Home Page

Llythyron / Letters 2020-2021

26/2/21 Llythyr oddi wrth y Pennaeth / Letter from the Head Teacher

11/2/21 Neges bwysig oddi wrth y Pennaeth / Important information from the Head Teacher

Neges oddi wrth y Cyfarwyddwr Addysg / Message from the Education Director 11/2/21

5/2/2021

Neges oddi wrth y Pennaeth / Message from the Head Teacher

Annwyl Rieni, 

Cyhoeddiadwyd heddiw y bydd disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen yn dychwelyd i'r ysgol ar Chwefror 22ain. Rydym yn dal i aros am y canllawiau llawn a fydd yn arwain y dychwelyd hwn. Byddwn yn cyfleu'r holl fanylion ar gyfer y dychweliad diogel i'r ysgol cyn gynted â phosibl.

 

Nid ydym wedi derbyn unrhyw newyddion am ddyddiadau ar gyfer dychwelyd disgyblion CA2 (Bl. 3 - 6) a byddant yn parhau â'u dysgu ar-lein ar ôl hanner tymor. 

 

Yn Gywir

 

Mrs E Wakeham

 

Dear Parents,

There was an announcement today that pupils in the foundation phase will return to school on February 22nd .  We are still awaiting the full guidance on this return.  We will communicate all details for this safe return to school as soon as possible.

 

We have received no news on dates for the return of pupils of KS2 (Yrs 3 – 6) and they will continue with their online learning after half term.

 

Yours Sincerely

 

Mrs E Wakeham

5/1/2021. Neges oddi wrth Helen Morgan-Rees Cyfarwyddwr Addysg Dros Dro / Message from Helen Morgan-Rees Interim Director of Education

31/12/2020

Neges oddi wrth y Pennaeth / Message from the Head Teacher

Annwyl Rieni / Gofalwyr 

 

Yn dilyn cyhoeddiadau gan Lywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyngor Abertawe, ni fydd disgyblion yn dychwelyd i ddysgu wyneb yn wyneb tan yr 11eg o Ionawr 2021. Bydd llythyr yn amlinellu'r trefniadau wythnos 4-8 Ionawr yn cael ei rannu Ionawr 4ydd. Os yw trefniadau staffio yn caniatáu, bydd darpariaeth gofal plant brys ar gael o ddydd Mercher, Ionawr 6ed.

 

 

Dear Parents/ Carers

 

Following announcements form Welsh Government, Pubic Health Wales and Swansea Council, pupils will not be returning to face-to-face teaching until the 11th of January 2021.

 

A letter outlining arrangements for the week 4 - 8 January will be sent out January the 4th.  If staffing arrangements allow us, Emergency Childcare Provision will be available from Wednesday, January 6th.

 

Elin Wakeham

Pennaeth / Head Teacher

25/11/20

Diwedd tymor / End of term

Yn dilyn ystyriaethau mwyaf diweddar gyda'r sefyllfa bresennol Covid 19, diwrnod olaf i'ch plentyn

fydd dydd Gwener Rhagfyr 18fed 2020. 

Mi fydd yr ysgol yn ail agor i'ch plentyn ar Ddydd Llun Ionawr 4ydd 2021. / 

Due to the most recent developments with the covid 19, the last day for your child will now be December the18th.  

The school will reopen for your child on Monday, January the 4th 2021. Diolch 

Neges bwysig oddi wrth y Pennaeth / Important message from the Head Teacher

24/9/2020 Cefnogi APP COVID-19 y GIG / Supporting the NHS COVID-19 APP

23/9/20

Byddwch yn ymwybodol, o'r wythnos sy'n dechrau 28.09.2020, y bydd angen ynysi becynnau lyfrau darllen a llyfrau cyfathrebu a gwaith cartref dros 72 awr cyn dychwelyd nôl oherwydd y cofrestriad. Unrhyw negeseuon brys, cysylltwch â'r swyddfa.

Please be aware that as of week commencing 28th September all reading books and communication books and homework will have to be kept isolated over 72 hours before returning due to Covid. Any urgent messages please contact the office. Diolch