Home Page

Derbyn & Blwyddyn 1/Reception & Year 1 - Mrs R Hiley

Croeso i ddosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 Mrs Hiley a Mrs Jones!

Welcome to Mrs Hiley's and Mrs Jones' Reception and Year 1 class!

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

@YGGBrynymor1

 

Gwersi Datblygiad Corfforol: Dydd Mawrth a Dydd Iau

Physical Development Lessons: Tuesday and Thursday

Gweithgareddau i'w Gwneud Adref

Activities to Do at Home

 

Picture 1

Cystadleuaeth Pasg Bl.1 a 2 / Yr. 1 and 2 Easter Competition

Still image for this video
Dilynnwch y cyfarwyddiadau i greu llun o wy Pasg. Gallwch addurno yr wy trwy liwio, wneud collage neu unrhyw ffordd creadigol arall. Ar ôl gorffen, tynnwch ffotograff o’ch campwaith ac arbedwch gopi yn eich ffeiliau Hwb i ni gael gweld a’u rhannu.

Dyddiad cau: Ebrill 17

Follow the visual instructions to create a picture of an Easter egg (saying Pasg Hapus). You may then colour it in or stick materials to it to make a collage. After you complete it, take a photo of it and save a copy in you Hwb files for us to see and share.

Closing date: April 17

Cardiau her Bingo

Bingo Challenge cards

Her Hapusrwydd a Lles/ Happiness and Well-being Challenge

Blwyddyn 1
Derbyn

Syniadau gweithgareddau

Activity ideas

Mae Ysgol Cyw ar agor! | Cyw | S4C

📣 Mae'r ysgolion wedi cau, ond mae'r dysgu'n parhau yn Ysgol Cyw - pecyn o raglenni addysgiadol i blant ifanc. Mae @S4C yma i chi. The schools may be shut bu...

Cyfarwyddiadau defnyddio HWB

Instructions to use HWB

Amser Stori

Story time

Her Geiriau Allweddol/ Key Words Challenge

Apiau defnyddiol - useful apps

Adnoddau defnyddiol!

Useful resources!

Dewch i ymarfer eich llawysgrifen Blwyddyn 1! Come and practice your handwriting year 1!

Geiriau Allweddol /Key Words

Geiriau aml eu defnydd / High frequency words

'Apps' Defnyddiol / Useful Apps

Rhestr o Wefannau Defnyddiol / List of Useful Websites

           Tric a Chlic! 

___________________________________________________________________

Tymor y Gwanwyn (i)

Spring Term (i)

 

Thema'r tymor yw: 

This terms theme is: 

Pitran, patran yn y pyllau

Pitter, patter in the puddles

Cawsom ni ddiwrnod hyfryd yng Nganolfan Gwlyptir Llanelli! We had a lovely day at the Wetland centre!

Rydyn ni’n dwlu ar ein sesiynau dwdl a dawns wythnosol! Mae ein cyhyrau ni yn gryf yn barod i ysgrifennu! We love out weekly squiggle while you wiggle sessions! Our muscles are ready for writing!

176B4232-7066-4782-9B11-D87CB232540D.MOV

Still image for this video

Dewch gyda ni i ddysgu am iâ! Come with us to learn about ice!

254459CC-2306-4A2F-A809-A010687206E3.MOV

Still image for this video

181BE043-C528-4C1D-A27D-0D4C25087127.MOV

Still image for this video

D7CB0535-3D1E-428A-ADED-00C039F3ECC3.MOV

Still image for this video

618DE9D9-E6A7-4CAE-A4BB-C395308CEAF9.MOV

Still image for this video

970910B4-7D01-41CC-9E94-9EFC5B9BC602.MOV

Still image for this video

65F301A9-BC56-454C-9A80-878E62E73532.MOV

Still image for this video

Odli? Dim problem o gwbl am ein plantos clyfar ni! Rhyming? No problem at all for our clever children!

Odli? Dim problem o gwbl am ein plantos clyfar ni! Rhyming? No problem at all for our clever children! 1
Odli? Dim problem o gwbl am ein plantos clyfar ni! Rhyming? No problem at all for our clever children! 2
Odli? Dim problem o gwbl am ein plantos clyfar ni! Rhyming? No problem at all for our clever children! 3
Odli? Dim problem o gwbl am ein plantos clyfar ni! Rhyming? No problem at all for our clever children! 4

Mae neidio yn y pyloau yn cymaint o hwyl! Jumping in puddles is so much fun!

Helo Mrs Wishi Washi! Rydyn ni wedi bod yn dysgu am olchi dillad yn yr hen ddyddiau’r wythnos hon! Hello Mrs Wishi Washi! We have been learning about washing clothes in olden days this week!

Bach o gerddoriaeth am ddŵr! A little bit of music about water!

Still image for this video

F0CF4FE5-E18E-4C7D-A698-F54666B09C20.MOV

Still image for this video

6B3D2A61-F4E1-44C2-8D89-CE0771FCF122.MOV

Still image for this video

84156485-E58A-4472-B53A-9D00B6B961F1.MOV

Still image for this video

AC1A3919-9E0D-4F58-92F1-7A90A8B27AA3.MOV

Still image for this video

Diolch Kelly am adael i ni ddod i weldyr olchdy! Thank you Kelly for letting us come to see the laundrette!

Tymor yr Hydref (ii)

Autumn Term (ii)

 

Thema'r tymor yw: 

This terms theme is: 

 Pan af i gysgu

 

 

When I go to sleep

Nadolig llawen! Merry Christmas!

Plant mewn angen 2019 - children in need 2019

Plant mewn angen 2019 - children in need 2019 1

Rydyn ni yn dwli ar byjamas! We love pyjamas!

Tymor yr Hydref (i)

Autumn Term (i)

 

Thema'r tymor yw: 

This terms theme is: 

 

Paws, Claws and Whiskers! 

 

 

Daeth y milfeddyg i weld ni! The vet came to see us!

Daeth y milfeddyg i weld ni! The vet came to see us! 1

Diolch Etta am ddod a Crumble i weld ni! Thank you Etta for bringing crumble to see us!

Diolch Etta am ddod a Crumble i weld ni! Thank you Etta for bringing crumble to see us! 1

Mae gan Cadi Cath problem! Cadi Cat has a problem!

Still image for this video
Picture 1

Diwrnod cathod! Cat day!

Diwrnod cathod! Cat day! 1

Daeth Arlo i weld ni. Am sbri! Arlo cam to see us. What fun!

Daeth Arlo i weld ni. Am sbri! Arlo cam to see us. What fun! 1

Dyma ni! Rydyn ni wedi ymgartrefi yn ein dosbarth newydd. Here we are! We have all settled into our new class.