Home Page

Cefnogi'ch Plentyn yn y Cartref ~ Supporting your child at home

Adnoddau Cymorth Iaith /

Language Support Resources

Gwersi arlein/ Online lessons
Ymarfer corff / Physical education 

Symud Gyda Tedi - Sesiwn 1/ Session 1 (Pero)

Dyma'r sesiwn gyntaf o sesiynau 10 munud Symud Gyda Tedi. Yr wythnos hon mae'r sesiwn wedi'i seilio ar stori Pero o apiau Magi Ann ac yn cynnwys ychydig o ioga.

Symud Gyda Tedi - Sesiwn 2 / Session (Wy Pasg)

Still image for this video
10 MUNUD O... SYMUD GYDA TEDI – BLE MAE’R WYAU PASG?
Dyma fideo rhif 2... a gan ei bod hi’n wyliau’r Pasg, pa stori well na ‘Ble mae’r wyau Pasg?’
❗Byddwch angen sgarff/blanced neu unrhyw fath o ddefnydd ar gyfer y sesiwn yma. /
Here is video number 2... As it’s the Easter holidays, what better story to have than ‘Ble mae’r wyau Pasg? Where are the Easter eggs?’.
❗You will need a scarf/blanket or any sort of fabric for this session

SYMUD GYDA TEDI- Yn yr Ardd. Sesiwn 3

Still image for this video
Dyma fideo rhif 3 - sesiwn Gymnasteg yn cynnwys stori ‘Yn yr Ardd’ o straeon Magi Ann 🌻🌷Thema berffaith i gyd-fyd â’r tywydd bendigedig dros y dyddiau diwethaf☀️
Mwynhewch💚💛
Here is video number 3 - a gymnastics session including one of Magi Ann’s stories, ‘Yn yr Ardd’ / ‘In the garden’🌷🌻a perfect theme to accompany the wonderful weather we’ve had over the last few of days☀️
Enjoy💚💛

Symud gyda Tedi. Sesiwn 4/session 4.

Still image for this video
🧸10 MUNUD O... SYMUD GYDA TEDI- BLE MAE DICW?🧸

Dyma fideo rhif 4 📼 - sesiwn Ioga a defnyddio ychydig o falans heddiw. ‘Ble mae Dicw?’ yw’r stori mae Hanna wedi ddewis wythnos yma - mae’r stori i’w chael yn apiau Magi Ann sydd yn rhad ac am ddim i chi lawrlwytho.
Mae Dicw yn gymeriad direudus a llawn hwyl, fel sgwn i, ble mae Dicw?

❗️Mi fyddwch angen cwpan blastig a/neu plât blastig ar gyfer y sesiwn yma 🍽🥤yn ogystal â help oedolyn! 👩‍👦👨‍👦

💫Os ydy y rhan ‘llestri ar y bwrdd’ ychydig yn rhy anodd i chi, yna fe allwch chi orwedd ar eich cefn a balansio’r llestri felly💫/
Here is video number 4 📼 - a Yoga session, and working a bit on balance this week. The story that Hanna has chosen today is ‘Ble mae Dicw?’ / 'Where is Dicw?' - the story is available in the Magi Ann apps and is free to download.
Dicw is a mischievous and fun character, so I wonder, where is Dicw?

❗️You will need a plastic cup and / or plastic plate for this session 🍽🥤as well as an adult to help! 👩‍👦 👨‍👦

💫If the 'dishes on the table’ part is a little too difficult for you, then you can lie on the floor to balance the dishes💫

Canu / Singing
Gyda'r plant adre' - beth am gael bach o hwyl a sbri trwy lawrlwytho ein apiau 'Caneuon Cŵl' AM DDIM! Ewch i'r siop apiau ar eich dyfais. 60 o ganeuon, rhigymau, ac alawon traddodiadol mewn steil carioci i gadw'r plant yn hapus! Mwynhewch! Peniarth.cymru / With the kids at home - why not have some fun by downloading our FREE 'Caneuon Cŵl' apps! Go to the app store on your device. 60 traditional karaoke style songs, rhymes and tunes to keep the kids happy! Enjoy! Peniarth.cymru
Celf / Art
Rhifedd / Numeracy
Dewch i ddarllen! / Come and read!

Mae'r Urdd wedi rhyddhau fersiwn electroneg o'u cylchgronnau i blant yn rhad ac am ddim er mwyn helpu yn ystod y cyfnod clo.

The Urdd organisation have launched electronic versions of their magazines for children in order to help during lockdown. 

https://www.urdd.cymru/cy/cylchgronau/

Llyfrau Tric a Chlic am ddim! Free Tric a Chlic books!

Llyfrau Tric a Chlic

https://tricachlic.cymru/cy

Dyma ddolen gwefan Tric a Chlic, y cynllun ffoneg Cymraeg cenedlaethol. Dyma lle bydd modd i chi lawrlwytho unrhyw adnoddau ychwanegol y byddwn yn eu cyhoeddi er mwyn cefnogi’r cynllun. Mae tîm Peniarth wedi bod yn brysur ac erbyn hyn rydym yn falch i gyhoeddi bod holl lyfrau Cam 1 (Fersiwn Ysgol Cyfrwng Saesneg) yn barod ar eich cyfer. Bydd llyfrau Cam 1 (Fersiwn Ysgol Cyfrwng Cymraeg) yn barod maes o law ynghŷd a holl lyfrau Cam 2 a Cham 3. Noder, bydd angen i chi gofrestru er mwyn cael mynediad at yr adnoddau. Mwynhewch! 

https://tricachlic.cymru/cy

This is the link to the Tric a Chlic website, the national Welsh phonics scheme. This is where you can download any additional resources we publish to support the scheme. The Peniarth team has been busy and we are now pleased to announce that all Step 1 books (English Medium School Version) are ready for you. Step 1 books (Welsh Medium School Version) will be ready in due course along with all Step 2 and Step 3 books. Note, you will need to register to gain access to the resources. Enjoy!

Dewch i wrando ar stori / Story time
Rhaglenni teledu / Television programmes

Neges wrth staff Ysgol Bryn y Môr. Diolch i Mr Jones am ysgrifennu’r darn ardderchog yma. A message from all of us at Ysgol Bryn y Môr. Thank you to Mr Jones for writing this wonderful piece. Cadwch yn ddiogel bawb ❤️🌈

Still image for this video