Home Page

Blwyddyn 1/Year 1 - Mrs C Jones

Croeso i ddosbarth

 Blwyddyn 1 Mrs Jones a Miss Davies

Welcome to Year 1 

 Mrs Jones a Miss Davies

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

@YGGBrynymor1

 

Cysylltwch os oes angen

Get in touch if you need anything

jonesc2490@hwbcymru.net

Tymor yr Haf

Fuoch chi ‘rioed yn morio?

Ein syniad mawr y tymor hyn yw

‘Buoch chi ‘rioed yn morio?’

Yn ogystal a dysgu’r rhigwm, rydym wedi bod yn du hwnt o brysur yn dysgu am deithio ar y môr a rhannu ein profiadau personol

 

 

Our big idea this this term is taken from a famous Welsh rhyme called 

‘Have you ever been sailing?’

As well as being busy learning the rhyme, we have been learning about sea travel and sharing our own experiences.

 

 

Heriau Bl 1

Still image for this video

Heriau STEM adeiladu cwch - STEM boat building challenges

Yn mwynhau ein cwis Kahoot wythnosol! Cystadleuol iawn! Enjoying our weekly Kahoot quiz! Very competitive!

Datblygu sgiliau celf thrwy arbrofi gyda dyfrliw. Paranoi ar gyfer prospect celf cyffrous!

Developing our artistic skills through experimenting with watercolours. Getting ready for an exciting art project!

Mynegi barn ar deitl addas i lyfr y dosbarth! Sgiliau meddwl arbennig!

Sharing our opinions about what a suitable title would be for our class book. Excellent thinking skills!

Ar ôl dysgu am gychod gwahanol, roeddem ni’n barod i gydweithio i ddewis sut i grwpio cychod a llongau. Sgiliau meddwl arbennig!

After spending time learning about different ships and boats, we were ready to work together to decide how to sort them into different groups

Ymweliad gan Pat i drafod Diogelwch ar y Dŵr

A visit from Pat at the RNLI to teach us about water safety

Dysgu i ddefnyddio sgrin werdd i rannu ein profiadau personol

Learning to use a green screen to share our own experiences

trim.B86F8F1F-0B75-4EB4-8E4F-FE994D466CA9.MOV

Still image for this video

Cynllunio, Creu a teithio ar Fferi Bryn y Môr

Planning, Creating and Travelling on the Bryn y Môr Ferry!

Aeth Osian a Mrs Jones i ymweld â Marina Abertawe

Osian and Mrs Jones went to explore the Marina!

Hyfryd i fod nol! Great to be back!

Dysgu adref Ionawr 2021

Learning at home January 2021

Thema’r Tymor:

Ydy Pob Arwr yn Gwisgo Clogyn?

This Term’s Theme:

Do All Heroes Wear Capes?

Gwnaethon ni rhaglen deledu ‘amser maith yn ôl..’ am y nyrs enwog, Betsi Cadwaldr

We made a television program ‘a long time ago..’ about the famous nurse, Betsi Cadwaladr

Still image for this video

Ein Cardiau Nadolig!

Our Christmas Cards!

Ein diwrnod cyntaf yn ysgol! Our first day in school!

Hwyl ein diwrnodau cyntaf! All the fun of our first few days!

Cliciwch ar y ddolen i fynd i'r tudalennau canlynol - Click on the icon to go to the following pages!