Home Page

Blwyddyn 2/Year 2 - Mrs C Williams

Croeso i ddosbarth Mrs Williams

a Miss Wellington

Tymor yr Haf

Summer Term

Fuoch Chi 'Rioed yn Morio?

Croeso nôl i dymor yr Haf! Ein syniad mawr ar gyfer y tymor yw 'Fuoch chi 'rioed yn morio?'

Edrychwn ymlaen at dymor cyffrous o weithgareddau yn ymwneud a thema'r môr!

Welcome back! Our work will be based around the theme of the sea. We look forward to an exciting term of interesting activities!

Rydym wedi mwynhau dysgu'r rhigwm yma!  We've enjoyed learning this traditional rhyme!

Caru Canu | Fuoch Chi 'Rioed Yn Morio (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog am forio mewn padell ffrio. A fun Welsh nursery rhyme about sailing the sea.

__________________________________________________________________

Tymor y Gwanwyn (ii)

Spring Term (ii)

Croeso ‘Nôl!

Welcome Back!

Dewch i wrando ar stori’r Pasg trwy lygaid Reuben yr asyn./ Listen to Reuben the donkey’s Easter story.

Still image for this video

Sul y Mamau Hapus! Happy Mothering Sunday!

Still image for this video

Sul y Mamau Hapus!

Still image for this video

Sul y Mamau Hapus!

Still image for this video

Sul y Mamau Hapus!

Still image for this video

Sul y Mamau Hapus!

Still image for this video

Sul y Mamau Hapus!

Still image for this video

Dathlu Diwrnod y Llyfr! Celebrating World Book Day!

Mae Caffi’r Ddraig Goch ar agor! Diolch i Mrs Wakeham am agor ein caffi yn swyddogol! Thank you to Mrs Wakeham for attending the official opening of our class café!

Mwynhau sgwrs gydag Arglwyddes Llanofer am hanes y wisg Gymreig! Enjoying a workshop with Lady Llanofer and learning about the history of the Welsh Costume!

Still image for this video

Dydd Gŵyl Dewi Hapus i chi gyd! Happy St David’s Day!

Dyma ni nôl gyda’n gilydd! Here we are all together once again!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dysgu o'r Cartref

Learning from Home

Tymor y Gwanwyn/ Spring Term 2021 

 

___________________________________________________________________

Nadolig /Christmas 2020

__________________________________________________________

Llawer o ddiolch i chi gyd am eich rhoddion hynod o garedig ar ddiwedd tymor. Dymuniadau gorau am Nadolig iach ac hapus a blwyddyn newydd dda❤️🎄

Many thanks for your kindness and extremely generous gifts at the end of term. Best wishes for a happy and healthy Christmas and new year. ❤️🎄

Nadolig Llawen oddi wrth Blwyddyn 2!

Still image for this video

Syniad Mawr y Tymor:

Ydy Pob Arwr yn Gwisgo Clogyn?

This Term’s Big Idea:

Do All Heroes Wear Capes?

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of the term's activities

Dyma ein syniadau ar gyfer y tymor! Here are our ideas for this term’s work!

Dyma ein cyfraniad tuag at ffilm Stori’r Geni yr ysgol. Animeiddio arbennig! Here is our contribution towards the school’s Nativity film! Excellent animation work!

Still image for this video

Dyma fe! Dyma ein rhaglen deledu ‘Amser Maith Maith yn Ôl...’ We are very proud of our television programme about Betsi Cadwaladr! Enjoy!

Still image for this video

NEWYDDION CYFFROUS! Daeth llythyr i’r dosbarth oddi wrth Criw Cyw yn S4C yn gofyn i ni eu helpu! Rhaid i ni greu rhaglen deledu ‘Amser Maith Maith yn ôl...’ am Betsi Cadwaladr y nyrs enwog o Gymru! / NEWS FLASH! We received a letter from S4C asking us to produce a TV programme about Betsi Cadwaladr!

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need Day

Diolch yn fawr iawn i Dr Thomas am ateb ein cwestiynau am ei waith fel meddyg. Sgwrs hynod o ddiddorol! Many thanks to Dr Thomas for answering our questions about his work as a doctor.

Cawsom her i greu picnic iach a chytbwys i Superted a’i ffrindiau! We received a challenge to design a healthy and balanced picnic for Superted and his friends!

Mwynhau darganfod a dysgu sut i gadw’n iach! We’ve been discovering what we need to do to be healthy!

Archarwyr i’r Adwy! Superheroes to the rescue!

Still image for this video

Dyma ni’n dod i helpu!

Still image for this video

Archarwyr Arbennig!

Still image for this video

Rydyn ni’n barod i helpu!

Still image for this video

Archarwyr dewr!

Still image for this video

Dyma ni’n dod i helpu Superted!

Still image for this video

Rydyn ni wedi bod wrthi'n brysur yn creu ein archarwyr dychmygol! Mwy o luniau a fideos i ddod yn fuan! / We've been busy creating our imaginary superheroes. More pictures and videos coming soon!

Supertaten yn galw am gymorth! Mae angen help ar Supertaten i ddarganfod pa fath o ymarfer corff yw’r gorau ar gyfer blino’r Bysen Gas! Dyma ni’n mynd ati i ymchwilio! / Supertaten calling for help! Supertaten wanted to know what kind of exercise is the best for making the Evil Pea tired and less likely to cause trouble! Off we went to investigate!

Waw! Cawsom neges arall gan Superted! Rhaid i ni greu archarwyr i’w helpu! / Wow! We received another message from Superted! He needs our help to create some new superheroes!

Mwynhau dathlu Diwrnod T Llew Jones / Celebrating T Llew Jones Day

Dawns y Dail gan T Llew Jones

Still image for this video

Dyna hwyl oedd dysgu sgiliau animeiddio! It's been a lot of fun learning new animation skills!

Still image for this video

Supertaten i'r adwy! Supertaten to the rescue!

Still image for this video

Mwy o anturiaethau Supertaten! More adventures!

Still image for this video

Gwaith cartref gwych gan Blwyddyn 2 wrth greu ffrindiau i Supertaten! Excellent homework by Year 2! We enjoyed creating friends for Supertato!

Cawsom ebost wrth Superted. Roedd e eisiau dysgu mwy amdanom ni! Aethom ati i gasglu gwybodaeth! / We had an email from Superted - He wanted to find out more about us! Here is what we found out!

Mae Ffau'r Archarwyr Anhygoel ar agor! Our Superhero Den is open!

Hoffech chi ddysgu ychydig o ffeithiau am Superted? Would you like to hear some interesting facts about Superted?

Still image for this video

Defnyddio gwefreiriau i ddisgrifio archarwyr! We’ve been using wow words to describe superheroes!

Still image for this video

Cawsom her gan Superted i gasglu gwefreiriau i ddisgrifio archarwyr! / We received a special message from Superted asking us to collect 'wow' words to describe Superheroes!

Hwyl wrth ddysgu! Fun whilst learning!

Tymor yr Hydref 2020

Autumn Term 2020

Croeso i Flwyddyn 2!

Welcome to Year 2!