Home Page

Blwyddyn 2 / Year 2 - Mrs C Williams

Croeso i Ddosbarth Bl. 2
Mrs C. Williams
a Mrs Bevan

 Dilynwch ni ar Trydar  
Follow us on Twitter
@YGGBYMCWilliams

Gwersi Datblygiad Corfforol: Dydd Mercher a Dydd Iau

Physical Development Lessons: Wednesday and Thursday

Tymor yr Haf (ii) 2018

Summer Term (ii) 2018

Thema'r tymor: Garddwyr Gwyrdd!

This term's theme: Green Gardeners!

 

Mae’n ddiwedd blwyddyn! Beth oedd uchafbwyntiau’r flwyddyn tybed? It’s the end of a busy year! Here are some of our highlights!

Still image for this video

Uchafbwynt y flwyddyn oedd.....The highlight of the year was...

Still image for this video

Am flwyddyn brysur! What a busy year!

Still image for this video

Mwy eto o uchafbwyntiau! More highlights!

Still image for this video

Ein uchafbwyntiau! Our highlights of the year!

Still image for this video

Gweithdy ‘Rhoi Cartref i Fyd Natur’ gyda’r RSPB / ‘Giving Nature a Home’ workshop with the RSPB

Eisiau cyngor ynglŷn â sut i dyfu llysiau? Gwyliwch y fideos yma! Need some gardening advice? Watch our videos!

Still image for this video

Dewch i blannu pys! Let’s plant some peas!

Still image for this video

Dyma sut i blannu blodyn haul! Sganiwch y côd QR i ddarganfod mwy! Scan the QR code to discover how to plant a sunflower!

Mae’r Ganolfan Arddio ar agor! Our Garden Centre is open for business!

Arlunwyr o fri! Acclaimed Artists!

Diolch i bawb am brynu’r Pennau Porfa yn y Ffair Haf! Thank you all for buying the Grass Heads at the Summer Fair!

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru / National Botanic Garden of Wales

Arbrawf yr wythnos: Ydy hadau’n tyfu os plannwch nhw ben i waered? Beth am gynllunio arbrawf teg? 👍🏻This week’s investigation: Do seeds grow if planted upside down? Let’s plan a fair experiment!

Dyma ganlyniadau’r arbrawf! Here are the results of our investigation!

Still image for this video

Mwy o ganlyniadau / More results

Still image for this video

Beth sydd angen ar hadau i dyfu? Dewch i arbrofi! What do seeds need to grow? Let’s investigate!

Still image for this video

Defnyddio meicrosgôp digidol i arsylwi ar hadau o bob math / Using a digital microscope to observe different seeds

Rhaid gofalu am y planhigion! We must look after the plants!

Mae Gardd Aled Afal ar agor! Aled Afal’s Garden has opened!

 Her Dewch i Feddwl 

Let's Think Challenge

Her Dewch i feddwl 7/6/18 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 14/6/18 Let's Think Challenge

 Gwaith Cartref Sillafu 

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 22/6/18 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 15/6/18 Spelling Homework

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Haf (i)

Summer Term (i)

 

Thema'r Tymor: Dewch i Forio!

This Term's Theme: Land Ahoy!

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's work:

Sglod a Hari Morgan gan grŵp Ana Banana

Still image for this video

Y Siarc Sgleiniog gan grŵp Luigi Lemwn

Still image for this video

Môr Ladron Mileinig gan grŵp Matilda

Still image for this video

Sglod a’r Môr Ladron gan grŵp Aled Afal

Still image for this video

Sglod a’r Cwch Newydd gan grŵp Oriol Oren

Still image for this video

Hwyl yn yr haul!⚽️🥅🏀🏐🥅 Fun in the sun!

Mwy o godio! More coding!

Profi’r badau achub - Pa gwch all gludo’r mwyaf o bwysau? Testing our lifeboats - Which boat can carry the most weight?

Blwyddyn 2 i’r adwy! Creu badau achub i helpu Capten Caradog! Making lifeboats to help Capten Caradog! Year 2 to the rescue!

