwener yn gyfle i ddathlu'r llwyddiannau hyn hefyd. Dyma i chi rai o'n llwyddiannau diweddar ni! / Every child at Ysgol Gymraeg Bryn y Môr has a special talent, be it academic, sporting, musical, artistic or in another field. In addition to emphasising this in the classroom, our 'Celebration Assembly' every Friday is an opportunity to celebrate these successes as well. Here are some of our most recent successes!

 

Sêr yr Wythnos / Stars of the Week 

Yn dilyn enwebiadau gan yr athrawon dosbarth, dyma i chi 'Sêr yr Wythnos'. Da iawn i chi gyd am eich hymdrechion!๐ŸŒŸ

Following nominations from class teachers, here are the 'Stars of the Week''. Well done to you all for your efforts! ๐ŸŒŸ

Caredigrwydd / Kindness

Cymry Cymraeg yr wythnos

Presenoldeb Dosbarth / Class Attendance

Llongyfarchiadau i ddosbarthiadau Mrs Williams Bl.2 (98%) a Dosbarth Mr Morgan Bl.3&4 (98.3%) ar ennill wobr 'Presenoldeb Dosbarth' yr wythnos hon. Da iawn i chi gyd! 

Congratulations to Mrs Williams and Mr Morgan classes on winning the 'Class Attendance' award this week . Well done everyone! 

(5/7/19)

Llwyddiannau eraill / Other successess

Duathalon/ Duathalon ๐ŸŠ๐Ÿป๐Ÿƒ๐Ÿฝ

Llongyfarchiadau i Isaac McAdie (Bl.2) am gymryd rhan wrth nofio a rhedeg yn 'Aquathon', enillodd tlws lle 1af. Campus iawn! / Congratulations to Isaac McAdie (Yr 2) for competing in an Aquathon, earning him a 1st place trophy. Excellent!(17/5/19)

Rygbi! Rygbi! Rugbi! ๐Ÿ‰๐ŸŽ–
Llongyfarchiadau i Steffan Bridgens (Bl 5) ar ennill medal rygbi yn dilyn twrnament rygbi diweddar yn Tyddewi . Da iawn ti!  Congratulations to Steffan Bridgens (Yr 5) on being awarded a rugby medal following a recent rugby tournament at St David's. Well done!  (17/5/19)

Rhedeg fel y gwynt/Running like the wind

Llongyfarchiadau in Isaac McAdie Bl.2 am dderbyn tystysgrif a medal am ennill y ras 2.5k. 

Congratulations to Isaac McAdie Yr.2 on recieving a certificate and medal for winning the Swansea Bay Fun run 2.5k race. (9/5/19)

 Beavers!

Llongyfarchiadau i Thomas Bevan (Bl 2) ar mwynhau ei tro cyntaf yn Beavers yn ddiweddar.  Da iawn ti! / Congratulations to Thomas Bevan on enjoying his first session in Beavers  recently. Well done! (3/5/19)  

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ

Llongyfarchiadau i Millie Britton Bl.3 ar ennill ei dystysgrif nofio 20m. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Millie Britton on being awarded a swimming 20m certificate. Great work, keep up the good work!

(3/5/19)

Dawnswraig Dawnus! / Dancing Queen!

Llongyfarchiadau mawr i Cara Troy Bl.4 ar ei llwyddiant ysgubol ym Mhencampwriaeth Dawnsio Stryd yn ddiweddar. Cipiodd Cara'r drydedd a pumed wobr yn y gystadleuaeth dawns. Bydd seren newydd yn ymddangos ar 'Strictly Come Dancing' yn y dyfodol agos! Da iawn ti! / Congratulations to Cara on her outstanding success at the World Street Dance Championships recently. Cara captured third and fifth prize in the dance event. A new star will be unveiled on 'Strictly Come Dancing' in the near future! Well done Cara! (3/5/19) 

Gwregys crefftau ymladd/ Martial Arts belt

Llongyfarchiadau i Tomas Hayes-Tas Bl1 ar ennill ei gwregys oren a du am ei hymdrechion gyda'i clwb. Mae wedi mwynhau ei sesiynau wythnosol ac yn anelu am ei gwregysau nesaf yn barod. / Congratulations to Tomas Hayes-Tas on being awarded his orange and black belt for his efforts with his club. Tomas thoroughly enjoys his weekly sessions and is already aiming for his next belt.  (29/3/19)

