Home Page

Derbyn / Reception - Mrs R Harris-Jenkins

Croeso i ddosbarth Derbyn

Mrs Jenkins a Mrs Morris!

 

frown

 

Welcome to Mrs Jenkins and

Mrs Morris' Reception Class!

 

 

 

Dilynwch ein dosbarth ar Trydar!

Follow our class on Twitter!

@ YGGBYMRJenkins

 

 

 

 

Thema'r Hanner Tymor/This Half Term's Theme:

 

Bownsio

Bounce


 

Rhagflas o'r thema/Overview of the theme

Bag Llyfrau Bwmerang

Fe fydd rhaglen Bagiau Llyfrau Bwmerang yn dechrau y tymor hwn.

I ddysgu mwy am fag Llyfrau Bwmerang a chefnogi sgiliau darllen eich plentyn, cliciwch ar y ddolen isod.

http://poridrwystori.booktrust.org.uk/cy//resources/2

 

 

Boomerang Books Bag

The Boomerang Books Bags programme will commence this term. To learn more about the Boomerang Books Bag and how to promote your child's reading skills, click on the link below.

http://poridrwystori.booktrust.org.uk/resources/2

Tymor yr Haf (i) 2016/Summer Term (i) 2016

 

Thema'r Hanner Tymor:

Brwydr y Dinosoriaid

 

 

This Half Term's theme:

Battle of the Dinosaurs

 

 

Rhagflas o'r Thema/Theme Overview

Cerdded gyda Dinosoriaid

Braf oedd gweld cymaint o oedolion dewr yn ein cefnogi heddiw. Roedd y plant wrth eu bodd.  

Cadwodd bawb ar y llwybr a chafodd neb eu bwyta! 

Rraaa!

 

Walking with Dinosaurs

It was wonderful to see so many brave adults supporting us today. The children were thrilled.

Everyone kept to the path and no one was eaten!

Roar!

Cerdded gyda Dinosoriaid/Walking with Dinosaurs

Deinosor yn yr Ysgol! / A Dinosaur in School!

Tymor y Gwanwyn (ii) 2016/ Spring Term (ii) 2016

 

Thema'r hanner tymor:

 

Baw, Annibendod a Chymysgeddau

 

 

 

This half term's theme:

 

Mud, Muck and Mixtures

 

 

Rhagflas o'r Thema/Theme Overview

Pasg yn y Parc

Danfonodd y Gwningen Basg wahoddiad i ni i bicnic Pasg yn y Parc. Cawson ni gyfle i rasio wyau, mynd ar helfa wyau ac yna fwynhau bicnic blasus. 

Am hwyl! 

 

Easter in the Park

The Easter Bunny invited us to an Easter Picnic in the park. We raced eggs, went on an Easter egg hunt and enjoyed a well earned picnic. What fun!

 

***Cofiwch!***  

 

Dewch â hen ddillad i wisgo ar ddydd Mawrth, mae'n Ddiwrnod Anniben! frown

 

Ymweliad i'r Gerddi Botaneg ar ddydd Mercher. Bydd angen brechdanau a dillad addas i'r tywydd ar eich plentyn. Rhowch wybod i fi neu Mrs Morris os ydych ar gael i helpu, diolch!

 

 

***Remember!***

Bring old clothes to school on Tuesday, it's Messy Day! frown

Visit to the Botanical Gardens on Wednesday. Your child will need sandwiches and suitable clothes for the weather. If you are able to help please let me or Mrs Morris know, thanks!

Diwrnod Anniben Arbennig!

What a Marvellous Messy Day!

 

Ych a Fi!

Mwydod yn y mwd,

Malwod yn y jeli....

Helfa 'Cyw Cors' yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

A 'Bog Baby' Hunt in the National Botanical Garden of Wales

 

Coginio Bwyd i'r Cyw Cors/ Cooking Food for The Bog Baby

Tymor y Gwanwyn 2016/ Spring Term 2016

Croeso i'r Flwyddyn Newydd a thema newydd sbon!

 

 

Welcome to the New Year and a brand new theme!

