Home Page

Llythrennedd / Literacy

Posteri Cymraeg Cywir a Thestun Trafod yr wythnos - cliciwch ar y ddolen isod:

Weekly 'Cymraeg Cywir' and Talk Topic posters- click on the link below:

Cynllun 'Pori Drwy Stori' Programme

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu mwy am y cynllun / Click on the link below to learn more about the programme

 

https://youtu.be/CYOi7aldezw

Ein Teulu Llythrennedd! Our Literacy Family!

Diwrnod T Llew Jones 2018 Day

Cliciwch ar y ddolen isod i weld fideo o’r gerdd ‘Lliwiau.’

Click on the link below to see our school poem ‘ Lliwiau.’

Diwrnod T Llew Jones 2017 Day

I weld fideo o'r gerdd fawr a lluniau o'r diwrnod, cliciwch ar y ddolen isod!

To see a video of our school poem and pictures taken on the day, please click on the link below!

Diwrnod T. Llew Jones 2016

T. Llew Jones Day 2016

Yr her eleni oedd creu cerdd 'Misoedd y Flwyddyn' gan ddilyn patrwm cerdd T.Llew Jones. Roedd pob dosbarth, o'r Derbyn hyd at flwyddyn 6 yn gyfrifol am greu cwpled yn seiliedig ar fis arbennig. Bu pawb wrthi yn barddoni ac mae'r gerdd fawr yn werth ei darllen! Rydym yn feirdd o fri yn ysgol Bryn y Môr!

 

Our challenge this year was to write a poem titled 'The Months of the Year', following the style of T. Llew Jones's poem. Every class, from reception up to year 6 was responsible for writing a couplet based on a particular month. We all enjoyed being poets and the finished poem is worth reading!

'Misoedd y Flwyddyn' gan blant Bryn y Môr

Dyma ni'n perfformio'r gerdd! A video of us performing our poem!

Still image for this video

Cyflwyno'r gerdd i bawb! Presenting our poem for all to see!

     Ap newydd ar gyfer iPad ar gael o'r App Store!    

                     New app for iPad available from App Store!

Seiniau a Symudiadau Tric a Chlic Sounds and Actions - (set melyn)

Still image for this video

Seiniau a Symudiadau Tric a Chlic Sounds and Actions (set glas)

Still image for this video

Seiniau a Symudiadau Tric a Chlic Sounds and Actions (set gwyrdd)

Still image for this video

Seiniau a Symudiadau Tric a Chlic Sounds and Actions (set pinc)

Still image for this video

Seiniau a Symudiadau Tric a Chlic Sounds and Actions (set porffor)

Still image for this video

Symudiadau Adrodd Stori! Story Telling Actions!

Still image for this video

Taflenni Ymarfer Llawysgrifen / Handwriting Practice Worksheets

Geiriau Allweddol / Key Words

Sachau Stori y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Story Sacks

Ap newydd ar gael ar gyfer y Cyfnod Sylfaen / New app available for Foundation Phase

Diwrnod T Llew Jones Day

Y Gerdd Fawr!

Dathlu canmlwyddiant T Llew Jones at Hydref yr 11eg 2015 gyda creu Cerdd Fawr ar y thema 'Lliwiau'. Dyma hi!

Celebrating T Llew Jones' birthday on the 11th October 2015 by creating 'Y Gerdd Fawr' on the theme 'Lliwiau'. (Colours)

Llawlyfr Iaith / Language Handbook

Llawlyfr Darllen / Reading Handbook

Sampl Prawf Darllen Cenedlaethol Cymraeg - Bl2-3 Welsh (National Reading Test Sample Yr2-3)

Sampl Prawf Darllen Cenedlaethol Cymraeg Bl4-6 (Welsh National Reading Test Sample Yrs4-6)

Gwefannau Defnyddiol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen / Useful Websites for The Foundation Phase

Gwefannau Defnyddiol ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 / Useful Websites for Key Stage 2

'Aps' Defnyddiol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen / Useful Apps for the Foundation Phase

Pwyntiau Defnyddiol Llythrennedd / Lliteracy Tips

Gwybodaeth am y Profion Cenedlaethol / Information about the National Tests