Home Page

Blwyddyn 3/Year 3 - Miss K Griffiths

Croeso i Flwyddyn 3 😀

Dosbarth Miss Griffiths

CYSTADLEUAETH PASG!

 

Ewch ati i greu carden ar gyfer ein cystadleuaeth Pasg!

 

Gallech chi greu carden sy'n agor, carden 3d, carden ddigidol neu animeiddiad.

Beth am gynnwys pennill neu jôc!

Tynnwch lun o'r gwaith a'i e-bostio i'ch athrawon erbyn Ebrill 17fed.

Pob hwyl!

 

EASTER COMPETITON

 

Have a go at our Easter Card competition this year!

 

You could create a card that opens, a 3D card, a digital card or even an animated version.

 

Why not include a rhyme, greeting or Easter joke.

 

Take  picture of your work and email it to your teacher by April 17th

Enjoy!

 

 

         Helo pawb!!

    

         Neges gloi i ddweud bod tasgau wythnos hon i gyd ar One Note. Oherwydd prysurdeb y platfform, roedden i'n cael tipyn o drafferth wythnos ddiwethaf. Rydw i wedi sicrhau felly fod popeth yno i chi am yr wythnos gyfan.

 

 Gallwch chi ddewis rhai o'r gweithgareddau neu wneud pob un! Eich dewis chi ydyw!

Os hoffech chi ddangos eich gwaith i mi, gallwch chi ebostio copi digidol neu atodi llun.

 

Cadwch mewn cysylltiad! Hyfryd yw clywed eich newyddion :)

 

 

Hi!

 

Hope that you are all well and have found new and interesting things to do together this week!

 

Just a quick note to say that the work for the whole week is already uploaded onto One Note. I was having problems last week with the busyness of the platform so I've decided to put it all on in one.

 

When you go into your child's One Note you'll notice that the file names have changed. You will need to check every file.

 

If your child would like to share they work, they could email me a digital copy, or attach a photo.

 

Please remember that these tasks are a collection of options for you to do together. You could choose a few or do them all!

 

Take care,

Keep in touch - it's been so lovely to hear your news,

Mrs J

How to access work from home?

Still image for this video

trim.37F4EE5A-C942-4385-98DC-10E0DA16F238.MOV

Still image for this video

Her Hapusrwydd a Lles/Happiness and Well-being Challenge

Apiau defnyddiol - useful apps

Ymarfer Corff / PE 🏃🏾‍♂️🏃🏻‍♀️💃🏻

Hanner tymor cyntaf - Gymnasteg - Dydd Iau (prynhawn)

                                     Dawns - Dydd Iau ( bore)

Ar ôl hanner tymor - Chwaraeon - Dydd Iau

Plis cofiwch eich gwisg! 

 

First Half term - Gymnastics - Every Thursday (afternoon)

                            Dance - Thursday (morning)

Second half term - Games - Thursday 

Please remember your PE kit!

Ein wythnos cyntaf yn yr Iau / Our first week in the Junior department

Ein thema: Mae'n Wlad i mi...

 

Our Theme: My Country...

Gwaith Cartref /Homework

Cofiwch ddewis o leiaf 3 tasg o'r dewislen gwaith cartref a'u dychwelyd yn eich plygell (os yn briodol) erbyn Rhagfyr 20fed. Os ydych wedi cyflawni'ch gwaith ar Hwb neu yn ddigidol gallwch eu argraffu neu ebostiwch i'ch athrawes!smiley

 

Choose at least 3 tasks from the homework menu, complete and return all in your homework folder (if applicable) by 20th December. If you have chosen to complete a task on Hwb or in digital format you can choose to either print it out or possibly email it to your teacher!smiley

Dyma'r fwydlen gwaith cartref ar gyfer yr ail hanner tymor 2019/ Second half term homework menu 2019

Gweithdy XL Wales - creu cylched syml a goleudy allan o KNex🌊

XL Wales workshop - we made simple circuits and created lighthouses out of KNex 👌🏻

Adrodd hanes Jac Abertawe

Still image for this video
Gwaith annibynnol

Gwaith animeiddio Charlie ac Alfie - bad achub yr RNLI / Animation work on RNLI lifeboat rescue

Still image for this video
Gwaith annibynnol

Gweithgareddau diweddar / Recent activities & challenges

Gwaith digidol annibynnol / Digital independent work - Iolo MS

Still image for this video

Ap Toontastic gan Thom

Still image for this video

Ymchwilio i ddeunyddiau ar gyfer creu goleudy / Researching junk materials in order to create a lighthouse

Ymarfer patrymau iaith / Practising correct language patterns orally

Still image for this video

Grwp pice ar y maen

Still image for this video

Grwp y ddraig goch

Still image for this video

Grwp Bryn y Mor

Still image for this video

Grwp Gareth Bale

Still image for this video

Grwp y genhinen pedr

Still image for this video

Grwp yr elyrch

Still image for this video

Goleudai 3D - Gwaith Dylunio a Thechnoleg / Our 3D lighthouses - Design & Technology

Pa ddeunyddiau sy’n amsugno dŵr? Ymchwilio yn ymarferol..... Which materials absorb water? Let’s experiment!

