Home Page

Blwyddyn 2/Year 2 - Mrs C Williams

Croeso i ddosbarth Mrs Williams a Mrs Bevan

williamsc155@hwbcymru.net

Croeso i Flwyddyn 2 / Welcome to Year 2

Diolch yn fawr! heart

Diolch yn fawr i chi gyd am fod yn ddosbarth arbennig eleni  ac am y negeseuon caredig a'r anrhegion hael dros ben. Gobeithio y cewch chi gyd wyliau haf hyfryd a phob hwyl i chi gyd ym Mlwyddyn 3! Mrs Williams a Mrs Bevan xx

 

Thank you! heart

Thank you all for being such a wonderful class and for the kind messages and generous gifts. We hope you have a lovely Summer and we wish you the very best in Year 3! Mrs Williams and Mrs Bevan xx

Yma o Hyd! Diweddglo hyfryd i’r flwyddyn!

Still image for this video

Tymor yr Haf 2022

Summer Term 2022

Uned Ddysgu’r Tymor: O’r Pridd i’r Plât

This Term’s Unit of Learning: From Field to Fork

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's work

21/7/22

Still image for this video
Llongyfarchiadau i Flwyddyn 2, siaradwyr Cymraeg gorau'r ysgol./ Congratulations to Year 2 achieving 'schools best welsh speakers'.

Diweddglo hyfryd i’r uned ddysgu! Blasus iawn! A lovely and tasty way to end this unit of learning!

Diolch am flwyddyn wych yn yr Ysgol Goedwig! Thank you for a wonderful Year at Forest School!

Still image for this video

Bore braf yn yr ysgol goedwig 30/6/22 A lovely morning in forest school

Still image for this video

Arlunwyr medrus a chreadigol yn dilyn arddull Georgia O’Keeffe / Creative and talented artists emulating the style of Georgia O’ Keeffe

Blwyddyn 2 yn mwynhau codi arian i’r ysgol gyda @FFootballfirst Da iawn bawb! 👏🏻Well done Year 2!

Dewch i glywed am ein ymweliad â Gardd Fotaneg Cymru! Want to hear more about our trip to the Botanic Garden of Wales?

Still image for this video

Cyd-weithio gwych i greu ffilm!

Still image for this video

Y daith i'r Ardd Fotaneg / Our visit to the Botanic Garden of Wales

Still image for this video

Yr Ardd Fotaneg / The Botanic Garden of Wales

Still image for this video

Dewch i glywed am yr ymweliad / Would you like to hear about our trip to the Botanic Garden of Wales?

Still image for this video

Gweithio'n annibynnol i greu ffilm gan ddefnyddio ap sgrin werdd! Working independently to create a film using the green screen app!

Dysgwyr creadigol a mentrus unwaith eto yn yr ysgol goedwig! 23/6/22 Another day of being creative and ambitious at Forest School!

Ysgol Goedwig 23/06/22 Forest School

Rydyn ni wedi mwynhau dysgu am onglau sgwar a chreu patrymau troi. Mae'r bechgyn wedi bod yn brysur yn creu patrwm troi chwarter tro! Da iawn! We've enjoyed learning about square angles and creating patters using shapes. The boys have been busy creating a pattern by rotating shapes by a quarter turn, Well done!

Ar eich marciau, barod, ewch! Ready, steady, go!

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

Edrychwch! Mae'r llysiau a ffrwythau yn tyfu! Our fruit and vegetables are growing!

Waw! Mae’r mefus wedi aeddfedu! Our strawberries have ripened!

Dyma ni'n cyd-gynllunio a chreu ymchwiliad i ddarganfod beth sydd angen ar hadau i dyfu'n llwyddianus! Working together to plan and carry out a fair test to discover what seeds need to grow successfully!

Ysgol Goedwig 26/5/22 Forest School

Still image for this video

Arsylwi ar flodyn a'i labelu / Careful observation and labelling of a flower

Dysgu am rannau planhigyn blodeuol a swyddogaeth y rhannau / Learning about the parts and functions of a flowering plant

Diolch yn fawr!

Llawer o ddiolch i Mr a Mrs Thomas am ddod i drafod garddio gyda ni a dangos lluniau o’u gardd hyfryd! Buom yn brysur yn meddwl am gwestiynau i’w holi cyn iddynt gyrraedd a chawsom atebion diddorol dros ben. Diolch o galon hefyd iddynt am eu gwaith caled yn yr Ardd Fach a’r ardal allanol!

 

Many thanks to Mr and Mrs Thomas for a very interesting presentation about gardening and for showing us some pictures of their lovely garden! We had prepared a few questions for them beforehand, and we received some very interesting answers. We would also like to thank them very much for all their hard work in the ‘Ardd Fach’ and on the school playground.

