Home Page

Blwyddyn 2/Year 2 - Mrs C Williams

Croeso i ddosbarth Mrs Williams a Mrs Bevan

 

Tymor yr Haf

Summer Term

Fuoch Chi 'Rioed yn Morio?

Diolch yn fawr! heart

Diolch yn fawr i chi gyd am fod yn ddosbarth arbennig eleni  ac am y negeseuon caredig a'r anrhegion hael dros ben. Gobeithio y cewch chi gyd wyliau haf hyfryd a phob hwyl i chi gyd ym Mlwyddyn 3! Mrs Williams a Mrs Bevan xx

 

Thank you! heart

Thank you all for being such a wonderful class and for the kind messages and generous gifts. We hope you have a lovely Summer and we wish you the very best in Year 3! Mrs Williams and Mrs Bevan xx

Hwyl Fawr Blwyddyn 2!

Still image for this video

Disgo Ynni Da yn yr haul!

Still image for this video

Hoffech chi ddysgu mwy am fôr-ladron? Gwyliwch ein ffilm i ddarganfod llu o ffeithiau diddorol! / Would you like to learn more about pirates? Take a look at our film!

Still image for this video

Diwrnod Miri’r Môr-ladron! Pirate Fun Day!

Still image for this video

Rydyn ni wedi bod yn dysgu sianti’r môr-ladron! Diolch yn fawr i Mr Jones am y geiriau gwych! We have been learning a pirate sea-shanty! Thank you to Mr Jones for writing the words!

Pob lwc i Gymru! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️

Still image for this video

ARGYFWNG! Caswom gais am gymorth gan Capten Caradog! Rhaid oedd gwneud badau achub i'w helpu! EMERGENCY! We made life boats to help Capten Caradog who was in trouble on his boat!

Still image for this video

Diwrnod Empathi / Empathy Day

Still image for this video
Ar ddiwrnod empathi, buom yn darllen ‘Morfil y Storm.’ Aethom ati i greu ffilm o’r stori ac ychwanegu cerddoriaeth addas er mwyn adlewyrchu teimladau Noi. Mwynhewch!

Morfil y Storm

Still image for this video

Morfil y Storm

Still image for this video

Diwrnod empathi

Still image for this video

Defnyddio cerddoriaeth i adlewyrchu teimladau Noi

Still image for this video

Diwrnod Empathi

Still image for this video

Diwrnod Cefnforoedd y Byd / World Ocean Day

Codio er mwyn rhannu neges bwysig ar Ddiwrnod Cefnforoedd y Byd/ Sharing an important message by doing some coding work on World Ocean Day

Still image for this video

Newyddion cyffrous! Cawsom her arbennig gan Ruth Morgan, awdures stori ‘Sglod ar y môr.’ Aethom ati yn syth i greu mwy o anturiaethau!

Exciting news! We received a special challenge from Ruth Morgan, the author of the story that we've been reading in class. We were happy to help and enjoyed creating more adventures for Sglod.

 

Sglod a’r Môr Ladron

Still image for this video

Sglod a’r Siarc

Still image for this video

Sglod yn achub Neli

Still image for this video

Sglod, Blod a’r bag plastig

Still image for this video

Antur Sglod ar y môr

Still image for this video

sglod a’r Môr-Ladron

Still image for this video

A fydd yn suddo neu’n arnofio? Dewch i ymchwilio! Will it sink or float? Let’s investigate!

Mwynhau dyfalu beth yw teitl y stori arbennig hon! We’ve enjoyed predicting the title of this lovely story!

Still image for this video

Diogelwch ar lan y môr / Safety at the seaside

Still image for this video

Sut i gadw’n ddiogel ar lan y môr/ How to stay safe at the seaside

Still image for this video

Sur i gadw’n ddiogel ar lan y môr / How to stay safe at the seaside

Still image for this video

Cadw’n ddiogel ar y traerh/ Stay safe at the seaside

Still image for this video

Diolch yn fawr iawn i Patrick o’r RNLI am gyflwyniadau diddorol a buddiol iawn ynglŷn â diogelwch yn y dŵr 👍A big thank you to Patrick from the RNLI for very interesting and informative presentations about water safety.

Paratoi y gornel chwarae rôl! Dewch yn ôl yn fuan i weld beth rydyn ni’n ei greu! / Preparing our role-play corner. Take another look soon to see what we have been creating!

Dyma ein syniadau ar gyfer y tymor / Here are some of our ideas for this term’s activities

Croeso nôl i dymor yr Haf! Ein syniad mawr ar gyfer y tymor yw 'Fuoch chi 'rioed yn morio?'

Edrychwn ymlaen at dymor cyffrous o weithgareddau yn ymwneud a thema'r môr!

Welcome back! Our work will be based around the theme of sea travel. We look forward to an exciting term of interesting activities!

Rydym wedi mwynhau dysgu'r rhigwm yma!  We've enjoyed learning this traditional rhyme!

Caru Canu | Fuoch Chi 'Rioed Yn Morio (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog am forio mewn padell ffrio. A fun Welsh nursery rhyme about sailing the sea.

__________________________________________________________________

Tymor y Gwanwyn (ii)

Spring Term (ii)

Croeso ‘Nôl!

Welcome Back!

Dewch i wrando ar stori’r Pasg trwy lygaid Reuben yr asyn./ Listen to Reuben the donkey’s Easter story.

Still image for this video

Sul y Mamau Hapus! Happy Mothering Sunday!

Still image for this video

Sul y Mamau Hapus!

Still image for this video

Sul y Mamau Hapus!

Still image for this video

Sul y Mamau Hapus!

Still image for this video

Sul y Mamau Hapus!

Still image for this video

Sul y Mamau Hapus!

Still image for this video

Dathlu Diwrnod y Llyfr! Celebrating World Book Day!

Mae Caffi’r Ddraig Goch ar agor! Diolch i Mrs Wakeham am agor ein caffi yn swyddogol! Thank you to Mrs Wakeham for attending the official opening of our class café!

Mwynhau sgwrs gydag Arglwyddes Llanofer am hanes y wisg Gymreig! Enjoying a workshop with Lady Llanofer and learning about the history of the Welsh Costume!

Still image for this video

Dydd Gŵyl Dewi Hapus i chi gyd! Happy St David’s Day!

Dyma ni nôl gyda’n gilydd! Here we are all together once again!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dysgu o'r Cartref

Learning from Home

Tymor y Gwanwyn/ Spring Term 2021 

 

___________________________________________________________________

Nadolig /Christmas 2020

__________________________________________________________

Llawer o ddiolch i chi gyd am eich rhoddion hynod o garedig ar ddiwedd tymor. Dymuniadau gorau am Nadolig iach ac hapus a blwyddyn newydd dda❤️🎄

Many thanks for your kindness and extremely generous gifts at the end of term. Best wishes for a happy and healthy Christmas and new year. ❤️🎄

Nadolig Llawen oddi wrth Blwyddyn 2!

Still image for this video

Syniad Mawr y Tymor:

Ydy Pob Arwr yn Gwisgo Clogyn?

This Term’s Big Idea:

Do All Heroes Wear Capes?

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of the term's activities

Dyma ein syniadau ar gyfer y tymor! Here are our ideas for this term’s work!

Dyma ein cyfraniad tuag at ffilm Stori’r Geni yr ysgol. Animeiddio arbennig! Here is our contribution towards the school’s Nativity film! Excellent animation work!

Still image for this video

Dyma fe! Dyma ein rhaglen deledu ‘Amser Maith Maith yn Ôl...’ We are very proud of our television programme about Betsi Cadwaladr! Enjoy!

Still image for this video

NEWYDDION CYFFROUS! Daeth llythyr i’r dosbarth oddi wrth Criw Cyw yn S4C yn gofyn i ni eu helpu! Rhaid i ni greu rhaglen deledu ‘Amser Maith Maith yn ôl...’ am Betsi Cadwaladr y nyrs enwog o Gymru! / NEWS FLASH! We received a letter from S4C asking us to produce a TV programme about Betsi Cadwaladr!

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need Day

Diolch yn fawr iawn i Dr Thomas am ateb ein cwestiynau am ei waith fel meddyg. Sgwrs hynod o ddiddorol! Many thanks to Dr Thomas for answering our questions about his work as a doctor.

Cawsom her i greu picnic iach a chytbwys i Superted a’i ffrindiau! We received a challenge to design a healthy and balanced picnic for Superted and his friends!

Mwynhau darganfod a dysgu sut i gadw’n iach! We’ve been discovering what we need to do to be healthy!

Archarwyr i’r Adwy! Superheroes to the rescue!

Still image for this video

Dyma ni’n dod i helpu!

Still image for this video

Archarwyr Arbennig!

Still image for this video

Rydyn ni’n barod i helpu!

Still image for this video

Archarwyr dewr!

Still image for this video

Dyma ni’n dod i helpu Superted!

Still image for this video

Rydyn ni wedi bod wrthi'n brysur yn creu ein archarwyr dychmygol! Mwy o luniau a fideos i ddod yn fuan! / We've been busy creating our imaginary superheroes. More pictures and videos coming soon!

Supertaten yn galw am gymorth! Mae angen help ar Supertaten i ddarganfod pa fath o ymarfer corff yw’r gorau ar gyfer blino’r Bysen Gas! Dyma ni’n mynd ati i ymchwilio! / Supertaten calling for help! Supertaten wanted to know what kind of exercise is the best for making the Evil Pea tired and less likely to cause trouble! Off we went to investigate!

Waw! Cawsom neges arall gan Superted! Rhaid i ni greu archarwyr i’w helpu! / Wow! We received another message from Superted! He needs our help to create some new superheroes!

Mwynhau dathlu Diwrnod T Llew Jones / Celebrating T Llew Jones Day

Dawns y Dail gan T Llew Jones

Still image for this video

Dyna hwyl oedd dysgu sgiliau animeiddio! It's been a lot of fun learning new animation skills!

Still image for this video

Supertaten i'r adwy! Supertaten to the rescue!

Still image for this video

Mwy o anturiaethau Supertaten! More adventures!

Still image for this video

Gwaith cartref gwych gan Blwyddyn 2 wrth greu ffrindiau i Supertaten! Excellent homework by Year 2! We enjoyed creating friends for Supertato!

Cawsom ebost wrth Superted. Roedd e eisiau dysgu mwy amdanom ni! Aethom ati i gasglu gwybodaeth! / We had an email from Superted - He wanted to find out more about us! Here is what we found out!

Mae Ffau'r Archarwyr Anhygoel ar agor! Our Superhero Den is open!

Hoffech chi ddysgu ychydig o ffeithiau am Superted? Would you like to hear some interesting facts about Superted?

Still image for this video

Defnyddio gwefreiriau i ddisgrifio archarwyr! We’ve been using wow words to describe superheroes!

Still image for this video

Cawsom her gan Superted i gasglu gwefreiriau i ddisgrifio archarwyr! / We received a special message from Superted asking us to collect 'wow' words to describe Superheroes!

Hwyl wrth ddysgu! Fun whilst learning!

Tymor yr Hydref 2020

Autumn Term 2020

Croeso i Flwyddyn 2!

Welcome to Year 2!