Gwregys crefftau ymladd/ Martial Arts belt

Llongyfarchiadau i Aled Parker Bl1 ar ennill ei gwregys oren am ei hymdrechion gyda'i clwb. Mae wedi mwynhau ei sesiynau wythnosol ac yn anelu am ei gwregysau nesaf yn barod. / Congratulations to Aled Parker on being awarded his orange belt for his efforts with his club. Aled thoroughly enjoys his weekly sessions and is already aiming for his next belt.  (29/3/19)

Hyfforddwr yr Wythnos / Trainer of the Week

Llongyfarchiadau i Lewie Evans (Bl 6) ar ennill tlws 'Hyfforddwr yr Wythnos' am ei ymdrechion gyda'i glwb pêl droed. Da iawn Lewie a dal ati i! / Congratulations to Lewie Yr 6 on winning the 'Trainer of the Week' award at his football club. Well done Lewie and keep up the good work!  (29/3/19)

Gymnasteg/Gymnastics

Llongyfarchiadau i Ava Humbrecht Bl 2 am ennill medalau yn gymnasteg. Gwych! Dal ati gyda dy ymdrechion!

Congratulations to Ava Yr 2 for earning medals in gymnastics. Fantastic! Keep up with your great attitude!  (29/3/19)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ

Llongyfarchiadau i Zofia Poreba Bl 3 ar ennill ei dystysgrif nofio 400 metr. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Zofia on being awarded a 400 metres unaided swimming certificate. Great work, keep up the good work!

(29/3/19)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ

Llongyfarchiadau i Grace David Bl 2 ar ennill ei dystysgrif nofio 'Angelfish'. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Grace on being awarded a 'Angelfish' swimming certificate. Great work, keep up the good work!

(29/3/19)

Hyfforddwr yr Wythnos / Trainer of the Week

Llongyfarchiadau i Osian Davies (Bl 4&5) ar ennill tlws 'Hyfforddwr yr Wythnos' am ei ymdrechion gyda'i glwb. Da iawn Osian a dal ati i! / Congratulations to Osian (Yr 4&5) on winning the 'Trainer of the Week' award at his club. Well done Osian and keep up the good work!  (22/3/19)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ

Llongyfarchiadau i Shae Spooner Bl 3 ar ennill ei dystysgrif nofio 10 metr. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Shae Spooner on being awarded a 10 metres unaided swimming certificate. Great work, keep up the good work!

(29/3/19)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ

Llongyfarchiadau i Megan Bendle ar ennill ei dystysgrif nofio 50 metr. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Megan  on being awarded a 50 metres swimming certificate. Great work, keep up the good work!

(29/3/19)

Pêl droed / Football

Cafod tîm pêl-droed yr ysgol lwyddiant amlwg yng nghystadleuaeth pêl-droed 5 bob ochr Ysgolion Abertawe yr wythnos hon. Pob lwc iddynt hwythau hefyd yn y rownd nesaf ar ddiwedd y mis hwn.  The school's football team were successful at the Swansea Schools 5 a side football competition this week. Good luck to them in the next round at the end of the month.  Mr Morgan was very impressed with the team’s positive, collaborative approach and sportsmanship. 

Twrnament Pêl-rwyd Cymru/Welsh Netball Tournament

Bu tîm pêl-rwyd  yr ysgol yn llwyddiannus iawn mewn twrnament  rhyng-ysgol lleol  yr wythnos hon.  Ar ôl cystadlu brwd drwy gydol y dydd tîm yr ysgol oedd wedi cyrraedd y brig! Ardderchog pawb!

The school netball team were very successful in a local inter-school tournament this week.  After competing hard throughout the day the school team came out on top! Excellent everyone! (13/3/19)

Rhedeg Traws Gwlad/Cross Country running competition

Llongyfarchiadau i Seren Anderson James, Erin Crabbe a Lewis Evans ar eu llwyddiant yn y gystadleuaeth rhedeg trawsgwlad  yn ddiweddar. Maent wedi cyrraedd y rownd derfynol sy’n digwydd  ar yr 29ain o Fawrth, 2019. Pob lwc iddynt!

Congratulations to Seren Anderson James, Erin Crabbe and Lewis Evans on their recent success in the cross country running competition. They have reached the final which takes place on the 29th of March, 2019. Good luck to them! 