'Geirio Gwych' / 'Big Writing'

Still image for this video
Rydyn ni'n mwynhau darllen stori 'Sglod ar y Môr' gan Ruth Morgan. Dyma glip fideo ohonom ni yn ystod sesiwn 'Geirio Gwych' yn ysgrifennu portreadau arbennig o un o'r cymeriadau yn y stori.

We've enjoyed reading a story by Ruth Morgan, -'Sglod ar y Môr'. Here's a video clip of us during our 'Big Writing' session writing excellent descriptions of one of the characters in the story.

Sgiliau Criced / Cricket Skills

Mwynhau codio gyda’r Bluebot!

Paratoi’r gornel chwarae! Preparing the role-play corner!

  Heriau Dewch i Feddwl  

Let's Think Challenges

Her Dewch i Feddwl 3/5/18 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 26/4/18 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 19/4/18 Let's Think Challenge

 Gwaith Cartref Sillafu 

Spelling Homework

Ni fydd profion sillafu nes bod y Profion Cenedlaethol wedi gorffen.

No spelling tests will be given until the end of the National Tests.

Gwaith Cartref Sillafu 20/4/18 Spelling Homework

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor y Gwanwyn (ii)

Spring Term (ii)

 

Thema'r Tymor: Carnifal! 

This term's theme: Carnival!

Braslun o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's work

Rydyn ni wedi mwynhau thema'r tymor! We've enjoyed this term's theme!

Still image for this video

Adolygu'r thema! Reviewing this term's work!

Still image for this video

Gwaith y tymor / This term's work

Still image for this video

Oeddech chi wedi mwynhau'r thema? Did you enjoy this term's theme?

Still image for this video

Gwaith y tymor / This term's work

Still image for this video

Efelychu arddull Beatriz Milhasez o Frasil i greu colaj ar y thema carnifal! Emulating the style of Beatriz Milhasez from Brazil to create a carnival themed collage!

Cyfansoddi cerddoriaeth garnifal gyda ap GarageBand / Composing carnival music using GarageBand

Astudio dathliadau o gwmpas y byd a chreu cardiau cystadlu! Here we are studying celebrations all over the world and creating a set of top trump cards!

Codi arian a mwynhau gyda 'Football First' - Diolch i bawb am eich cefnogaeth! Raising money and enjoying with 'Football First' - Thank you all for your support!

Agoriad swyddogol siop ‘Lluniau Llon’ - Our class shop is now open!

Gwaith celf gwych! Dyma'r buddugwyr! Eisteddfod Gwyl Ddewi 2018 St David's Day Eisteddfod - Excellent art work! Here are the winners!

Dathlu Diwrnod y Llyfr! Celebrating World Book Day!

Gweithdy gwych gyda Bongo! A fantastic rhythm workshop with Bongo!

Carnifal!

Still image for this video

Rhythmau’r Carnifal! Carnival rhythms!

Still image for this video

Gweithdy Rhythm / Rhythm Workshop

Heriau Dewch i Feddwl

Let's Think Challenges

Beth am roi cynnig ar yr heriau yma?

What about trying these challenges?

 

Heriau Dewch i Feddwl y Pasg / Easter Holidays Let's Think Challenges

Her Dewch i Feddwl 22/3/18 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 15/3/18 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 8/3/18 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 1/3/18 Let's Think Challenge

Gwaith Cartref Sillafu

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 16/3/18 Spelling Homework

Sillafu 9/3/18 Spelling Homework

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

A Happy New Year to you all!

 

Tymor y Gwanwyn (i) 2018

Spring Term (i) 2018

 

Ein thema y tymor yma yw: / Our Theme this term is:

 Y Byd Mawr Crwn! 

 Big Wide World!

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's theme:

Diwrnod Mecsico! Mexico Day!

Diwrnod Mecsico / Mexico Day

Still image for this video

Dewch i Abertawe! / Visit Swansea!

