Home Page

CRA / PTA

Mae Cymdeithas Rieni ac Athrawon Ysgol Gymraeg Bryn y Môr yn griw gweithgar o bobl sydd yn angerddol am addysg eu plant ac am sicrhau eu bod nhw'n derbyn y cyfleoedd gorau posib yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol. Er mwyn cynorthwyo'r ysgol y nod hwnnw, mae'r CRA yn trefnu ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau yn gyson er mwyn codi arian i fuddsoddi mewn adnoddau sydd yn cael effaith uniongyrchol ar lawr y dosbarth. Mae'r CRA yn cynhyrchu taflen newyddion pob hanner tymor er mwyn rhannu'r newyddion diweddaraf am eu hymgyrchion a'u llwyddiannau. Cymerwch munud i'w ddarllen!
Ysgol Gymraeg Bryn y Môr's Parents and Teachers Association are an energetic and hard working group of people who are passionate about their children's education and in giving them the best possible opportunities during their time at the school. In order to support the school in this aim, the PTA regularly organise a range of activities and events to raise much needed funds to purchase resources that have a direct impact in the classroom. The PTA produce a half-termly newsletter in order to share their latest campaigns and successes. Please take a moment to read it!  

5/12/19

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi ein Ffair Nadolig heno. Codwyd £2008.63, anhygoel! Diolch yn arbennig i Louise Davies ac i aelodau ‘CRA’ am eu gwaith yn trefnu a chynnal y noson.


Thank you to everyone who supported our Christmas Fair tonight. We raised an amazing £2008.63! A big thank you in particular to Louise Davies and members of the 'PTA’ for all their work in organising the event and for their work during the evening.

Cyfarfod CRA nesaf - 3/10/19 yn neuadd gymuned Brynmill am 9yb.

 

Next PTA Meeting - 3/10/19 in Brynmill community centre at 9am.

 

28/11/18

Pawb wedi mwynhau Yr Hugan Fach Goch gan @ShermanTheatre y prynhawn ‘ma! Diolch yn fawr i’r CRA!

We all enjoyed this afternoon’s performance @TheWelfare1. A big thank you to the PTA

Ffair Haf/Summer Fair

Digwyddiadau ar y gweill gan y CRA: (manylion ar y calendr)

7/7/17 - Ffair Haf yr ysgol. 4yp-7.

 

Upcoming events organised by the PTA:​ (details on the calendar)

7/7/17 - School's Summer Fair. 4-7pm.

 

Yr ydym wedi gosod loceri newydd i’r disgyblion ac rydym yn ddiolchgar i’r CRhA am eu caredigrwydd yn ariannu’r cyfan. Rwy’n siwr y byddwch yn cytuno eu bod yn ffordd lot mwy diogel a hwylus o gadw eiddo personol.  

We have recently fitted new lockers for the children. We would like to thank the PTA for paying for the new lockers, which I am sure you and the children would agree, is a much better and safer way of storing their belongings in school. (Ebrill/April 2017)

Digwyddiadau ar y gweill gan y CRA: (manylion ar y calendr)

1/7/16 - Ffair Haf yr ysgol

 

Upcoming events organised by the PTA:​ (details on the calendar)

1/7/16 - School's Summer Fair

 

 

Codwyd cyfanswm arbennig o £523 gydag Arwerthiant Bwrdd y CRA yn Neuadd Gymunedol Brynmill. Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cefnogaeth hael unwaith eto. / The PTA's Table Top Sale at Brynmill Community Centre raised an incredible £523. A big thank you to everyone for their generous support yet again. (7/3/15)