Home Page

Blwyddyn 1 & 2 / Year 1 & 2 - Miss R Owen

Croeso i ddosbarth blwyddyn 1 a 2 Miss Owen, Mrs Hughes a Miss Davies!

Welcome to Miss Owen's, Mrs Hughes' and Miss Davies' year 1 and 2 class!

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

YGGBYMROwen

 

Tymor y Gwanwyn (i)

Thema'r tymor: 

Edrychwn ymlaen at hanner tymor swnllyd iawn!

 

Spring term (i)

This term's theme:

We're looking forward to a very noisy half term!

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's work

Pedr a'r Blaidd

 

Rydyn ni wedi bod yn brysur iawn yn astudio'r gyfansoddiad 'Pedr a'r Blaidd' gan Sergei Prokofiev. Rydyn ni wedi dysgu'r stori trwy ddefnyddio symudiadau a lluniau a rydyn ni wedi bod yn gwrando a symud yn creadigol yn ystod ein sesiynau Ymarfer Corff. Fel her, rydyn ni hefyd wedi creu lluniau hyfryd ar JIT. Dyma ambell i lun a fideo i ddangos ein gwaith.

 

We have been very busy studying the piece 'Peter and the Wolf' by Sergei Prokofiev. We'be been learning the story through movement and pictures and have also been listening and moving creatively in our physical exercise classes. As a challenge, we've also been creating some lovely pictures on JIT. Here's some pictures and videos of our work.

 

trim.5DCD0028-52F2-4558-B525-7BA3175CD09D.MOV

Still image for this video

Adnoddau defnyddiol i bawb!

Useful resources for everyone!

Dewch i ymarfer eich llawysgrifen! Come and practice your handwriting!

Geiriau Allweddol /Key Words

Rhestr o Wefannau Defnyddiol / List of Useful Websites

Geiriau aml eu defnydd / High frequency words

'Apps' Defnyddiol / Useful Apps

  Tric a Chlic! 

Geiriau Tric a Chlic Words

Adnoddau Tric a Chlic Resources

I flwyddyn 2 yn unig

For year 2 only

Her Datrys Problem i flwyddyn 2 

 Problem Solving Challenge for year 2 

 

Beth am roi cynnig ar hwn? Pob hwyl gyda'r ymchwilio!

What about trying this? Have fun investigating!

Gwaith cartref sillafu

 

Cewch restr o eiriau ar Ddydd Gwener i'w dysgu erbyn y dydd Gwener canlynol.

A list of words will be given on Friday to learn by the following Friday.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Hydref (ii)

Thema'r tymor: 

Autumn term (ii)

This term's theme:

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities:

I flwyddyn 2 yn unig

For year 2 only

Her Datrys Problem i flwyddyn 2 

 Problem Solving Challenge for year 2 

 

Beth am roi cynnig ar hwn? Pob hwyl gyda'r ymchwilio!

What about trying this? Have fun investigating!

Gwaith cartref sillafu

 

Cewch restr o eiriau ar Ddydd Gwener i'w dysgu erbyn y dydd Gwener canlynol.

A list of words will be given on Friday to learn by the following Friday.

Tymor yr Hydref (i)

Thema'r tymor: 

 

Autumn term (i)

This term's theme:

Sain Ffagan! 

 

Cawsom amser hyfryd yn Sain Ffagan! Roedd y plant yn dda iawn ac roedd llawer o bethau diddorol i weld! Dyma rhai o hoff luniau Miss Owen!

 

We had a wonderful time in St Fagans! The children were very good and we saw a number of interesting things! Here are some of Miss Owen's favourite pictures! 

Rhaglen goginio grŵp coch!

Still image for this video

A dyma'r gweddill! And here's the rest!

Yn barod i ffilmio ein rhaglen goginio! Mwy o wybodaeth i ddod! Ready to film our cooking programme! Watch this space!

Joio gymnasteg! Enjoying gymnastics!

Datblygu ein sgiliau echddygol manwl gyda marblis a Numicon! Developing our fine motor skills with marbles and Numicon!

 

 

 

Rydyn ni wedi bod yn dysgu am ddeunyddiau a'r ffordd maen nhw'n newid yn ddiweddar a does dim ffordd well o ddangos hyn na chreu jeli! 

 

We've been learning about materials and how they change recently and what better way to show this than making jelly!

Rydyn ni'n hoff iawn o Numicon! We really like using Numicon!

Diwrnod Roald Dahl 2016! Sbri di-ri a gwisgoedd gwych! Fantastic fun and cool costumes!