Home Page

Derbyn / Reception - Mrs R Harris-Jenkins

Croeso i ddosbarth Derbyn

Mrs Jenkins a Mrs Morris!

 

frown

 

Welcome to Mrs Jenkins and

Mrs Morris' Reception Class!

 

 

 

Dilynwch ein dosbarth ar Trydar!

Follow our class on Twitter!

@ YGGBYMRJenkins

-o0o-

 

 

Thema'r Hanner Tymor:

 

Traeth

 

This Half Term's Theme:

 

Beach

 

Rhagflas y Tymor/ Term's Overview

 

-o0o-

 

Thema'r Hanner Tymor:

 

Blasus 

                                                                    

   

 

This Half Term's Theme:

Scrumptious

Rhagflas y Tymor/Term's Overview

Picnic Tedi Bêrs yn y Parc / A Teddy Bears' Picnic in the Park

Platiau Pitsa Perffaith!

Dyma'r Cyfnod Sylfaen ar ei orau! Dysgu gweithredol a'r cyfle i werthuso ein gwaith ar y diwedd! 

 

 

no           

 

Delightful Dishes of Dough (with sauce, cheese and toppings)!

This is Foundation Phase at its best! Active learning and the opportunity to evaluate our handy work at the end! 

-o0o-

 

Cwrdd â Mr Brig-ddyn ym marc Brynmelin

Wyddoch chi sawl ffordd allwch chi ddefnyddio brigyn?

Wel, dyma ddwy ffordd! 

 

Meeting Stickman in Brynmill Park...

  Do you know how many ways there are to use a stick?

Well here are two of them!

-o0o-

 

 

 

Thema'r Hanner Tymor:

 

Chwedlau'r Ddraig

 

 

This Half Term's Theme:

Dragon Tales

 

Rhagflas y Tymor/ The Term's Overview

Ymweld â Chastell Caerffili

Aethon ni i gastell Caerffili i gwrdd â Syr Rhys y Marchog heddiw. Dysgon ni am fywyd marchog a bywyd yn y castell.

Roedd bywyd yn y Canol Oesoedd yn wahanol iawn...gorfod brwsio dannedd gyda brigyn; dyna beth od!

A Visit to Caerphilly Castle

We went to Caerphilly Castle today to meet Sir Rhys the Knight.

We learned about the life of a knight and living in the castle.

Life in the Middle Ages was rather different...having to brush your teeth with a stick; how odd!

Draig yn ymweld â'r Dosbarth/ A dragon visits the Class

Cwrddon ni â draig go iawn heddi!

Am gyfle gwych i ofyn llawer o gwestiynau a dysgu am hoff bethau no a chas bethau enlightened y ddraig.

We met a real live dragon today!

It was great opportunity to ask lots of questions and learn about the dragon's likesno and dislikes enlightened.

 

 

Cystadleuaeth Celf a Chrefft 

Eisteddfod Ysgol 2017

School Eisteddfod 2017

Art and Craft Competition

 

 

-o0o-

Pori Drwy Stori

*** Cyfarfod i rieni plant y Derbyn i drafod adnoddau'r tymor a chefnogi sgiliau Llythrennedd a Rhifedd eich plentyn yn y cartref ***

1/2/17

am 5:30 y.h.

yn yr e-stafell

 

 

*** A meeting for Reception class parents to discuss the term's resources and supporting your child's Literacy and Numeracy skills at home ***

1/2/17

at 5:30 p.m.

in the 'e-stafell'

 

        

 

 

-o0o-

 

 

 

Croeso i'r Flwyddyn Newydd a thema newydd sbon!

Tymor y Gwanwyn (i) 2017

 

 

Welcome to the New Year and a brand new theme!

