Home Page

Llythyron / Letters 2017-2018

Neges oddi wrth Gadeirydd y Llywodraethwyr/A message from the Chair of Governors Mrs Saran Thomas

Ffair Haf / Summer fair

Llwyddiant Mawr! / A BIG success! Mae’n dda gennym gyhoeddi ein bod wedi codi cyfanswm o £2,943.95 yn y Ffair Haf neithiwr. Diolch yn fawr i'r CRhA am drefnu’r cyfan; i’r disgyblion a’r staff am gynnal y stondinau; i chi’r rhieni am gefnogi’r achlysur ac i’r gwirfoddolwyr am bob cymorth cyn, yn ystod ac ar ôl y ffair. We are pleased to announce that we raised a grand total of £2,943.95 in the Summer Fair. A big thank you to the PTA for organising the event; to the pupils and staff for managing the stalls; to you as parents for supporting the event and to all volunteers who helped before, and after. Diolch yn fawr iawn!

Digwyddiadau'r wythnos / This week's events

Gweithgareddau Urdd dros yr Haf / Urdd activities during the summer

Digwyddiadau wythnos/ Weeks events

Digwyddiadau wythnos/ Weeks events

Digwyddiadau 4/6/18-15/6/18

Digwyddiadau tymor yr Haf / Summer term events

Digwyddiadau 30/4/18 - 11/5/18

Amserlen Profion 2018 / National tests timetable 2018

26/3/18

Adroddiad y Corff Llywodraethu i Rieni/Governing Body Report to Parents 2016/17

5/3/18

 

Oherwydd bod y tywydd wedi amharu ar drefniadau’r wythnos diwethaf, byddwn yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar ddydd Mercher 14eg o Fawrth. Bydd hwn yn gyfle i'ch plentyn ddod i’r ysgol yn ei g/wisg Gymreig. Bydd ffotograffwyr Finesse yn yr ysgol hefyd ar y diwrnod hwn er mwyn cymryd lluniau disgyblion unigol.

Due to the unfortunate disruption caused by the weather last week, we will be celebrating St David's Day on Wednesday, 14th March. This will be an opportunity for your child to dress in their Welsh costumes. Finesse photography will also be in school on this day to take photographs of individual pupils.

15/1/18 - 26/1/18

Croeso nôl / Welcome back

16/11/17 Llau pen/ Head lice

Wythnos iach / Healthy week 20-24/11/17

Meithrin, Derbyn a dosbarth Miss Griffiths / Nursery, Reception and Miss Griffiths class 17/11/17

Plant mewn angen/ Children in need 17/11/17

18/10/17

Banc Bwyd / Food Bank

Mae'r cyngor ysgol wedi penderfynu casglu bwyd i'r Bancbwyd yn Abertawe.  Dewch ar bwydydd i'r ysgol erbyn Dydd Llun 23.10.17

The school council have decided to collect food for the Foodbank in Swansea.  Please bring food to the school by Monday 23.10.17

Gweler yr atodiad  / Please see the flyer attached

Gwasanaeth Nyrsio Ysgolion / School Nursing Service

Croeso nôl/Welcome back. Medi 2017/ September 2017

Clybiau Medi / September clubs

Llau pen / Head lice 08/09/17