Home Page

Tymor yr Hydref / Autumn Term 2022

Uned ddysgu’r tymor: Dyma fi!

This term’s unit of learning: This is Me!

 

Bant â ni i gynllunio! Dyma rai o’n syniadau ar gyfer y tymor / Here are some of our ideas for this term!

DIOLCH YN FAWR! THANK YOU!

Diolch yn fawr am y rhoddion caredig. Nadolig Llawen iawn i chi gyd a phob dymuniad da ar gyfer y flwyddyn newydd, oddi wrth Miss James a Mr Jonesheart

 

Thank you very much for the generous gifts. Best wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year from Miss James and Mr Jonesheart

Ymweliad gan Sion Corn! / A visit from Sion Corn!

Meithrinfa Bryn Y Môr!

Addurniadau'r plant ar werth £2.50 / The children's decorations for sale £2.50

Mae'r siop Nadolig ar agor! / The Christmas shop is open!

Mae'n dechrau edrych fel Nadolig yn ein dosbarth ni! / It's beginning to look a lot like Christmas in our classroom!

Gweithdy Nadolig gyda Ffa la la / Christmas workshop with ffa la la

Plant mewn angen 2022! / Children in need 2022!

Ymweliad hyfryd gan un o'r rhieni a'i phlentyn bach. Diolch am ateb cwestiynau'r plant ar sut a beth sydd ei angen i ofalu am fabanod a phlant bach! 

 

A lovely visit from one of the parents and her toddler. Thank you for answering the children's questions on how and what is needed to look after babies and toddlers!

Ein cardiau Nadolig hyfryd / Our lovely Christmas cards

Ein meddygfa brysur! / Our busy doctors surgery!

Archwilio pwmpenni / Exploring pumpkins

Addurno bisgedi Calan Gaeaf. Mmm, blasus! / Decorating Halloween biscuits. Mmm, delicious!

Pori Drwy Stori 2022!

Deg yn cysgu’n iach

Still image for this video

Un a dwy a thair banana

Still image for this video

Hicori Dicori Doc

Still image for this video

Tarw Corniog

Still image for this video

Pen, ysgwyddau, coesau, traed

Still image for this video

Dw i’n hoffi

Still image for this video

Diwrnod Shwmae Su'mae!

IMG_0405.MOV

Still image for this video

Dwdl a Dawns! Dyma ni'n cael hwyl a sbri drwy ymarfer gwneud llinellau syth wrth ddawnsio a gwneud marciau. 

 

Squiggle Whilst You Wiggle! Here we having lots of fun by practicing our straight lines while dancing and mark making. 

Ymchwilio pethau 'mawr' a 'bach'/ Investigating 'big' and 'small' things

Diwrnod Cyntaf/ First day