Cystadleuaeth Codio

Derbyniodd Alexander Besley newyddion gwych yr wythnos diwethaf. Clywodd ei fod wedi cael llwyddiant yn y gystadleuaeth codio ac fe’i gwobrwywyd  â llechen a chyfarpar codio fel gwobr am ei ymdrechion clodwiw. Ardderchog Alexander!

Alexander Besley received some great news last week. He heard that he had been successful in the coding competition and was awarded a tablet and coding equipment as a reward for his commendable efforts. Excellent Alexander! (8/3/19)

Pentathlwr o fri! / Outstanding Pentathlete!

Llongyfarchiadau mawr i Chloè Henderson ar ei lwyddiant yn y byd pentathalon yn ddiweddar, enillodd 2il lle a Cam 10 yn y Decathalon. Tipyn o gamp Chloè - da iawn ti!  / Congratulations to Chloè on her recent success in the pentathalon world, she won 2nd prize and Step 10 in the Decathalon. Quite an achievement Chloè- well done!  (8/3/19)

Pentathlwr o fri! / Outstanding Pentathlete!

Llongyfarchiadau mawr i Cara Troy ar ei lwyddiant yn y byd pentathalon yn ddiweddar, enillodd 2il lle. Tipyn o gamp Cara - da iawn ti!  / Congratulations to Cara on her recent success in the pentathalon world, she won 2nd prize. Quite an achievement Cara- well done!  (8/3/19)

Dawnsio/Dancing ๐Ÿ†๐Ÿ’ƒ๐Ÿป

Llongyfarchiadau Cara Troy (Bl 4&5) am ennill 3 tlws yng nghystadleuaeth yn ddiweddar mewn cystadleuaeth dawns. Da iawn am ennill Myfyrwr y mis hefyd!/ Congratulations Cara Troy (Yr4&5) on winning a 3 trophies in a recent dance competition. Well done on earning Student of the month for the month of January! (8/3/19) 

 

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ

Llongyfarchiadau i Shae Spooner Bl 3 ar ennill ei dystysgrif nofio 3 metr. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Shae Spooner on being awarded a 3 metres unaided swimming certificate. Great work, keep up the good work!

(8/3/19)

Carate campus/ Karate

Llongyfarchiadau i Sam Davies Dosbarth Derbyn ar ennill gwredus gwyn a coch am ei hymdrechion gyda'i clwb. Mae wedi mwynhau ei sesiynau wythnosol. / Congratulations to Sam on being awarded a belt for his efforts with his club. Sam thoroughly enjoys his weekly sessions. (8/3/19)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ

Llongyfarchiadau i Megan Bendle (dosbarth Derbyn) ar ennill ei dystysgrif nofio. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Megan Bendle on being awarded a swimming certificate. Great work, keep up the good work!

(15/2/19)

Bale Bendigedig! / Brilliant Ballet!

Llongyfarchiadau i Caitlyn Thomas am gyrraedd Gradd 2 gyda'i chlwb bale. Da iawn ti! / Congratulations to Caitlyn on achieving Grade 2 for her efforts at her ballet club recently. Well done! (15/2/19)

26/1/19

Llongyfarchiadau i'r tîm nofio'r Urdd am berfformiad gwych! Llongyfarchiadau enfawr i A.G am ennill gwobr aur a gwobr arian yn y Gala Nofio. / Congratulations to the Urdd swimming team for a fantastic performance in the relay. Congratulations to A.G for winning a gold and silver medal in the Urdd swimming gala. 

Carate campus/ Karate

Llongyfarchiadau i Luke Harries Bl 4&5 ar ennill gwredus am ei hymdrechion gyda'i clwb. Mae wedi mwynhau ei sesiynau wythnosol. / Congratulations to Luke Harries on being awarded a belt for his efforts with his club. Luke thoroughly enjoys his weekly sessions. (11/1/19)

21/12/18

Llongyfarchiadau i'r disgyblion a wnaeth ennill 100% presenoldeb yn ystod y tymor / Congratulations to the pupils who achieved 100% attendance during the term!

 

Ymdrech arbennig hefyd gan y disgyblion a wnaeth cyrraedd 97% presenoldeb neu mwy yn ystod y tymor! A great effort too to the pupils that achieved 97% attendance or more during the term!

