Home Page

Mr E Roberts

Croeso i dudalen Mr. Roberts.

 

Rydw i yn addysgu blynyddoedd 1-6 tra bod yr athrawon dosbarth yn cael amser i gynllunio, paratoi ac asesu.

 

Yng Nghyfnod Allweddol 2 rwyf yn gyfrifol am addysgu Addysg Grefyddol ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol.

 

Yn nhymor yr Hydref mi fydd blynyddoedd 3 a 4 yn dysgu am Gristnogaeth ac mi fydd blynyddoedd 5 a 6 yn dysgu am Hindŵaeth.

 

Welcome to Mr. Robert's page.

 

I teach years 1-6 when the class teachers have time to plan, prepare and assess.

 

In key stage 2 I am responsible for teaching Religious Education and Personal, Social, Health and Wellbeing.

 

In the Autumn term years 3 and 4 will be learning about Christianity and years 5 and 6 will be learning about Hinduism.

Blynyddoedd 3 a 4

Years 3 and 4

 

Dyma beth yr ydym wedi bod yn dysgu a meddwl amdano hyd yn hyn...

This is what we have been learning and thinking about so far...

 

Creu map meddwl fel dosbarth er mwyn gweld beth mae’r plant yn gwybod a beth yr hoffent ddysgu am Gristnogaeth.

Create a mind map as a class in order to see what the children already know and what they would like to learn about Christianity.

 

Stori creu’r byd Cristnogol o lyfr gyntaf y Beibl, Genesis. Christian creation story from the first book of the Bible, Genesis.

Stori a canlyniadau anufudd-dod Adda ac Efa. Edrych ar beth yw ateb y Beibl i’r cwestiwn, ‘Pam bod pethau drwg yn y byd a greodd Duw?’

The story and the results of Adam and Eve's disobedience. Looking at what the Bible says is the answer to the question, 'Why are there bad things in the world that God created?'

 

Addweid Duw o oleuni a Iesu fel goleuni’r byd. God's promise of light and Jesus as the light of the world.

Blynyddoedd 5 a 6

Years 5 and 6

 

Dyma beth yr ydym wedi bod yn dysgu a meddwl amdano hyd yn hyn...

This is what we have been learning and thinking about so far...

 

Ymchwilio i mewn i wahanol 'ffeithiau' am Hindŵaeth i ddarganfod os eu bod nhw yn wir. Researching into various 'facts' about Hinduism in order to find out whether they are true.

Stori creu’r byd Hindŵaeth. Hindu creation story.

Ymweld a'r deml Hindŵaidd. Visiting the Hindu temple.

Myfyrio ar ein hymweliad a'r deml Hindwaidd.

Reflecting on our visit to the Hindu temple.