Home Page

Derbyn / Reception – Mrs R Harris-Jenkins

Croeso i

ddosbarth Derbyn

Mrs Jenkins, Mrs Morris a Miss King!

 

smiley

 

Welcome to 

Mrs Jenkins, Mrs Morris and Miss King's Reception Class!

Mabolgampau 2014/ Sports Day 2014

Fy Llyfr

Dyma oedd elfen olaf Pori Drwy Stori. Ysgrifennon ni storïau am ddinosoriaid a'u cyflwyno i'n teuluoedd. Roedd Mrs Jenkins, Mrs Morris a Miss King yn falch iawn ohonyn ni! 

 

 

My Story

This was the last element of Pori Drwy Stori.  We wrote our stories about dinosaurs and then presented them to our families. Mrs Jenkins, Mrs Morris and Miss King were so proud of us!

Thema'r Hanner Tymor:

 

'Bownsio'

Edrychwn ymlaen at ddatblygu ein sgiliau echddygol manwl a bras.

 

 

 

This half term's theme:

 

'Bounce'

We look forward to developing our fine and gross motor skills.

Rhagflas Bownsio/ Bounce Overview

Dewch i F-ow-ow-ow-ns-io!!

Cawson ni lawer o hwyl yn archwilio peli yn y parc.

 

Let's B-ou-ou-ou-nce!

We had lots of fun exploring balls in the park.

Beth sy'n digwydd pan fydd peli sy'n llawn paent yn cael eu gollwng, eu bownsio neu'u rholio ar bapur? 

 

What happens when balls covered in paint are dropped, bounced or rolled over paper? 

Thema'r Hanner Tymor:

 

Brwydr y Dinosoriaid

Edrychwn ymlaen at archwilio sut a phryd roedd dinosoriaid yn byw, sut roeddent yn ymddwyn ac yn rhyngweithio gyda'u gilydd.

 

 

This Half Term's Theme:

Battle of the Dinosaurs

We look forward to exploring how and when dinosaurs lived, how they behaved and interacted with other dinosaurs.

 

Cerdded gyda Dinosoriaid

Cawson ni ymateb da i'n harddangosfa Cerdded gyda Dinosoriaid. Daeth nifer o'r cyhoedd (Mamis a Dadis) i'n cefnogi. Llwyddodd bawb i gadw at y canllawiau a doedd neb wedi cael eu bwyta gan y dinosoriaid. Hwre!

Walking with Dinosaurs

We had a great turn out for our Walking with Dinosaurs exhibition. Lots of the public came (Mums and Dads) to support us.  Everyone successfully kept to the guidelines and thankfully no one was eaten. Result!

 

Dydy Dinosoriaid ddim yn Dawnsio....tybed?!?

Dyma mami Iwan yn ein dysgu ni sut i stompio a llithro a rhuo fel dinosor. Am hwyl!

 

Dinosaurs Don't Dance....do they?!?

Here's Iwan's mum teaching us how to stomp and slide and roar like a dinosaur. What fun!

Diolch, Sarah!

Dinosoriaid yn yr Awyr Agored

Cawson ni fore cyffrous yn chwilio am ddinosoriaid yng Nghoedwig Penllergaer...

Dinosaurs in the Outdoors

We spent an exciting morning in Penllergaer Woods looking for dinosaurs....

Yn gyntaf, roedd yn rhaid i ni wneud a gwisgo'n bathodynau fforio.

To begin with, we had to make and wear our explorers' badges.

Ble mae'r dinosoriaid? Ydyn nhw'n cuddio?

Where are the dinosaurs? Are they hiding?

O na! Olion traed dinosor!

Oh no! Dinosaur footprints!

Waw! Wyau dinosor go iawn! Rhaid gwneud nyth i gadw nhw'n ddiogel.

Wow! Real dinosaur eggs! Let's make a nest to keep them safe.

Gwneud bwyd i'r dinosoriaid bach...

Making baby dinosaur food.....

Thema'r Hanner Tymor:

 

Baw, Annibendod a Chymysgeddau

Edrychwn ymlaen at ddysgu am nodweddion gwahanol ddeunyddiau a gwneud llawer o annibendod!

 

 

This Half Term's Theme: 

 

Muck, Mess and Mixtures

We look forward to learning about the properties of different materials and making lots of mess!

 

 

Rhagflas o'r thema/ Overview of the theme

Diwrnod Anniben Arbennig!

What a Marvellous Messy Day!

 

Fforwyr yr Awyr Agored

Outdoor Explorers

 

Ydy'r gwanwyn wedi cyrraedd?

Daeth ein fforwyr o hyd i'r ateb yn y parc.....YDY, HWRE! smiley

Has spring sprung?

Our very own explorers discovered the answer in the park....YES, YIPPEE! smiley 

Amser Llyfr

Booktime

 

Diolch yn fawr i Lyfrgell Sgeti am gynnal ein Hamser Llyfr a'i wneud yn achlysur arbennig iawn! Braf oedd cael rhannu'r profiad gyda'n teuluoedd. Dewch i weld....

 

A very big thank you to Sketty Library for hosting our Booktime event and making it special! It was lovely to share the experience with our families. Take a look....

6/11/13

 

Sialens Rhigwm

Pori drwy Stori

 

     Llongyfarchiadau i'n plant bach dawnus am gyflawni

     Sialens Rhigwm Pori drwy Stori heddiw!

 

Diolch am eich cefnogaeth. 

 

smiley

Am fwy o wybodaeth am Pori drwy Stori neu syniadau am sut allwch chi gefnogi darllen eich plentyn, cliciwch ar ddolen Pori drwy Stori sydd ar waelod y tudalen hwn.

 

 

The Rhyme Challenge

Pori drwy Stori

 

 

Congratulations to our talented little children for completing the 

     Pori drwy Stori  Rhyme Challenge today!

 

Thank you for your support. 

 

smiley

For more information about Pori drwy Stori or ideas on how to help support your child's reading at home, click on the Pori drwy Stori link at the bottom of this page.

Sesiwn 'Tric a Chlic' gyda Mrs Morris/ A 'Tric a Chlic' session with Mrs Morris

Gwersi Addysg Gorfforol:

 

Dydd Mawrth a Dydd Gwener

 

Cofiwch eich gwisgoedd ymarfer corff!

 

 

P.E. Lessons:

 

Tuesdays and Fridays

 

Please remember your kit!