Gymnasteg/Gymnastics

Llongyfarchiadau i Sophia Morris-Price o ddosbarth Mrs Jenkins am ennill medal yn gymnasteg. Gwych! 

Congratulations to Sophia from Mrs Jenkins class for earning a medal in gymnastics. Fantastic! (30/11/18)

Krav maga๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Seren Seage (Yr3) am ennill tystysgrif Lefel 4 yn ‘Krav maga’.

Congratulations to Seren (Yr3) on earning Level 4 certificate from your Krav maga classes (30/11/18)

Gymnasteg/Gymnastics

Llongyfarchiadau i Isabella Hopkins o ddosbarth Mr Morgan am gyflawni Lefel 3 yn gymnasteg. Gwych! 

Congratulations to Isabella from Mr Morgan' class for achieving Level 3 in gymnastics proficiency awards. Fantastic! (30/11/18)

Rainbows!

Llongyfarchiadau i Bella Jelf (Mrs Hiley) ar ennill bathodyn yn ddiweddar gyda'i chlwb Rainbows.  Da iawn ti! / Congratulations to Bella on earning a badge for her efforts at her Rainbows club recently. Well done! (16/11/18)  

Tystysgrif/Certificate

Llongyfarchiadau i Seren Seage (dosbarth Miss Griffiths) am dderbyn tlws 'Badger y mis' gan Ambiwlans Sant Ioan. Gwych! 

Congratulations to Seren (Miss Griffiths class) for recieving a 'Badger of the month' trophy by  St Johns Ambulance. Fantastic! (16/11/18)

Gymnasteg/Gymnastics

Llongyfarchiadau i Amelie Keane (dosbarth Mrs Jenkins) am dderbyn tystysgrif yn gymnasteg. Gwych! 

Congratulations to Amelie (Mrs Jenkins class) for recieving a certificate in gymnastics. Fantastic! (16/11/18)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ

Llongyfarchiadau i Gwennan Gruffydd (dosbarth Mrs Williams) ar ennill ei dystysgrif nofio 400m. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Gwennan Gruffydd on being awarded a swimming 400m certificate. Great work, keep up the good work!

(16/11/18)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ

Llongyfarchiadau i Isaac McAdie (dosbarth Mrs Williams) ar ennill ei dystysgrif nofio 50m. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Isaac McAdie on being awarded a swimming 50m certificate. Great work, keep up the good work!

(16/11/18)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ

Llongyfarchiadau i Eli Kidd (dosbarth Mr Jones/Mrs Evans) ar ennill ei dystysgrif nofio 20m. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Eli Kidd on being awarded a swimming 20m certificate. Great work, keep up the good work!

(16/11/18)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ

Llongyfarchiadau i Amelie Keane (dosbarth Mrs Jenkins) ar ennill ei dystysgrif nofio 25m. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Amelie Keane on being awarded her 25m swimming certificate. Great work, keep up the good work!

(16/11/18)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ

Llongyfarchiadau i Megan Bendle (dosbarth Miss Griffiths) ar ennill ei dystysgrif nofio Rhif 6. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Megan Bendle on being awarded a swimming certificate, Number 6. Great work, keep up the good work!

(16/11/18)

16/11/18 Diwrnod Plant Mewn Angen

Llongyfarchiadau i'r holl blant a wnaeth cymryd rhan yn y 'Cystadleuaeth Cacennau Campus'. Pawb wedi ymdrechu’n galed. Dyma’r canlyniadau:- / Congratulations to all the children who took part in the 'Spotty bake off'. Everyone made a fantastic effort! Here are the results:-

Cyflwyniad/Presentation                   Ymdrech caled/Great effort

1af- Bella Jelf Jones.                         1af-Betsan Tagg

2ail- Harvey Sullivan.                         2ail-Thom Wilson

3ydd-Abbigail Jones.                          3ydd-Otto

Gymnasteg/Gymnastics

Llongyfarchiadau i Grace David (dosbarth Mrs Williams) am ennill medal 6ed lle yng ngystadleaeth 'West Wales Gymspire' Gwych! 

Congratulations to Grace (Mrs Williams) for taking part on the floor and The Vault at 'West Wales Gymspire' competition recieving '6th place in both. Fantastic! (9/11/18)

Brownies!