Still image for this video

Abertawe! Swansea!

Still image for this video

Hysbyseb 'Dewch i Abertawe!' A 'Visit Swansea' advert!

Still image for this video

Abertawe! Swansea!

Still image for this video

Dewch i Abertawe! Visit Swansea!

Still image for this video

Diwrnod Diogelwch ar y We - Safer Internet Day

Still image for this video

Bore oer ond bendigedig ar y traeth yn astudio nodweddion Bae Abertawe / A cold but lovely morning at the beach studying the geographical features of Swansea Bay!

Ymweliad â'r traeth Dydd Llun 5/2/18 Visit to Swansea beach.

Cofiwch wisgo dillad cynnes ac esgidiau addas! Please remember to wear a warm coat and suitable shoes!

Diwrnod Mecsicanaidd! Mexican Day!

Dyma ni'n brysur wrth ein gwaith! Here are a few pictures of us hard at work!

Ysgrifennu ffeithiau am Fecsico yn ystod sesiwn Geirio Gwych - Factual writing about Mexico

❤️Diwrnod Santes Dwynwen Hapus! Happy St Dwynwen's Day!

Stori Santes Dwynwen ❤️

Still image for this video

Mwy o ffeithiau! More facts!

Still image for this video

Mecsico!

Still image for this video

trim.9CE413BA-88DE-4EDF-962F-5215F93EF35F.MOV

Still image for this video

trim.0DF33516-D603-4599-8307-6CB12F956DE0.MOV

Still image for this video

Ffeithiau am Fecsico! We've been discovering some facts about Mexico!

Still image for this video

Planhigion cactws hyfryd! Lovely cacti plants!

Gwers Sbaeneg fel rhan o'n gwaith yn astudio Mecsico! Hola! A Spanish lesson as part of our Mexican theme!

Mecsico oedd y wlad fuddugol! Mexico had the winning vote! Off we go to Mexico!

Pa wlad yr hoffech chi ei hastudio? Which country would you like to study?

Mae'r thema wedi dechrau gyda chymorth stori "Aeth Mamgu i'r Farchnad." Roedd anrheg arbennig wedi ei adael i ni yn y dosbarth hefyd ac rydyn ni'n ysu am gael defnyddio ein carped hud! Cofiwch fynd ati i ddewis y wlad yr hoffech deithio iddi a dychwelyd eich pleidlais mor fuan ag sy'n bosibl!

 

The theme has begun with the help of the storybook "Aeth Mamgu i'r Farchnad" ('My Granny Went to Market.")  A lovely present was also left for us in our classroom and we can't wait to begin using our magic carpet!  Remember to choose the country that you would like to visit and return your voting slips as soon as possible!

 Heriau Dewch i Feddwl 

Let's Think Challenges

Her Dewch i Feddwl 2/2/18 Let's Think Challenge

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/maths/awen-robot-factory/amcangyfrif.html

Her Dewch i Feddwl 25/1/18 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 18/1/18 Let's Think Challenge

Her rhyngweithiol arall i chi'r wythnos hon. Another interactive challenge this week:

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/maths/awen-robot-factory/pen-blwydd-robotiaid.html

 

 

Her Dewch i feddwl 11/1/18 Let's Think Challenge

Dewch i drio'r gweithgareddau ymestynnol ar-lein a dysgu darllen y cloc.

Why not try these challenging on-line activities and learn to tell the time.

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/maths/awen-robot-factory/amser.html

Gwaith Cartref Sillafu 

Spelling Homework

 

Gwaith Cartref Sillafu 26/1/18 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 12/1/18 Spelling Homework

________________________________________________________________

Tymor yr Hydref (ii) 2017

Autumn Term (ii) 2017

Thema'r hanner tymor: Fflam a fflach!

This half term's theme: Flames and flashes!

Nadolig Llawen!

Still image for this video

Nadolig yr Anifeiliaid

Still image for this video
Dewch i weld y goeden...

Nadolig yr Anifeiliaid

Still image for this video
Dyma'r ceirw!