Dyma rhai o ein campweithiau celf a wnaethom fel tasg gwaith cartref / Here are some of our masterpieces that we chose to complete as part of the homework menu

Byw bywyd yn yr Oes Haearn yng Nghastell Henllys - dysgu am waith y gôf, creu blawd a choginio bara, adeiladu tŷ crwn a dysgu sut i ymddwyn fel rhyfelwyr Celtaidd! 

We went back to the Iron age yesterday at Castell Henllys where we learnt about life as a Celt! 

Creu tân gwyllt mewn jar - arbrawf wyddonol - Fireworks in a jar 😀💥🎇

Ein dyluniadau Celtaidd / Our Celtic designs

Patrwm Celtaidd

Still image for this video
Gan Jonah

Amlieithrwydd / Multilingualism 🇧🇪🇧🇬🇨🇿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Plant mewn angen 2019

Gwaith Creadigol / Our Creative pieces

Adrodd chwedl Gelert

Still image for this video
Gan Grace

Stori Gelert

Still image for this video
Gan Charlie

Ein corrachod ar gyfer y Ffair Nadolig / Our elves ready to sell in the Christmas fete 🎄

Gwaith y Celtiaid 

Gan William

Still image for this video

Gan Grace

Still image for this video

Y Celtiaid gan Bronwen, Ava a Michele

Y Celtiaid gan Islay a Gwennan

Still image for this video

Gan Isaac a Iolo M

Y Celtiaid gan Thomas

Still image for this video

Gan Ruben

Gan Iolo MS

Gan Poppie a Safia

Still image for this video

Gan Hedd

Gan Evan

Gan Seren

Still image for this video

Gan Jonah

Still image for this video

Y Celtiaid gan Thom

Pantolig 2019

Da iawn blant am eich ymdrechion arbennig o ran eich gwaith cartref creadigol / Well done children for your fantastic creative homework pieces! ✅✅

Parti Nadolig 2019 / It’s Chriiiiiiiiistmas! 🎄🎄

E255EFAE-ED99-4AFD-9D05-363B45216FC5.MOV

Still image for this video

BDE61E48-D413-4B2F-9810-413A9D8F41B1.MOV

Still image for this video

357D213B-6F4C-42A5-9206-27D9E6D57A73.MOV

Still image for this video

D36B2A64-7122-4B00-B179-5037BCBD9989.MOV

Still image for this video

E71C9227-B9FC-4845-B08C-7B22696352D0.MOV

Still image for this video

AC83DC13-3692-4117-9AFA-40B41487C9E1.MOV

Still image for this video

Ffarwel Mrs James - ymddeoliad hapus! Farewell to Mrs James - happy retirement!

Diolch o galon i’r plant a’r rhieni am eich cefnogaeth a’ch rhoddion caredig wrth i mi gychwyn fy nghyfnod mamolaeth - rwy wir yn ddiolchgar. Mae wedi bod yn bleser addysgu’r dosbarth am dymor a gobeithio y bydd pawb yn parhau i weithio’n galed yn y flwyddyn newydd. Pob lwc blant 🤓

 

A big thank you to my pupils and parents for your support and for the lovely gifts as i commence my maternity leave. It has been a pleasure to teach the class for a term & i hope everyone will continue to work and play  hard in the new year. 

Miss Griffiths🤰

Dyna Hanner Tymor llawn dop o ddysgu oedd yr Hanner Tymor diwethaf!

Diolch am y croeso bl 3!

What a half term full of learning we had before the holidays! Thank you, Year 3, for the warm welcome! Looking forward to more fun this term!

 

Some highlights from before the holidays.

Rhoi llyfrau Roald Dahl mewn trefn cronolegol - putting Roald Dahl’s books in chronological order

Researching headlines ready for our James and the Giant Peach articles

Dysgu darn o nofel yn defnyddio dull Pie Corbett - Learning a part of our class novel using Pie Corbett actions

Still image for this video

Gweithio’n annibynnol yn ystod Wythnos Gymreictod Working independently during Welsh Week