Llongyfarchiadau i Seren a Ffion ar ei addewid yn ddiweddar gyda'i chlwb Brownies.  Da iawn chi! / Congratulations to Seren and Ffion on earning their Brownies promise at their club recently. Well done! (9/11/18)  

Camp Gwyddoniaeth / Science Achievement ๐Ÿ…

Llongyfarchiadau i Kyra  (Bl 4 & 5) ar lwyddo ennill medal gwyddoniaeth yn ddiweddar. Da iawn ti a dal ati! / Congratulations to Kyra on succeeding and earning a science medal recently. Well done and keep up the good work!  (9/11/18)

Nofio fel pysgodyn / Swimming like a fish ๐ŸŠ‍โ™€๏ธ

Llongyfarchiadau i Freddy Lancaster (dosbarth Mrs Hiley) ar ennill ei dystysgrif nofio. Da iawn a dal ati gyda dy ymdrechion! Congratulations to Freddy Lancaster on being awarded a swimming certificate. Great work, keep up the good work!

(26/10/18)t

Rhedeg fel y gwynt/Running like the wind

Llongyfarchiadau in Isaac McAdie o ddosbarth Mrs Williams Bl 2 am dderbyn medal Aur am redeg yn ddiweddar.

Congratulations to Isaac on recieving a Gold medal for running recently (26/10/18)

Criced/Cricket

Llongyfarchiadau i Steffan Bridgens Bl 5 am ennill medal gyda'i thîm criced. Gwych! 

Congratulations to Steffan from Year 5 for earning a medal with his cricket team. Fantastic! (19/10/18)

Gymnasteg/Gymnastics

Llongyfarchiadau i Evan Gittins o ddosbarth Bl 1&2 am gyflawni Lefel 5 yn gymnasteg. Gwych! 

Congratulations to Evan from Year 1&2 class for achieving Level 5 in gymnastics. Fantastic! (19/10/18)

Camp Cerddorol / Musical Achievement๐ŸŽต

Llongyfarchiadau i Darcie Cadmore-Phillips (Bl 6) ar lwyddo yn ei arholiad Gradd 2 Drymio yn ddiweddar. Da iawn ti a dal ati! / Congratulations to Darcie (Yr 6) on succeeding in her Grade 2 drumming exam recently. Well done and keep up the good work!  (5/10/18)

Brownies!

Llongyfarchiadau i Seren Johns (Bl 3) ar ennill bathodynnau a medalau yn ddiweddar gyda'i chlwb Brownies.  Da iawn ti! / Congratulations to Seren on earning badge and medals for her efforts at her Brownies club recently. Well done! (5/10/18)  

Barddoniaeth๐Ÿ…

Llongyfarchiadau mawr i Polly Preece (Yr 4/5) am ennill tystysgrif a thlws am ddarn o farddoniaeth. Arbennig! 

Congratulations to Polly (Yr 4/5) on earning a certificate and trophy for written poem work.  Fantastic! (5/10/18)

Camp Cerddorol / Musical Achievement ๐ŸŽต

Llongyfarchiadau i Caitlyn Thomas  (Bl 6) ar lwyddo yn ei arholiad Gradd 2 clarinet yn ddiweddar. Da iawn ti a dal ati! / Congratulations to Caitlyn (Yr 6) on succeeding in her Grade 2 clarinet exam recently. Well done and keep up the good work!  (5/10/18)

Gymnasteg/Gymnastics

Llongyfarchiadau i Amelie Keane o ddosbarth Derbyn am ennill medal yn gymnasteg. Gwych! 

Congratulations to Amelie from Reception class for earning a medal in gymnastics. Fantastic! (5/10/18)

Dawnsio/Dancing ๐Ÿ†๐Ÿ’ƒ๐Ÿป

Llongyfarchiadau Mia Griffiths (Bl3) am ennill 2 tlws yng nghystadleuaeth dawns/ Congratulations Mia Griffiths (Yr3) on winning 2 trophies in a dance competition. (5/10/18) 

Pêl droed โšฝ๏ธ

Da iawn James Evans (Derbyn) am dderbyn tlws gan ei glwb pêl droed am ei ymdrechion trwy gydol y tymor. Da iawn!

Congratulations to James (Reception class) on being awarded a trophy for his efforts playing football for his club during the season. Well done!  (5/10/18)