Home Page

Blwyddyn 2/Year 2 - Mrs C Williams

Croeso i ddosbarth Mrs Williams a Mrs Bevan

williamsc155@hwbcymru.net

Croeso i Flwyddyn 2 / Welcome to Year 2

Tymor y Gwanwyn 2022

Spring Term 2022

Uned waith y tymor: / This term's unit of work:

‘Cymru-Gwlad y Gân’

Gall pawb fod yn gerddor!‘

'Wales- Land of Song'

Everyone can be a musician!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Hydref 2021

Autumn Term 2021

Croeso i Flwyddyn 2!

Welcome to Year 2!

Syniad Mawr y Tymor/This Term's Big Idea:

Bwrlwm Brynmill!

 

DIOLCH YN FAWR! THANK YOU!

 

Diolch yn fawr iawn am y rhoddion caredig! Nadolig Llawen iawn i chi gyd a phob dymuniad da ar gyfer y flwyddyn newydd, oddi wrth Mrs Williams a Mrs Bevan heart

Thank you very much for the generous gifts. Best wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year from Mrs Williams and Mrs Bevan heart

Dyma ein cyflwyniad Nadolig!

Here is our Christmas presentation!

Nadolig Llawen i chi gyd oddi wrth Blwyddyn 2! We wish you a Merry Christmas!

Still image for this video

Hwyl yr Ŵyl! Festive Fun!

Croeso i Oriel Gelf Rithiol Blwyddyn 2! Welcome to our Virtual Art Gallery!

Still image for this video

Newyddion Pwysig! Important News!

 

Byddwn yn cynnal Arddangosfa Gelf o waith printio'r tymor ar Ddydd Mawrth 14eg o Ragfyr! Cofiwch alw i weld ein Oriel Rithiol! Diolch eto i'r arlunydd lleol Sarah Hopkins am yr ysbrydoliaeth!

We shall be exhibiting this term's printing work on the 14th December. Remember to call back here to visit our Virtual Gallery! A big thank you to Sarah Hopkins once again for inspiring us to become such talented artists!

Mae gennym aelod newydd yn ein dosbarth! We have a new class member!

Arsylwi ar adeiladau yn yr ardal leol a dysgu’r dechneg o brintio. Arlunwyr arbennig! Some observational drawing of buildings in the locality and learning the technique of printing. We have some talented artists in Year 2!

Diwrnod Creadigol iawn yn yr ysgol goedwig! A very creative day in Forest School!

Mwy o hwyl a sbri yn yr ysgol goedwig! / More fun and enjoyment at forest school!

Mynegi barn am yr ysgol goedwig / Expressing our views about forest school

Still image for this video

Dysgu am bwysigrwydd mannau gwyrdd yn ein cymuned. Gwnaethom ni fwynhau stori ‘Taclus’ yn fawr iawn! / Learning about the importance of woodland areas in our community. We really enjoyed reading the story ‘Taclus’ by Emily Gravett

Diolch i Sarah Hopkins, arlunydd lleol am ddod i drafod ei gwaith gyda ni! We really enjoyed meeting Sarah Hopkins, a local artist.

CAIS AM HELP! A REQUEST FOR HELP!

Hoffwn ni gyd wybod mwy am fywyd ysgol yn y gorffennol! A fyddech mor garedig a holi aelodau hynaf y teulu a chwblhau'r holiadur isod er mwyn i ni gael darganfod mwy? Diolch yn fawr oddi wrth Blwyddyn 2

We would like to discover more about school life in the past! Would you please be so kind as to ask the eldest members of your family to complete the questionnaire below or do so on their behalf?  Thank you very much from Year 2.

Ffeithiau diddorol am y gorffennol! Some interesting facts about the history of the school!

Still image for this video

Mwy o ffeithiau am hanes yr ysgol/ More facts about our school’s history

Still image for this video

Hanes yr ysgol / The history of our school

Still image for this video

Mwy o ffeithiau / More facts

Still image for this video

Rydyn ni wedi bod yn ymchwilio i’r gorffennol! Dyma ni’n mynd ar ‘Helfa Hanes!’ / We’ve been investigating the past. Here we are on a ‘History Hunt!’

Mynegi ein barn am yr ysgol / Expressing our opinions about our school

Still image for this video

Fy hoff le yn yr ysgol yw... My favourite place in the school is...

Still image for this video

Ein hysgol ni/ Our school

Still image for this video

Fy hoff le yn yr ysgol....

Still image for this video

Mynegi barn / Expressing our opinions

Still image for this video

Dyma ni’n perfformio ‘Rap Rheolau’ gan Aled Richards - Here we are reciting a poem called ‘Rap Rheolau’ by Aled Richards

Still image for this video

Ein ymweliad cyntaf â’r Ysgol Goedwig! Diolch i bawb a ddaeth i’n helpu. 🌿 Our first visit to Forest School! Thank you to all the volunteers who came to help us.

Still image for this video

CAIS AM GYMORTH! / REQUEST FOR HELP!

Mae angen gwirfoddolwyr arnom ni ar gyfer ein ymweliadau Ysgol Goedwig. Os ydych ar gael i helpu, a fyddech mor garedig a rhoi gwybod i'r ysgol os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr!

We need volunteers to help with our Forest School visits. If you are able to help, please contact the school. Thank you!

Ein diwrnodau cyntaf ym Mlwyddyn 2 / Our first days in Year 2

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities

Dyma rhai o'n syniadau am y tymor! / Here are some of our ideas for this term's work!