Home Page

Derbyn/Reception - Mrs R Harris-Jenkins

Croeso i Ddosbarth Derbyn

Mrs Jenkins a Mrs Morris!

Mae Mrs Barraclough yn ein helpu ni yn y prynhawn. Dyma ni...

 

frown

Welcome to Mrs Jenkins and

Mrs Morris' Reception Class!

This year Mrs Barraclough is helping us in the afternoons. Here we are...

 

 

 

 

 

Dilynwch ni ar Trydar!

Follow us on Twitter!

@ YGGBrynymor1

-o0o-

Picture 1

Gweithgareddau i'w Gwneud Adref

Activities to Do at Home

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Adnoddau/Gwefannau Defnyddiol

Useful Resources/Websites

Mae Ysgol Cyw ar agor! | Cyw | S4C

📣 Mae'r ysgolion wedi cau, ond mae'r dysgu'n parhau yn Ysgol Cyw - pecyn o raglenni addysgiadol i blant ifanc. Mae @S4C yma i chi. The schools may be shut bu...

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Ewch i'r dudalen Llythrennedd i ddysgu seiniau a symudiadau llythrennau Tric a Chlic. 

Go to the Literacy page to learn 'Tric a Chlic' letter sounds and movements. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Beth am ymarfer ffurfio llythrennau?

Cyn mynd ati i 'dros ysgrifennu' ar y taflenni, beth am ymarfer ffurfio'r llythrennau yn yr awyr, gyda sialc, ewyn eillio, blawd, yn y tywod ar y traeth neu yn yr ardd gyda brws paent a dŵr?

 

Why don't you have go at practising forming letters?

Before you embark on 'over writing' on the sheets, how about practising forming the letters in the air, with chalk, shaving foam, flour, in the sand on the beach or in the garden with a paint brush and water?

------------------------------------------------------------------------------------------

Dyma rai o'n hoff apiau!

Here are some of our favourite apps!

Tric a Chlic

Tric a Chlic

 

Betsan a Roco yn y Pentref

 

Byd Cyw

 

Amser Stori Cyw

 

Llyfrau Bach Magi Ann

 

Cyw a'r Wyddor

 

Celf gyda Sam

apiau defnyddiol - useful apps

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Gwersi Datblygiad Corfforol:       Dydd Llun a Dydd Gwener 

  Physical Development Lessons:       Monday and Friday

 

-o0o-

Tymor y Gwanwyn (ii) 2020 

Spring Term (ii) 2020

 

Thema'r hanner tymor:

 

Baw, Annibendod a Chymysgeddau

 

 

 

 

This half term's theme:

 

Mud, Muck and Mixtures

Sesiwn Blasu Tenis/ A Tennis Taster Session

Sesiwn Blasu Tenis/ A Tennis Taster Session 1

Diwrnod y Llyfr 2020/ World Book Day 2020

Diwrnod y Llyfr 2020/ World Book Day 2020 1

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!/ Happy St David's Day!

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!/ Happy St David's Day! 1

Diwrnod Anniben Arbennig!/A Marvelous Messy Day!

Gwneud Crempogau i Mr Blaidd/ Making Pancakes for Mr Wolf

Gwneud Crempogau i Mr Blaidd/ Making Pancakes for Mr Wolf  1
Gwneud Crempogau i Mr Blaidd/ Making Pancakes for Mr Wolf  2
Gwneud Crempogau i Mr Blaidd/ Making Pancakes for Mr Wolf  3
Gwneud Crempogau i Mr Blaidd/ Making Pancakes for Mr Wolf  4
Gwneud Crempogau i Mr Blaidd/ Making Pancakes for Mr Wolf  5
Gwneud Crempogau i Mr Blaidd/ Making Pancakes for Mr Wolf  6
Gwneud Crempogau i Mr Blaidd/ Making Pancakes for Mr Wolf  7
Gwneud Crempogau i Mr Blaidd/ Making Pancakes for Mr Wolf  8
Gwneud Crempogau i Mr Blaidd/ Making Pancakes for Mr Wolf  9

Tymor y Gwanwyn (i) 2020

Blwyddyn Newydd Dda!!

Happy New Year!!!

Spring Term (i) 2020

 

 

 

Thema'r hanner tymor:

Pitran Patran yn y Pyllau

 

 

 

This half term's theme:

Pitter Patter in the Puddles

 

Cofiwch i ddod â'ch esgidiau glaw i'r ysgol i ymuno yn yr hwyl!

-o0o-

Don't forget to bring your wellies to school to join in the fun!

 

 

Dysgu am greaduriaid y pwll/Learning about pond life

Golchdy Mrs Wishi Washi

Ymweld â Golchdy Brynmill / A Visit to Brynmill Launderette

Neidio mewn pyllau fel yn y llyfr ‘Ryan a’i Esgidiau Glaw Gwych / Jumping in puddles like in the book ‘Sonny’s Wonderful Wellies ‘

Bwrw Glaw yn Sobor Iawn...

Still image for this video

------------------------------------------------------------------------------------------

Tymor yr Hydref (ii) 2019

Autumn Term (ii) 2019

 

Thema'r Hanner Tymor:

 

Pan Af i Gysgu

 

 

 

This Term's Theme: 

 

When I Fall Asleep

 

Pobl sy’n Helpu/ People who Help Us

Pobl sy’n Helpu/ People who Help Us 1

Dysgu am Gysgodion / Learning about Shadows

Dysgu am Gysgodion / Learning about Shadows 1

Ymchwilio i ffynonellau golau/ Exploring light sources

Ymchwilio i ffynonellau golau/ Exploring light sources 1

Syllu ar y Sêr/ Star Gazing

Syllu ar y Sêr/ Star Gazing  1

Diwrnod Pyjamas

Diwrnod Pyjamas 1

------------------------------------------------------------------------------------------

Tymor yr Hydref (i) 2019

Autumn Term (i) 2019

 

Thema'r Hanner Tymor:

Pawennau, Crafangau a Wisgers

 

 

This Term's Theme: 

Paws, Claws and Whiskers

 

 

Rhagflas o'r thema / Overview of the theme

Her Rigymu Pori Drwy Stori

Da iawn blant am gyflawni’r her a diolch rieni  am eich cefnogaeth!  

 

👏🎶

 

Pori Drwy Stori Rhyme Challenge

Well done children for completing the challenge and thank you parents for your support! 

 

 

“Dyma’r ffordd i Olchi Dwylo....” 🎶✋💦 “This is the Way to Wash our Hands...”

“Dyma’r ffordd i Olchi Dwylo....” 🎶✋💦 “This is the Way to Wash our Hands...” 1

Ymweliad Milfeddygfa St James

Arlo y Gath yn ymweld â’r dosbarth

Arlo y Gath yn ymweld â’r dosbarth 1
Arlo y Gath yn ymweld â’r dosbarth 2
Arlo y Gath yn ymweld â’r dosbarth 3
Arlo y Gath yn ymweld â’r dosbarth 4

Diwrnod Cathod

Am ddiwrnod PYRRffaith a llwyddon ni i godi £35 i Ganolfan Anifeiliaid Llys Nini. Diolch yn fawr, bawb! 

What a PURRfect day and we managed to raise £35 for Llys Nini Animal Centre. A big thank you to everyone!

Cwrdd â Phry Pren y Dosbarth / Meeting the Class Stick Insects