Home Page

Derbyn & Blwyddyn 1 / Reception & Year 1 – Miss K Griffiths

Croeso mawr i Awstralia! 

Dosbarth Miss Griffiths a Miss Horan.

Welcome to Australia!

Miss Griffiths and Miss Horan's class.

Disgo dosbarth / Our end of year dance off!

Still image for this video

Ein gwaith Celf ar thema y Traeth / Our beach art canvases

Fe fydd gwaith uchod eich plant ar gael i brynu yn y Ffair Haf.

Pris - £2.50 - galwch heibio am fargen!

Your children's art canvases will be available to buy at the Summer fete - £2.50 each.

Call in for a bargain! 😄👍👍👍

Thema olaf y flwyddyn hon yw...

Traeth!

Our final theme of the year is...

Beach! laugh

Rhagflas yr hanner tymor / Overview of Beach theme

Ymweliad diddorol i Amgueddfa Abertawe bore ma i ddysgu sut yr oedd pobl yn teithio o Abertawe i'r Mwmbwls slawer dydd

An interesting morning at Swansea museum where we learnt about the old tram which travelled from Swansea to Mumbles. We also watched a Punch and Judy show where we roared with laughter! 

Tymor yr Haf 2015

Ein thema am yr hanner tymor i ddilyn yw....

Blasus!cheeky

Our theme for the next half term is.....

Scrumptious!cheeky

 

 

Am brynhawn o hwyl a sbri ar y traeth! A phicnic blasus ( a iachus) iawn hefyd! Bendigedig! Diolch o galon i'r rhieni am ddarparu'r bwyd :-) 

A lovely afternoon was had at the beach today! And a tasty ( and healthy) picnic too! Splendid! A big thank you to the parents for supplying the food :-) 

Diolch i Carys am ddod a'i hoff fwyd i ddangos a rhannu gyda'r dosbarth heddiw! Tomato a chiwcymber - am ddewisiadau iachus! Ffantastig! no

A big thank you to Carys who brought her favourite foods to the class today and supplied enough for everyone to try! Tomatoes and cucumbers - what healthy choices! Fantastic! no

 

Rhagflas yr hanner tymor / Overview of new theme

Pitsas perffaith ym mwyty ASK heddiw / Perfect pizzas at ASK restaurant today- yummy!

Gweithdy PC Bowen heddiw - buom yn dysgu am foddion da a drwg! 

We enjoyed PC Bowen's workshop today and learnt a lot about safe and unsafe medicines and substances.

Edrychwch ar y cestyll rydym wedi eu creu/ Look at the castles we have built!

Ymddiheiriadau i'r rhieni am ddillad brwnt y plant heddiw! Roedd y tywydd yn hynod o anffafriol!

Apologies to the parents for the children's muddy clothes today! The weather was particularly unfavourable! 

Wythnos y llyfr/ Book week

Hello to spring time dance

Still image for this video

dawns Helo i'r Gwanwyn

Still image for this video

trim.2373BEFA-299D-4C9E-BC86-1127B0F53A64.MOV

Still image for this video

Dathlu Dydd Gwyl Dewi 2015

Rhagflas yr hanner tymor/Overview of our new theme

Ein thema am yr hanner tymor nesaf yw....

Chwedlau'r Ddraig.

Our theme for the next half term is....

Dragon's tales.

Os oes gennych unrhyw adnoddau am ddreigiau a chestyll fe fyddwn yn ddiolchgar iawn i'w derbyn.

If you have any toys/pictures or books about dragons and castles we will be very grateful to receive them.

Darn llefaru i aelodau yr Urdd

Am hwyl heddiw yn creu twnnel hir allan o focsys amrywiol! 

What fun we had today creating a long tunnel out of cardboard boxes! 

Diolch am ddarparu'r boscys blantos!

Thank you to the parents & children for supplying the boxes :-) 

Tybed pwy sydd yn cripian drwy'r twnnel?

Who is crawling through the tunnel? 

trim.DA379FC1-C090-4B3A-9D79-C62D41AA4F46.MOV

Still image for this video

Rydym wedi bod wrthi yn dysgu ffeithiau am eirth gwahanol. Gwrandewch ar ychydig ohonynt... 

We have been busy learning about different types of bears. Here are a few facts we have learnt....

trim.792FED4A-BB88-47D0-A9A7-8A27D110377E.MOV

Still image for this video

trim.78374E9A-8868-4B06-8E9D-390846061622.MOV

Still image for this video

trim.14C74C03-0C05-4CFA-A104-81F8DCFF573B.MOV

Still image for this video

trim.1EE39B4E-F132-4EE9-8331-FF00986D715A.MOV

Still image for this video

trim.D7F32E76-87E1-4716-B03A-7CDB44A161B8.MOV

Still image for this video

trim.217814D6-8FB2-4DCB-923F-0F617DDA38F9.MOV

Still image for this video

trim.E0E7DE82-5DDA-43B8-904C-4329CF0E4BE8.MOV

Still image for this video

trim.E02426F5-7234-498B-A069-98EB3732D262.MOV

Still image for this video

trim.B1F8122E-FA01-484C-AEC8-C069684169F6.MOV

Still image for this video

Rydyn ni'n mynd i hela arth..... 

Trefnu'r stori gan ddefnyddio dulliau Pie Corbett ( symudiadau), cardiau fflach a threfnolion ( ychydig o Rhifedd ar draws y Cwricwlwm!) 

Re Telling the " We are going on a bear hunt" story by using Pie Corbett movements, flash cards and numerals ( Numeracy across the Curriculum) 

Alldaith arall o gwmpas yr ysgol heddiw! Y tro yma buom yn chwilio am bob math o dyllau a chuddfannau! Bw!

We went on yet another hunt around the school grounds today. This time we were searching for different types of holes & hiding spaces! Boo!!

Blwyddyn newydd dda a chroeso nol i dymor y Gwanwyn 2015.

Ein thema am yr hanner tymor i ddilyn yw...

Tyllau, Gofodau a Chuddfannau.

 

Happy new Year and welcome back to the spring term 2015.

Our new theme for the forthcoming half term is...

Holes, spaces and hiding places.

Rhagflas yr hanner tymor / An overview of our new theme

Rydym wedi bod wrthi yn creu calendrau gan ddefnyddio app "Pic collage" ar yr Ipad! Dyma rhai enghreifftiau.... 

The "Pic collage" Ipad app certainly has come in handy whilst designing our calenders! Take a look at a few examples....

Dawns y dail! Our Autumn dance!

Still image for this video

Buom ar helfa ddisglair heddiw o gwmpas yr ysgol yn chwilio am ffynonellau golau, adlewyrchiadau ac arwynebau disglair! Edrychwch ar yr holl bethau a welsom! 

Today we went on a Sparkle hunt around the school grounds! Our mission was to look for light sources, reflections and shiny surfaces! Look at all the things we found! 

Geirfa allweddol i gofio / Key words to remember:

tywynnu (glow) disglair (shiny)

tryloyw (transparent) adlewyrchu (reflect) 

adlewyrchiad (reflection) 

ffynonellau golau (light sources) 

cysgod (shadow) 

Diwrnod Plant mewn angen 2014 Children in need

Ein thema am yr hanner tymor nesaf yw....

Tywynnu a phelydru✨🌟💫

Addas iawn ar gyfer adeg y Nadolig sy'n agosau! 🎄🎁🎅

Beth am ddod ag eitem o'r cartref sy'n tywynnu neu belydru?

 

Our theme for the next half term is...

Glow and Glitter⭐️🌈✨

Very appropriate for the forthcoming Christmas festivities! 🎅🎁🎄

Why not bring an item from home that glows or is glittery? 

Rhagflas Tywynnu a phelydru / An overview of our Glow and Glitter theme

Rydym i gyd wedi ymgartrefi'n dda yn ein dosbarth newydd...

We have all settled in nicely to our new class.....

Os ydych yn defnyddio Trydar beth am ddilyn cyfrif y dosbarth?

@YGGBYMKGriffith

If you are a keen Twitter user why not follow the class account? 

Ein thema am yr hanner tymor i ddilyn yw...

Pethau bychain pitw

Our theme for the forthcoming half term is...

Teeny tiny things..

 

Rhagflas ein thema / An overview of our new theme

Arsylwi'n fanwl ar gasgliad o bethau bychain pitw plant y dosbarth... We have been carefully observing our collection of teeny tiny things brought from home

Diwrnod Eco ac Wythnos Cymru taclus / Eco day and Keep Wales tidy week

Mwynhau Mathemateg / Marvellous Maths!

Chwilio am drychfilod yn y parc / Our Mini beast hunt in the park

Mae'r Siop deganau ar agor! Galwch mewn am fargen! Our Toy shop is now open! Call in for a bargain!

Creu siapiau gydag ein cyrff / Making shapes with our bodies

Trychfilod di-ri! Mini beasts galore!

Rhoi cynnig ar her y chwilen ddu/ Attempting the cockroach challenge! Eeeeeeeeek!!