Taith i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru / Visit to National Botanic Garden of Wales

Mae’r hedyn ffa dringo wedi egino! The runner bean seed has germinated!

Still image for this video

Ysgrifennu cyfarwyddiadau yn ystod sesiwn Geirio Gwych🌟Writing instructions during our Big Write session🌟

Sut i blannu ffa dringo - ysgrifennu gwych/ Excellent writing! How to plant runner bean seeds

Still image for this video

Tybed beth fydd yn digwydd i’r hadau?

Cawsom her arall gan Adam y garddwr! Tybed a allwn ni blannu hadau ffa dringo ac ysgrifennu cyfarwyddiadau i eraill fel sydd yn y llyfr ‘Dere i Dyfu?’ / We received another challenge. Can we plant some runner bean seeds and write instructions for others to follow?

Arsylwi gofalus! Hadau o bob math! Observing a variety of seeds!

Her Arbennig! A Special Challenge!

Cawsom her arbennig gan Adam y garddwr heddiw i ddilyn y cyfarwyddiadau yn ei lyfr 'Dere i Dyfu' ac i blannu amrywiaeth o blanhigion. Dyma ni'n mynd ati yn syth!

We received a special challenge today from Adam the gardener and author of the book 'Dere i Dyfu.' He challenged us to plant a variety of plants after reading the instructions in his book. Here are some pictures of us busy at work!

Mwynhau tra’n datblygu ein sgiliau ysgrifennu yng Ngardd Aled Afal. Fun whilst developing our writing skills in Aled Afal's Garden.

Mae Gwen Gwenynen am ddysgu enwi’r llysiau yma. Dyma ni’n rhoi cyfarwyddiadau iddi. We’ve been busy giving instructions to Gwen Gwenynen! We’ve also learnt to name and recognise many vegetables!

Mae ein Canolfan Arddio ar agor! Our Garden Centre is now open!

Ysgol Goedwig- Sesiwn bore 28/4/22

Ysgol Goedwig-Sesiwn prynhawn 28/4/22

Tymor y Gwanwyn 2022

Spring Term 2022

Uned waith y tymor: / This term's unit of work:

‘Cymru-Gwlad y Gân’

Gall pawb fod yn gerddor!‘

'Wales- Land of Song'

Everyone can be a musician!

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's work

Rydyn ni i gyd yn gerddorion!

We are musicians!

Am dymor cyffrous! Rydyn wedi mwynhau llu o brofiadau gwych ac wedi dysgu llawer am gerddoriaeth a sain. Rydyn wedi paratoi perfformiad ar eich cyfer. Cliciwch ar y ddolen islaw i wylio ein cyflwyniad! 

What an exciting term! We've enjoyed many experiences and learnt a great deal about music and sound. We've had fun preparing a performance for you! Click on the link below to view our presentation!

 

Ysgol Goedwig - Sesiwn bore 31/3/22

Still image for this video

Ysgol Goedwig 31/03/22- Sesiwn Prynhawn

Still image for this video

Rydyn ni wedi cynllunio ein offerynnau....nawr mae’n amser creu! We’ve designed... now it’s time to make our instruments!

Dawns Jac y Do! Welsh Folk Dancing! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

Diolch yn fawr i'r Triawd Pres am gyflwyniad diddorol a llawn hwyl! Thank you to the Welsh Brass Trio for a very interesting and entertaining presentation today!

Y Trombôn!

Still image for this video

Y Trombôn 2!

Still image for this video

Tybed beth yw’r gerddoriaeth? Name that tune!

Still image for this video

Diolch a hwyl fawr!

Still image for this video

Cyflwyno ffeithiau am Karl Jenkins / Presenting facts about Karl Jenkins

Still image for this video

Diwrnod Creadigol arall yn yr Ysgol Goedwig! Another creative day at Forest School!

Still image for this video

Gweithdy'r Triawd Pres! Welsh Brass Trio Workshop!

Gwyddoniaeth Gwych! Superb Science!

Still image for this video

Llyfrau a mwy lyfrau yn Llyfrgell Abertawe! / Books and more books at Swansea Library!

Dathliadau Diwrnod y Llyfr! World Book Day Celebrations!

CAIS AM HELP! / A REQUEST FOR HELP

Mae angen cymorth rhieni ar gyfer ein ymweliad dydd Iau 10/3/22 i'r Llyfrgell yn Abertawe. Bydd y bws yn gadael am 9 ac yn dychwelyd am 10:15. Cysylltwch os gwelwch yn dda os ydych yn medru ein helpu. Diolch yn fawr!

We need volunteers to accompany us to Swansea Library on Thursday 10/3/22. The bus will be leaving at 9:00 and returning at 10:15. Please let us know if you are able to help. Thank you!

🌿🌧Ysgol Goedwig 3/3/22 Forest School 🌧🌿

Popcorn!

