Home Page

Derbyn & Blwyddyn 1/Reception & Year 1 - Mrs R Hiley

Croeso i ddosbarth

Derbyn a Blwyddyn 1 Mrs Hiley!

Welcome to Mrs Hiley's

Reception and Year 1 class!

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

@YGGBrynymor1

 

Rydw i wrth fy modd my gweld eich lluniau a’ch gwaith! I love seeing your pictures and your work!

___________________________________________________________________

Tymor y Gwanwyn (i)

Spring Term (i)

 

Thema'r tymor yw: 

This terms theme is: 

Pitran, patran yn y pyllau

Pitter, patter in the puddles

Cawsom ni ddiwrnod hyfryd yng Nganolfan Gwlyptir Llanelli! We had a lovely day at the Wetland centre!

Rydyn ni’n dwlu ar ein sesiynau dwdl a dawns wythnosol! Mae ein cyhyrau ni yn gryf yn barod i ysgrifennu! We love out weekly squiggle while you wiggle sessions! Our muscles are ready for writing!

176B4232-7066-4782-9B11-D87CB232540D.MOV

Still image for this video

Dewch gyda ni i ddysgu am iâ! Come with us to learn about ice!

254459CC-2306-4A2F-A809-A010687206E3.MOV

Still image for this video

181BE043-C528-4C1D-A27D-0D4C25087127.MOV

Still image for this video

D7CB0535-3D1E-428A-ADED-00C039F3ECC3.MOV

Still image for this video

618DE9D9-E6A7-4CAE-A4BB-C395308CEAF9.MOV

Still image for this video

970910B4-7D01-41CC-9E94-9EFC5B9BC602.MOV

Still image for this video

65F301A9-BC56-454C-9A80-878E62E73532.MOV

Still image for this video

Odli? Dim problem o gwbl am ein plantos clyfar ni! Rhyming? No problem at all for our clever children!

Mae neidio yn y pyloau yn cymaint o hwyl! Jumping in puddles is so much fun!

Helo Mrs Wishi Washi! Rydyn ni wedi bod yn dysgu am olchi dillad yn yr hen ddyddiau’r wythnos hon! Hello Mrs Wishi Washi! We have been learning about washing clothes in olden days this week!

Bach o gerddoriaeth am ddŵr! A little bit of music about water!

Still image for this video

F0CF4FE5-E18E-4C7D-A698-F54666B09C20.MOV

Still image for this video

6B3D2A61-F4E1-44C2-8D89-CE0771FCF122.MOV

Still image for this video

84156485-E58A-4472-B53A-9D00B6B961F1.MOV

Still image for this video

AC1A3919-9E0D-4F58-92F1-7A90A8B27AA3.MOV

Still image for this video

Diolch Kelly am adael i ni ddod i weldyr olchdy! Thank you Kelly for letting us come to see the laundrette!

Tymor yr Hydref (ii)

Autumn Term (ii)

 

Thema'r tymor yw: 

This terms theme is: 

 Pan af i gysgu

 

 

When I go to sleep

Nadolig llawen! Merry Christmas!

Plant mewn angen 2019 - children in need 2019

Rydyn ni yn dwli ar byjamas! We love pyjamas!

Tymor yr Hydref (i)

Autumn Term (i)

 

Thema'r tymor yw: 

This terms theme is: 

 

Paws, Claws and Whiskers! 

 

 

Daeth y milfeddyg i weld ni! The vet came to see us!

Diolch Etta am ddod a Crumble i weld ni! Thank you Etta for bringing crumble to see us!

Mae gan Cadi Cath problem! Cadi Cat has a problem!

Still image for this video

Diwrnod cathod! Cat day!

Daeth Arlo i weld ni. Am sbri! Arlo cam to see us. What fun!

Dyma ni! Rydyn ni wedi ymgartrefi yn ein dosbarth newydd. Here we are! We have all settled into our new class.