 

Thema'r hanner tymor:

 

Pitran Patran yn y Pyllau

 

This half term's theme:

Pitter Patter in the Puddles

 

Rhagflas o'r Thema/ Theme Overview

Gwibdaith Mr Gumpy

Mr Gumpy's Outing

O, na! Mae cwch Mr Gumpy yn rhy fach!

Dyma'r plant yn creu cwch newydd ac yn achub y dydd.....

Oh, no! Mr Gumpy's boat is too small.  

Here are the children making a new boat and saving the day.....

Gweithio fel tîm/ Working as a team

"Mae fel Ysgol Bengwiniaid!" ebychodd Coco. / "It's like a Penguin School!" Coco exclaimed.

Mwynhau yn y Glaw! / Having fun in the Rain!

Thema'r Hanner Tymor:

 

Pan Af i Gysgu

 

 

This Term's Theme:

When I Fall Asleep

 

Rhagflas o'r Thema/ Overview of the Theme

Noson Syllu ar y Sêr / Starry, Starry Night


Pori Drwy Stori

Sialens Rhigwm 

Dewch i gefnogi plant y Derbyn yn ceisio'r sialens yn Neuadd yr Ysgol ar 

ddydd Mercher 11eg o Dachwedd

am 9:15yb

 

 

The Rhyme Challenge

Come and support the Reception children as they attempt their Rhyme Challenge in the school hall on

Wednesday November 11th 

at 9:15a.m.

 

Am fwy o wybodaeth am Pori Drwy Stori a chefnogi sgiliau Llythrennedd a Rhifedd eich plentyn gartref, cliciwch ar y ddolen isod.

For more information about Pori Drwy Stori and supporting your child's Literacy and Numeracy Skills at home, click on the link below.

 

 

Thema'r Hanner Tymor:

Pawennau, Crafangau a Wisgers

 

 

This Term's Theme: 

Paws, Claws and Whiskers

 

 

 

Rhagflas o'r thema / Overview of the theme

COFIWCH AM 'DDIWRNOD CATHOD' AR DDYDD IAU! DON'T FORGET ABOUT 'CAT DAY' ON THURSDAY!

Diwrnod 'Perrrffaith'! / A 'Purrrrfect Day'!

"Un a dwy a thair o gathod....."

Ymweliad Miss Jones a Henri'r Gath..../ Miss Jones and Henri the Cat come to visit.....

Dysgu am Ganolfan Anifeiliaid Llys Nini

Daeth Swyddogion Addysg Llys Nini i'r ysgol heddiw.  Dysgon ni am waith y ganolfan a hefyd sut i ofalu am gathod.  Cawson lawer o hwyl yn clywed stori am ddau berchennog hollol wahanol! Cafodd Mrs Jenkins a rhai o'r plant gyfle i gymryd rhan y cymeriadau. Joio!

 

Codwyd £108 ar ein Diwrnod Cathod i'r elusen.

Roedd Llys Nini'n ddiolchgar iawn i ddosbarth Meithrin, Derbyn a Blwyddyn Un Miss Griffiths am eu rhodd hael!!!  

 

Learning about Llys Nini Animal Centre

Education Officers from Llys Nini came to school today.  We learnt about the centre's work and how to care for cats. We had lots of fun hearing a story about two very different owners! Mrs Jenkins and some of the children took the part of the characters.

 

£108 was raised for the charity on our 'Cats Day'.

Llys Nini were very grateful to the Nursery, Reception and Miss Griffiths' Year One Class for their generous donation.

Wythnos 'Llai o wastraff, mwy o fywyd'

'Less waste, live more' Week

 

 

Ailgylchu gyda Peppa Pinc / Recylcing with Peppa Pig

Diwrnod T Llew Jones

Ewch i'r dudalen Llythrennedd i ddarllen 'Y Gerdd Fawr'

Go to the Literacy page to read the poem. 

Ein Diwrnod Cyntaf yn y Derbyn

Our First Day in Reception 

Adnoddau Defnyddiol

Useful Resources

Ewch i'r dudalen Llythrennedd i weld y plant yn perfformio llythrennau Tric a Chlic. 

Go to the Literacy page to see the children perform the 'Tric a Chlic' letters. 

'Apps' defnyddiol / Useful apps

Taflenni Ymarfer Llawysgrifen/ Handwriting Practice Sheets