Spring Term (i) 2017

 

Thema'r hanner tymor:

 

Tyllau, Gofodau a Chuddfannau

 

 

This half term's theme:

Holes, Spaces and Hiding Places

 

Rhagflas o'r thema/ Overview of the theme

Creu Cuddfannau gydag Ysgol Goedwig/ Making Shelters with Forest School

Chwarae 'Ble mae Waldo?' yn y Parc

Playing 'Where's Wally?' in the Park

Ble Mae Jac Do?

Daeth Jac Do i'r ysgol i chwarae cuddio yr wythnos hon. Cawsom ni lawer o hwyl yn dysgu darllen geiriau newydd!

 

Where is Jac Do?

Jac Do came to school this week to play Hide and Seek with us. We had lots of fun learning to read new words!

Ble Mae'r Llygoden Fach?

Still image for this video

Mwy o 'Ble Mae'r Llygoden Fach?'

Still image for this video

-o0o-

 

Thema'r Hanner Tymor:

 

Tywynnu a Phelydru

 

This Half Term's Theme:

Glow and Glitter

 

 

Rhagflas o'r thema/Overview of the theme

Nadolig Llawen! / Merry Christmas!

 

Plant mewn Angen 2016

Pudsey yn y Parc

Cawson ni lawer o hwyl ym mharc Brynmelin heddiw yn chwilio am Pudsey yr Arth ac yn ymarfer ein sgiliau corfforol. 

Children in Need 2016

Pudsey in the Park

We had lots of fun yn Brynmill Park today looking for Pudsey Bear and practising our physical skills.

Ein Helfa Ddisglair / Our Shiny Hunt

Noson Tân Gwyllt / Bonfire Night

Sialens Rhigwm 2016

Llongyfarchiadau, blant am gyflawni'r sialens. Rydyn ni'n mor falch!

 

Rhyme Challenge 2016

Well done, children for completing the Rhyme Challenge. We are so proud!

-o0o-

 

Thema'r Hanner Tymor/This Half Term's Theme:

 

 

Pethau Bychain Pitw  

 

Teeny Tiny Things

 

Rhagflas o'r thema/ Overview of the theme

Anifeiliaid Anhygoel!

Amazing Animals

Am ddiwrnod cyffrous! Daeth llawer o anifeiliaid anhygoel i'n gweld ni heddiw...

What an exciting day! Lots of amazing animals came to visit today...

 

Dathlu Diwrnod T. Llew Jones

Celebrating T. Llew Jones Day

Helfa Odl/ A Rhyme Hunt

Cerdd i ddathlu Diwrnod T. Llew Jones

A Poem to celebrate T. Llew Jones Day

Ewch i'r dudalen Llythrennedd i weld y plant yn perfformio cerdd ysgol Bryn-y-Môr. 

Go to the Literacy page to see the children perform Bryn-y-Môr's school poem. 

Pori Drwy Stori

Sialens Rhigwm 

Dewch i gefnogi plant y Derbyn yn ceisio'r sialens yn Neuadd yr Ysgol ar 

ddydd Iau 3ydd o Dachwedd

am 9:15yb

 

 

The Rhyme Challenge

Come and support the Reception children as they attempt their Rhyme Challenge in the school hall on

Thursday November 3rd 

at 9:15a.m.

 

Am fwy o wybodaeth am Pori Drwy Stori a chefnogi sgiliau Llythrennedd a Rhifedd eich plentyn gartref, cliciwch ar y ddolen isod.

For more information about Pori Drwy Stori and supporting your child's Literacy and Numeracy Skills at home, click on the link below.

 

Ein Diwrnod Cyntaf yn y Derbyn/ Our First Day in Reception

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Adnoddau Defnyddiol

Useful Resources

 

     

Ap Amser Stori Cyw / Cyw's Storytime App

 

 

 no  no  no

 

 

 

 

Ewch i'r dudalen Llythrennedd i weld y plant yn perfformio llythrennau Tric a Chlic. 

Go to the Literacy page to see the children perform the 'Tric a Chlic' letters. 

Taflenni Ymarfer Llawysgrifen/ Handwriting Practice Sheets