Home Page

Ein gweledigaeth / Our vision

Ein Gweledigaeth

Gweledigaeth yr ysgol hon yw creu awyrgylch cariadus a chefnogol sydd yn darparu ar gyfer anghenion ysbrydol, moesol, diwylliannol, meddyliol a chorfforol pob plentyn.

 

Nodau ac Amcanion

 • I gynnig addysg ddwyieithog fydd yn galluogi pob plentyn i gyrraedd hyfedredd cyfartal yn y Gymraeg a'r Saesneg;
 • I sicrhau bod pawb yn gweithio at alluogi pob plentyn i gyrraedd ei lawn botensial yn y Sgiliau Sylfaenol, sef Llythrennedd, Rhifedd a Thechnoleg, Gwybodaeth a Chyfathrebu;
 • I ddarparu amgylchedd hapus, diogel a symbylol ar gyfer y dysgu;
 • I alluogi pob unigolyn i ddod yn hyderus ac yn annibynnol yn ei ddysgu;
 • I annog y plant i ddangos ystyriaeth a pharch tuag at eiddo ac at eraill;
 • I annog y plant i ddangos balchder yn eu gwaith a'u hymddygiad ac i geisio am ragoriaeth yn ôl eu dawn ac aeddfedrwydd;
 • I ddatblygu'r Gymraeg fel iaith gyfrwng (yn addysgol ac yn gymdeithasol);
 • I alluogi pob plentyn i ddatblygu ei hunaniaeth ddiwylliannol ei hun ac ar yr un pryd hyrwyddo ei ddealltwriaeth o ddiwylliannau eraill a'u parchu;
 • I gael awyrgylch agored glòs sy'n cynnwys rhieni a'r gymuned;

 

Our Vision

The school's vision is to create a caring and supportive environment that provides for the spititual, moral, cultural, intellectual and physical needs of all children. 

 

Aim and Objectives

 • To enable each individual to become a confident and independent learner;
 • To provide a bilingual education that will enable all pupils to achieve an equal proficiency in both Welsh and English;
 • To ensure that everyone works towards enabling all pupils to achieve their full potential in the Basic Skills of Literacy, Numeracy and Information, Technology and Communication;

 

 • To provide a happy, safe and stimulating learning environment;

 • To encourage the children to take pride in their work and behaviour, and to aim for excellence according to their talent and maturity;
 • To develop Welsh as a medium for communicating (both educational and social);
 • To enable each child to develop his/her own cultural identity, whilst also promoting an understanding and respect for other cultures;
 • To provide a close and open atmosphere that includes parents and the wider community;