Home Page

Dosbarth y Traeth- Mrs K Jones

Croeso i ddosbarth y traeth!

Mrs Jones, Mrs Morgan, a Miss Warwick yw staff y dosbarth, ac ar ddydd Gwener Mrs Jenkins bydd yr athrawes.

 

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn cyffrous gyda'ch plant, sy'n llawn hwyl a sbri, mwynhad a datblygiad. 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynnau,croeso i chi drafod gyda ni ar ddiwedd sesiwn, neu danfon ebost ; williamsk38@hwbcymru.net

 

Oriau’r Meithrin

 

  Sesiwn Bore:             8:50– 11:20y.b.

 

Sesiwn Prynhawn:          12:50-3:20y.h.

-----------------------------------------------------------------

Welcome to the beach class!

Mrs Jones, Mrs Morgan and Miss Warwick are the staff, and on Fridays Mrs Jenkins will be the teacher.

 

We are looking forward to an exciting year, full of fun, laughter, enjoyment and development.

 

If you  have any questions please speak to us at the end of a session, or send an email;

williamsk38@hwbcymru.net

 

Nursery Hours

 

  Morning Session:               8:50– 11:20a.m.

 

Afternoon Session:              12:50-3:20p.m. 

Trit diwedd y flwyddyn! End of year treat!

Prynhawn hyfryd ar y traeth! A lovely afternoon on the beach. Diolch I bob riant n weath helpu..many thanks to all parents for helping

Ymweliad gan achubwyr bywyd i'r dosbarth prynhawn. A visit from a lifeguard (afternoon nursery)

,,,❄️❄️❄️❄️❄️Diwrnod eira 8/3/23❄️❄️❄️❄️❄️❄️

 

Gan fod dim ysgol heddiw beth am fynd allan yn yr eira I chwarae ac archwilio.

Ydych chi'n gallu creu;

∆ pel eira MAWR

∆ pel eira bach

∆dyn eira

∆angel eira

 

Beth am ceisio dal plu eira yn eich dwylo neu ar eich tafod?

Cofiwch ddanfon lluniau I fi!;

 

Mae nifer o weoithgareddau am yr eira ar gael fan hyn...

 

https://www.yggbrynymor.co.uk/cliciwch-yma-am-weithgareddau-18121-click-here-for/

 

 

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️Snow day 8/3/23❄️❄️❄️❄️❄️❄️

 

As there's no school today why not get out on the snow to play and explore?

Can you make;

∆a BIG snowball

∆a small snowball

∆ a snowman

∆a snow angel?

 

Why not try and catch snowflakes in your hands or on your tounge?

 

Remember to send photos to me! 

 

Theres lots of snow activities on this page for you...

 

https://www.yggbrynymor.co.uk/cliciwch-yma-am-weithgareddau-18121-click-here-for/

 

 

 

 

 

 

23/1/23 - 27/1/23

Wythnos prysur iawn. Rydym wedi darllen stori ‘Y Lindysyn llwglyd iawn’ a gwario tipyn o amser yn enwi'r bwydydd yn y stori, yn ogystal ag ail adrodd brawddegau'r stori, ‘Ond roedd e ddal i fod yn llwglyd!’. Roedd y plant wedi ail ddweud y stori fesul grwpiau bach. 
Ar ddydd Mercher roedd hi'n ddiwrnod Santes Dwynwen. Gwyliom fideo i ddysgu am Hanes Dwynwen. Gwnaethom cerdiau yn llawn calonnau a chalon allan  o glai i rhoi i rhywun rydym yn caru. Dysgom sut i ddweud 'rwy’n caru....’.

Buom ar helfa rhifau o gwympas yr ysgol gyda Miss Warwick a defnyddiom iPad I dynnu lluniau!

 

What a busy week! We read ‘Y Lindysyn llwglyd iawn’ (the very hungry caterpillar) and learned the food names in Welsh, along with repeating some of the sentences from the story. We re told the story in small groups.

Wedneaday it was Santés Dwynwen Day. We watched a video to learn about her history which we really enjoyed and then made cards full of hearts and used air drying Clai to make a heart To give to someone we love. We learnt the phrase ‘rwy’n caru...’ (I love...).

We’ve also been on a number hunt around school with Miss Warwick and we practiced using the iPad to take pictures !

 

Blwyddyn newydd dda - wythnos cyntaf ‘nol. Happy new year -first week back

Gweithdy nadolig gyda Ffa la la. Christmas workshop with ffa la la

ffa la la

Still image for this video

trim.A1B7FF74-5612-4EF0-B9BF-3752085B4697.MOV

Still image for this video

trim.453F0F89-8AE8-4F02-B273-F5CCF645D74F.MOV

Still image for this video

Pêl-droedwyr Cymru y Dyfodol/ The Future Footballers of Wales

Ymarfer ein sgiliau symud a chydbwyso/ Practising our movement and balancing skills

Meddygfa'r meithrin ar agor! Nurserys surgery is open!