Home Page

Ein gweledigaeth / Our vision

Ein Hysgol

Ysgol sy’n eistedd ar fryn,  sy’n yfed y glesni ac sy’n llyncu’r awyr iach a ddaw o’r môr ym mae Abertawe yw ein hysgol ni. Ers cychwyn ein hysgol yn 1976 mae cymuned ein hysgol wedi datblygu a newid wrth i'r chwant am addysg Gymraeg esblygu o deuluoedd Cymraeg i deuluoedd o bob cefndir ym Mrynmill a’i thalgylch weld gwerth i’n hunaniaeth amlddiwylliannol Gymreig.

 

Ein Gweledigaeth

Anelwn at dyfu ethos a diwylliant a fydd yn creu cymuned  ysgol hapus, ofalgar  a chynhwysol sy’n blaenoriaethu  lles, cydraddoldeb  a pharch.  Hyrwyddwn awyrgylch sy’n meithrin ac yn hybu ein diwylliant, etifeddiaeth a chariad at ein gwlad a’n hiaith mewn cyd-destun  lleol, cenedlaethol a byd eang.  Darparwn addysg o safon uchel sy’n gytbwys ac  eang,  sy’n ysbrydoli ac yn ennyn mwynhad, chwilfrydedd a balchder a bydd pedwar diben cwricwlwm i Gymru yn rhan annatod ohoni . Cynigwn brofiadau a fydd yn hyblyg a deinamig sy’n gallu  ymateb i ofynion  newidiadau yn ein cymuned a’n byd o’n cwmpas.  Bydd hyn yn caniatáu i bawb  gyrraedd eu  llawn botensial ac i fod yn  ddysgwyr cymwys am oes.

 

Ein gwerthoedd

 

Ein Cynnig

Ffocws ein cwricwlwm fydd ethos y pedwar diben.

Y pedwar diben yw man cychwyn a dyhead ein cynllun cwricwlwm ysgol. Nod ein hysgol yw cefnogi ein dysgwyr i ddod yn:

Our School

Our school is a school that sits on a hill and is bathed in azure blue and the fresh air that comes from the sea in Swansea Bay. Since the start of our school in 1976, the school community has developed and changed as the desire for Welsh-medium education has evolved from Welsh-speaking families to families from multicultural backgrounds in Brynmill and the surrounding area as they have grown to appreciate the value of our Welsh language and heritage.

Our vision

We will build an ethos and culture that strives towards being a happy, caring and inclusive community.  We aim to ensure the school community prioritizes wellbeing, is equitable and respectful. We will promote and nurture our Welsh language and culture, our heritage and love of our country in local, national and international contexts. We will aim to deliver high quality balanced teaching and learning that inspires enjoyment and engagement, curiosity, pride in work and embeds the four purposes of the curriculum for Wales. We will offer flexible and dynamic experiences that can respond to the changing demands of our community and the world around us. This will allow all to reach their potential and to become learners that are qualified for life

 

Our values

 

Our Offer

The focus of our curriculum will be the ethos of the four purposes.

The four purposes are the starting point and aspiration for our school curriculum design. Our school aims to support our learners to become: