Home Page

Blwyddyn 5 & 6 / Year 5 & 6 - Miss R Jones

Ein thema yr hanner tymor yma yw:

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar hanes.

 

This project has a history focus.

 

 

THEMA Y GWANWYN

Parti Nadolig 2014

THEMA YR HYDREF

Dyma luniau o'n dosbarth yn gwerthu bomiau bath, cacennau ac addurniadau toes halen. Stondin Aedan, Elin, Anna a Sian lwyddodd i wneud y fwyaf o elw ar y diwrnod. Llwyddwyd i wneud elw o dros £600 rhwng y ddau ddosbarth. Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth yn prynu nwyddau ar y diwrnod.
Creu yr addurniadau toes halen.
Dyma ni wrthi yn defnyddio ein sgiliau creadigol i gynhyrchu a phacio ein bomiau bath.
Arbrofi gyda defnyddiau.

                BLITZ

 

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar hanes ac yn eich dysgu am yr Ail Ryfel Byd gan gynnwys dealltwriaeth am y rhesymau dros ryfel, yr effaith ar fywyd bob dydd pobl gan gynnwys plant ac am unigolion pwysig y cyfnod. Byddwch hefyd yn dysgu am arwyddocad Blitz Abertawe a'i effaith cymdeithasol a dynol. Wrth wraidd y prosiect hwn mae byddwch yn ysgrifennu storiau naratif yn seiliedig ar ffeithiau hanesyddol ac yn datblygu sgiliau ychwanegol yn defnyddio ôl-fflachiadau fel techneg ar gyfer adrodd storiau.

 

This project has a history focus and will teach you about the Second World War including an understanding of the reasons for war, the impact on everyday lives of people including children and about significant individuals in the period. You will also learn about the significance of the Swansea Blitz and the social and human impact of it. At the heart of the project you will write narrative stories based on historical facts and develop additional skills in using flashback as a technique for telling stories.

Nofel y tymor yma. This term's novel.

Ein barddoniaeth am y Blits.

11/11/14 - Dyma ein llysgenhadon chwaraeon yn cael hyfforddiant.

Mwynhau'n gweithio gyda'r i pads newydd!

Ymweliad ag Amgueddfa Bae Abertawe.

Dyma ni yn edrych ar waith yr arlunydd Josef Herman.

Dathlu diwrnod eco 18/9/14 - ailddefnyddio deunyddiau i wneud ein gwaith hanes

Dyma ni ar ein taith o amgylch y parc i godi arian.