Still image for this video

Dydd Gwyl Dewi Hapus!

Still image for this video

4. AMSER STORI gyda Mari Grug - Gwneud y pethau bychain

Mae Alys yn dysgu bod Dewi Sant wedi dweud wrth ei ddilynwyr am wneud y 'pethau bychain', ac mae'n pendroni beth yw ystyr hynny. Yn ystod y diwrnod mae hi'n ...

Hwyl a sbri Gwyl Ddewi

Llawer o ddiolch i ddau o rieni  talentog iawn Bl2 am ddod i ddangos eu doniau a thrafod offerynnau gyda ni🌟🎶A huge thank you to two very talented parents for visiting Year 2 today. We really enjoyed learning more about instruments and listening to the beautiful music 🌟🎶

Calon Lân ❤️

Still image for this video

Wythnos Iechyd Meddwl Plant

Roedd hi’n Wythnos Iechyd Meddwl Plant yr wythnos diwethaf, a buom yn darllen Yr Anghenfil Lliwgar.’ Cawsom hwyl yn mynd ati i gyfansoddi cerddoriaeth er mwyn cyfleu’r gwahanol emosiynau yn y stori. Tybed a fedrwch chi ddyfalu pa emosiynau rydym ni’n ceisio eu cyfleu?

 

Children‘s Mental Health Week
It was Children‘s  Mental Health Week last week, and we read ‘The Colourful Monster.’ We had fun composing music to convey the different emotions in the story. I wonder if you can guess which emotions we are trying to convey?

 

Ein cyfansoddiad / Our composition!

Still image for this video
Aled Afal

Cyfansoddi gwych! Excellent composing work!

Still image for this video
Luigi Lemwn

Mae cyfansoddi yn hwyl! Composing is fun!

Still image for this video
Grwp Ana Banana

Dewch i wrando ar ein cyfansoddiad! / Listen to our composition!

Still image for this video
Grwp Oriol Oren

Cyfansoddwyr Dawnus! Talented Composers!

Still image for this video
Grwp Matilda

Ysgol Goedwig Bore 10/2/22 Forest School Morning Session

Still image for this video

Ysgol Goedwig Prynhawn 10/2/22 Forest School Afternoon Session

Still image for this video

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel / Safer Internet Day

Dysgu am bwysigrwydd peidio â rhannu gwybodaeth bersonol ar y rhyngrwyd / Learning about the importance of not sharing personal information with others online

Digi Hwyaden a’r Castell Hud /Digiduck and the Magic Castle

Mwynhau cerddoriaeth Gymraeg! Enjoying Welsh Language Music!

 

Rydyn ni wedi bod wrth ein bodd yn gwrando ar lu o artistiaid a bandiau Cymraeg! Rydyn ni’n gyffrous iawn i ddathlu Dydd Miwsig Cymru ar y 4ydd o Chwefror! We have been listening to a variety of Welsh bands and artists! We’re very excited to celebrate Welsh Language Music day on the 4th February!

Ein hoff ganeuon neu fandiau.../ Our favourite songs or bands...

Still image for this video

Mwy o gyfansoddi gyda GarageBand! More composing work using Garage Band = Cân Dydd Miwsig Cymru

Still image for this video

Mwynhau dysgu defnyddio ap GarageBand / Fun whilst learning to compose music using GarageBand app!

Rydym wedi cael hwyl yn dysgu defnyddio GarageBand i bortreadu rhai o'r cymeriadau yn stori Pedr a'r Blaidd! Gwrandewch ar ein cyfansoddiadau!

We've enjoyed using GarageBand to portray some of the characters from Peter and the Wolf. Listen to our wonderful compositions!

 

Ein gwaith cyfansoddi / Our compositions

Ein gwaith cyfansoddi

Still image for this video

Sesiwn Bore Ysgol Goedwig 27/1/22 Forest School Morning Session

Still image for this video

Sesiwn Prynhawn Ysgol Goedwig 27/1/22 Afternoon Session Forest School

Still image for this video

Paratoi ar gyfer Diwrnod Santes Dwynwen! Preparing for St Dwynwen's Day!

Mwynhau gwylio perfformiad Ensemble Cymru a Rhys Ifans o 'Pedr a'r Blaidd.' / Enjoying a performance of 'Peter and the Wolf' by Ensemble Cymru and Rhys Ifans

Hei Mistar Urdd | 25.01.2022

Bydd yr Urdd a'r genedl gyfan yn ymgeisio am ddau deitl Guinness World RecordsTM drwy gyd-ganu ac uwchlwytho fideos o'r gân eiconig, Hei Mistar Urdd, i Twitte...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Hydref 2021

Autumn Term 2021

Croeso i Flwyddyn 2!

Welcome to Year 2!

Syniad Mawr y Tymor/This Term's Big Idea:

Bwrlwm Brynmill!

