Home Page

CRA / PTA

Mae Cymdeithas Rieni ac Athrawon Ysgol Gymraeg Bryn y Môr yn griw gweithgar o bobl sydd yn angerddol am addysg eu plant ac am sicrhau eu bod nhw'n derbyn y cyfleoedd gorau posib yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol. Er mwyn cynorthwyo'r ysgol y nod hwnnw, mae'r CRA yn trefnu ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau yn gyson er mwyn codi arian i fuddsoddi mewn adnoddau sydd yn cael effaith uniongyrchol ar lawr y dosbarth. Mae'r CRA yn cynhyrchu taflen newyddion pob hanner tymor er mwyn rhannu'r newyddion diweddaraf am eu hymgyrchion a'u llwyddiannau. Cymerwch munud i'w ddarllen!

Ysgol Gymraeg Bryn y Môr's Parents and Teachers Association are an energetic and hard working group of people who are passionate about their children's education and in giving them the best possible opportunities during their time at the school. In order to support the school in this aim, the PTA regularly organise a range of activities and events to raise much needed funds to purchase resources that have a direct impact in the classroom. The PTA produce a half-termly newsletter in order to share their latest campaigns and successes. Please take a moment to read it!  

6/4/22 

Hoffem ailgychwyn y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn nhymor yr haf. Os aiff popeth yn iawn, rydym yn  bwriadu cynnal Ffair Haf. Mae'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn rhan hanfodol o fywyd yr ysgol. Mae’r gwaith o godi arian, sy’n digwydd gan y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon, yn talu am lawer o gyfleoedd a phrofiadau y mae holl ddisgyblion yr ysgol yn eu mwynhau. Os hoffech ymuno â'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon anfonwch e-bost neu ffoniwch yr ysgol a gadewch eich manylion fel y gallwn eu hanfon ymlaen at Louise Davies. Byddwn yn trefnu cyfarfod CRA yn gynnar yn y tymor newydd.
We would like to restart the PTA in the summer term. If all goes well, we intend to hold a Summer Fete. The PTA is a vital component of school life. The fund raising that happens through the PTA pays for many opportunities and experiences that all pupils in school to enjoy and is invaluable for us as a school. If you would like to join PTA please e-mail or ring the school and leave your details so that we may forward them on to Louise Davies. We will arrange a PTA meeting early in the new term.

16/4/21

Diolch enfawr i Louise a'r tîm a ddaeth i mewn dros wyliau'r Pasg i wneud gwaith cynnal a chadw a garddio. Mae staff yr ysgol a phob disgybl yn gwerthfawrogi'n fawr yr ymdrech i gadw'r ysgol yn edrych yn dwt a thaclus./ A massive thank you to Louise and team that came in over the Easter holidays to do some grounds maintenance and gardening work. School staff and all pupils thoroughly appreciate the effort to keep the school looking neat and tidy

1/10/2020

Hydref hapus i chi gyd!
Fel arfer byddem yn cynnal cyfarfod CRA cyntaf y flwyddyn ysgol ond eleni bydd yn rhaid i ni wneud pethau ychydig yn wahanol.
Ar ôl siarad â Mrs Wakeham, penderfynwyd ein bod yn cael cyfarfod trwy 'Teams' i drafod yr heriau sydd gennym o'n blaenau a dod o hyd i ffordd drwyddo gyda'n gilydd.
A fyddem wrth ein bodd yn gweld cymaint o bobl â phosibl yn gorfforol yno felly rydyn ni'n edrych ar brynhawn yr wythnos nesaf i darfu cyn lleied â phosibl ar weithgareddau ar ôl ysgol ac amser teulu.
Y dyddiad ar gyfer y cyfarfod nesaf yw 7 Hydref 2020 am 1.45pm
Darperir y ddolen trwy Parentmail ar ddiwrnod y cyfarfod felly cadwch lygad amdano.

Happy October to you all!

Right about now we would be holding the first PTA meeting of the school year but this year we are going to have to do things a bit differently.

After speaking to Mrs Wakeham it was decided that we have a meeting through Teams to discuss the challenges that we have ahead and find a way through it together.

Would love to see as many people as physically possible there so looking at an afternoon next week to minimise disruption on after school activities and family time. 

The date for the next meeting is 7th October 2020 at 1.45pm 

The link will be provided via Parentmail on the day of the meeting so please keep a look out for it.

Have a good week!

5/12/19

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi ein Ffair Nadolig heno. Codwyd £2008.63, anhygoel! Diolch yn arbennig i Louise Davies ac i aelodau ‘CRA’ am eu gwaith yn trefnu a chynnal y noson.


Thank you to everyone who supported our Christmas Fair tonight. We raised an amazing £2008.63! A big thank you in particular to Louise Davies and members of the 'PTA’ for all their work in organising the event and for their work during the evening.

Cyfarfod CRA nesaf - 3/10/19 yn neuadd gymuned Brynmill am 9yb.

 

Next PTA Meeting - 3/10/19 in Brynmill community centre at 9am.

 

28/11/18

Pawb wedi mwynhau Yr Hugan Fach Goch gan @ShermanTheatre y prynhawn ‘ma! Diolch yn fawr i’r CRA!

We all enjoyed this afternoon’s performance @TheWelfare1. A big thank you to the PTA

Ffair Haf/Summer Fair

Digwyddiadau ar y gweill gan y CRA: (manylion ar y calendr)

7/7/17 - Ffair Haf yr ysgol. 4yp-7.

 

Upcoming events organised by the PTA:​ (details on the calendar)

7/7/17 - School's Summer Fair. 4-7pm.

 

Yr ydym wedi gosod loceri newydd i’r disgyblion ac rydym yn ddiolchgar i’r CRhA am eu caredigrwydd yn ariannu’r cyfan. Rwy’n siwr y byddwch yn cytuno eu bod yn ffordd lot mwy diogel a hwylus o gadw eiddo personol.  

We have recently fitted new lockers for the children. We would like to thank the PTA for paying for the new lockers, which I am sure you and the children would agree, is a much better and safer way of storing their belongings in school. (Ebrill/April 2017)

Digwyddiadau ar y gweill gan y CRA: (manylion ar y calendr)

1/7/16 - Ffair Haf yr ysgol

 

Upcoming events organised by the PTA:​ (details on the calendar)

1/7/16 - School's Summer Fair

 

 

Codwyd cyfanswm arbennig o £523 gydag Arwerthiant Bwrdd y CRA yn Neuadd Gymunedol Brynmill. Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cefnogaeth hael unwaith eto. / The PTA's Table Top Sale at Brynmill Community Centre raised an incredible £523. A big thank you to everyone for their generous support yet again. (7/3/15)