Dyma ni yn ein gwisgoedd! Here we are in our costumes!

Mae'r Nadolig yn nesáu! Christmas is coming!

Diolch i bawb am brynu'r addurniadau yn y Ffair Nadolig👏 Thank you for supporting us at the Christmas Fair 👏

Mwy o arbrofi! Tybed pa ddeunyddiau sy'n dargludo trydan? More experimenting! Which materials conduct electricity?

Cawsom neges arbennig gan y bachgen yn y stori 'Sut i ddal seren' /We received a special message from the boy in the ' How to catch a star' story!

Mwynhau gweithgareddau 'Wythnos Iach!' Enjoying our 'Healthy Week' activities!

Sioe 'Hud y crochan Uwd' / 'The Magic Porridge Pot'

Heriau Dewch i Feddwl 

 Let's Think Challenges 

Beth am roi cynnig ar yr heriau yma?

What about trying out these challenges?

Her Dewch i Feddwl 30/11/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i feddwl 23/11/17 Let's Think Challenge

Her Datrys Problem 16/11/17 Let's Think Challenge

Her rhyngweithiol yr wythnos hon / An interactive challenge for you this week

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/maths/awen-robot-factory/siapau.html

 

 

Her Dewch i Feddwl 8/11/17 Let's Think Challenge

Gwaith Cartref Sillafu 

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 8/12/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Silalfu 1/12/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 24/11/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillfau 17/11/17 Spelling Homework

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Hydref 2017

Autumn Term 2017

Thema'r hanner tymor: Albwm y Teulu

This half term's theme: Family Album

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities

Diolch yn fawr i chi rieni am ein helpu i greu ein coed teulu! Thank you parents for helping us create our family trees!

Diolch i Mrs Osterland am ddod i drafod ei dyddiau ysgol gyda ni! Diddorol iawn! Thank you to Mrs Osterland for coming to discuss her school days with us! We learnt a lot about how children's lives have changed over the years!

Cyflwyno ein coed teulu! Presenting our family trees!

Yn yr Oriel...At the Art Gallery...

Still image for this video
Buom yn defnyddio ein sgiliau digidol i greu ffilmiau am y daith i Oriel y Glynn Vivian! Defnyddiom apiau 'Pic Collage' 'Green Screen' ac iMovie i greu'r ffilmiau!
We've been using our digital skills to create films about our visit to the Glynn Vivian! We used 'Piccollage, green screen and imovie apps to create the finished products!

Gweithdy portreadau yn oriel y Glynn Vivian / Portrait workshop at the Glynn Vivian Art Gallery

Diwrnod T Llew Jones Day

Yr Hydref gan Blwyddyn 2

Still image for this video

Disgrifio hen degan a datblygu ein sgiliau ffilmo a chyflwyno gan ddefnyddio ap sgrin werdd!

Describing an old toy and developing our filming and presenting skills using the green screen app!

      

Ymwelydd arbennig arall! Another special visitor!

Pan oeddwn i'n fach... When I was younger...

Still image for this video

Ymwelydd arbennig! A visit from a very special person!

Cais am luniau! A request for pictures!

Mwynhau dathlu Diwrnod Owain Glyndŵr / Celebrating Owain Glyndŵr Day

Ein wythnos gyntaf ym mlwyddyn 2! Our first week in Year 2!

Heriau Dewch i Feddwl 

 Let's Think Challenges 

Beth am roi cynnig ar yr heriau yma?

What about trying out these challenges?

Her Dewch i Feddwl 26/10/17 Let's Think Challenge

Her Dewchi Feddwl 19/10/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 5/10/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 28/9/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 21/9/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 14/9/17 Let's Think Challenge

 Gwaith Cartref Sillafu 

Spelling Homework

 

Gwaith Cartref Sillafu 27/10/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 20/10/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 13/10/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 6/10/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 29/9/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 22/9/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 15/9/17 Spelling Homework

Adnoddau defnyddiol i chi!

Some useful resources for you!