 

DIOLCH YN FAWR! THANK YOU!

 

Diolch yn fawr iawn am y rhoddion caredig! Nadolig Llawen iawn i chi gyd a phob dymuniad da ar gyfer y flwyddyn newydd, oddi wrth Mrs Williams a Mrs Bevan heart

Thank you very much for the generous gifts. Best wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year from Mrs Williams and Mrs Bevan heart

Dyma ein cyflwyniad Nadolig!

Here is our Christmas presentation!

Nadolig Llawen i chi gyd oddi wrth Blwyddyn 2! We wish you a Merry Christmas!

Still image for this video

Hwyl yr Ŵyl! Festive Fun!

Croeso i Oriel Gelf Rithiol Blwyddyn 2! Welcome to our Virtual Art Gallery!

Still image for this video

Newyddion Pwysig! Important News!

 

Byddwn yn cynnal Arddangosfa Gelf o waith printio'r tymor ar Ddydd Mawrth 14eg o Ragfyr! Cofiwch alw i weld ein Oriel Rithiol! Diolch eto i'r arlunydd lleol Sarah Hopkins am yr ysbrydoliaeth!

We shall be exhibiting this term's printing work on the 14th December. Remember to call back here to visit our Virtual Gallery! A big thank you to Sarah Hopkins once again for inspiring us to become such talented artists!

Mae gennym aelod newydd yn ein dosbarth! We have a new class member!

Arsylwi ar adeiladau yn yr ardal leol a dysgu’r dechneg o brintio. Arlunwyr arbennig! Some observational drawing of buildings in the locality and learning the technique of printing. We have some talented artists in Year 2!

Diwrnod Creadigol iawn yn yr ysgol goedwig! A very creative day in Forest School!

Mwy o hwyl a sbri yn yr ysgol goedwig! / More fun and enjoyment at forest school!

Mynegi barn am yr ysgol goedwig / Expressing our views about forest school

Still image for this video

Dysgu am bwysigrwydd mannau gwyrdd yn ein cymuned. Gwnaethom ni fwynhau stori ‘Taclus’ yn fawr iawn! / Learning about the importance of woodland areas in our community. We really enjoyed reading the story ‘Taclus’ by Emily Gravett

Diolch i Sarah Hopkins, arlunydd lleol am ddod i drafod ei gwaith gyda ni! We really enjoyed meeting Sarah Hopkins, a local artist.

CAIS AM HELP! A REQUEST FOR HELP!

Hoffwn ni gyd wybod mwy am fywyd ysgol yn y gorffennol! A fyddech mor garedig a holi aelodau hynaf y teulu a chwblhau'r holiadur isod er mwyn i ni gael darganfod mwy? Diolch yn fawr oddi wrth Blwyddyn 2

We would like to discover more about school life in the past! Would you please be so kind as to ask the eldest members of your family to complete the questionnaire below or do so on their behalf?  Thank you very much from Year 2.

Ffeithiau diddorol am y gorffennol! Some interesting facts about the history of the school!

Still image for this video

Mwy o ffeithiau am hanes yr ysgol/ More facts about our school’s history

Still image for this video

Hanes yr ysgol / The history of our school

Still image for this video

Mwy o ffeithiau / More facts

Still image for this video

Rydyn ni wedi bod yn ymchwilio i’r gorffennol! Dyma ni’n mynd ar ‘Helfa Hanes!’ / We’ve been investigating the past. Here we are on a ‘History Hunt!’

Mynegi ein barn am yr ysgol / Expressing our opinions about our school

Still image for this video

Fy hoff le yn yr ysgol yw... My favourite place in the school is...

Still image for this video

Ein hysgol ni/ Our school

Still image for this video

Fy hoff le yn yr ysgol....

Still image for this video

Mynegi barn / Expressing our opinions

Still image for this video

Dyma ni’n perfformio ‘Rap Rheolau’ gan Aled Richards - Here we are reciting a poem called ‘Rap Rheolau’ by Aled Richards

Still image for this video

Ein ymweliad cyntaf â’r Ysgol Goedwig! Diolch i bawb a ddaeth i’n helpu. 🌿 Our first visit to Forest School! Thank you to all the volunteers who came to help us.

Still image for this video

CAIS AM GYMORTH! / REQUEST FOR HELP!

Mae angen gwirfoddolwyr arnom ni ar gyfer ein ymweliadau Ysgol Goedwig. Os ydych ar gael i helpu, a fyddech mor garedig a rhoi gwybod i'r ysgol os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr!

We need volunteers to help with our Forest School visits. If you are able to help, please contact the school. Thank you!

Ein diwrnodau cyntaf ym Mlwyddyn 2 / Our first days in Year 2

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities

Dyma rhai o'n syniadau am y tymor! / Here are some of our ideas for this term's work!