Home Page

Tymor y Gwanwyn / The Spring Term 2022

Syniad mawr y tymor hwn yw:

This term’s big idea is:

Rydyn ni wedi bod yn dysgu am ddathliadau traddodiadol y Flwyddyn Newydd Gymreig - Y Calennig a'r Fari Lwyd.

We have been learning about traditional Welsh New Years celebrations - The Calennig & The Fari Lwyd.

Cân Calennig

Still image for this video
New Years Day song

Y Fari Lwyd

Ein Fari Lwyd Origami / Our Origami Mari Lwyds

Mae gwersi ffidil wythnosol Blwyddyn 3 yn mynd yn dda iawn!  Byddwn yn dechrau dysgu darn newydd yn barod i’w berfformio yn Eisteddfod yr ysgol felly cofiwch ddod â’ch ffidil i mewn bob dydd Mercher ac i ymarfer gartref!

Mae'r daflen gerddoriaeth a'r trac cefndir ar gael ar HWB. 🎻 

Year 3’s weekly violin lessons are going very well! We will be starting to learn a new piece ready to perform in the school’s Eisteddfod so please remember to bring in your violins every Wednesday and practise at home!

The music sheet and backing track are available on HWB. 🎻

Gwneud cynnydd ardderchog!

Still image for this video
Making excellent progress!

Cawsom ddiwrnod gwych yn dathlu Dydd Miwsig Cymru ym mlwyddyn 3 ar Chwefror 2il!

Dyma rai o’n hoff ganeuon Cymraeg… 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎤❤️🎶 

We had a fantastic day celebrating Welsh Language Music Day in year 3 on February 2nd!

Here are a few of our favourite Welsh songs… 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎤❤️🎶 

Dydd Miwsig Cymru

Still image for this video
Welsh Music Day

Rydyn ni wedi bod yn greadigol iawn yn ystod yr wythnosau diwethaf yn ymgorffori’r cymeriadau amrywiol o’r stori Pedr a’r Blaidd ac yn actio’r stori gyda’r gerddoriaeth. Y cymeriadau yw: Taid, Pedr, yr helwyr, y blaidd, y gath, yr aderyn a'r hwyaden. Allwch chi ddyfalu pa gymeriadau mae pob grŵp yn eu portreadu?  
👨‍🦳👦💂🐺🐈🕊🦆

We have been very creative the past few weeks embodying the various characters from the story Peter and the Wolf and acting out the story with the music. The characters are: Grandfather, Peter, the hunters, the wolf, the cat, the bird and the duck. Can you guess which characters each group are portraying?

👨‍🦳👦💂🐺🐈🕊🦆

Grŵp 1

Still image for this video

Grŵp 2

Still image for this video

Grŵp 3

Still image for this video

Grŵp 4

Still image for this video

Grŵp 5

Still image for this video

Grŵp 6

Still image for this video

Grŵp 7

Still image for this video

Cawsom ddiwrnod hyfryd yn dathlu Dewi Sant ar Fawrth y 1af ac yn ystyried beth mae ei neges bwysig o ‘wneud y pethau bychain’ yn ei olygu i ni.
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

We had a lovely day celebrating Saint David on March the 1st and considering what his important message of ‘doing the little things’ means to us.
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Dewi Sant - Nawddsant Cymru

Daeth Dewi Sant yn nawddsant Cymru. Mae pobl yn dathlu Dydd Gwˆ yl Dewi ar 1 Mawrth gyda gorymdeithiau, cyngherddau a digwyddiadau eraill, ac yn aml iawn mae...

Stori Dewi Sant | Cerys Matthews

Hanes hudolus Dewi Sant gyda Cerys Matthews. Stori i rai bach i'w suo i gysgu gan freuddwydio am y #PethauBychain sy'n gwneud gwahaniaeth mawr. Celf gan SME...

4. AMSER STORI gyda Mari Grug - Gwneud y pethau bychain

Mae Alys yn dysgu bod Dewi Sant wedi dweud wrth ei ddilynwyr am wneud y 'pethau bychain', ac mae'n pendroni beth yw ystyr hynny. Yn ystod y diwrnod mae hi'n ...

Mae blwyddyn 3 wedi bod yn gweithio’n galed iawn yn dysgu chwarae ‘Lawr ar lan y môr’ ar y ffidil ar gyfer ein heisteddfod ysgol ar Fawrth yr 16eg.  Da iawn Blwyddyn 3! Mae adnoddau ar gael ar Hwb felly gwnewch yn siwr i ddal ati i ymarfer gartref hefyd!  👏❤️🎻

Year 3 have been working very hard learning to play  ‘Lawr ar lan y môr’ on the violin for our school Eisteddfod on March the 16th. Well done Blwyddyn 3! Resources are available on Hwb so make sure to continue practising at home too! 👏❤️🎻

Lawr ar lan y môr

Still image for this video

Lawr ar lan y môr

Still image for this video

Cafodd pawb amser arbennig yn Llyfrgell Ganolog Abertawe! Mwynheuon ni daith o amgylch y llyfrgell, stori wych a gêm llythrennedd hwyliog er mwyn ddarganfod y gair hud! Diolch yn fawr iawn i Mrs Williams am drefnu’r daith ar gyfer CC3 fel rhan o’n dathliad Diwrnod y Llyfr a‘r rhieni a ddaeth i helpu ni heddiw.  😁📚👍

A fantastic time was had by all in Swansea Central Library! We enjoyed a tour of the library, a brilliant story and a fun literacy game in order to discover the magic word! Big thanks to Mrs Williams for arranging the trip for PS3 as part of our World Book Day celebration and

the parents who came to help us today. 😁📚👍

Llyfrgell Abertawe / Swansea Library

Still image for this video

Yn ystod ein hymchwiliad ar brynhawn dydd Iau, gallem weld, clywed a theimlo bod sain yn cael ei gynhyrchu gan ddirgryniadau!  Fe wnaethom ddysgu pan fyddwch yn lleihau faint y gall offeryn ddirgrynu eich bod yn lleihau faint o sain y mae'n ei gynhyrchu, a bod y sain yn stopio pan fydd yr offeryn yn stopio dirgrynu. 👩‍🔬🧑‍🔬
During our investigation on Thursday afternoon, we could see, hear and feel that sound is produced by vibrations! We learned that when you reduce the amount an instrument can vibrate you reduce the amount of sound it produces, and that the sound stops when the instrument stops vibrating. 👩‍🔬🧑‍🔬

Arbrawf Cynhyrch Sain

Still image for this video
Sound Production Experiment

Er mwyn chwarae'r drwm mae angen i'r bilen ddirgrynu.

Still image for this video
To play the drum the membrane needs to vibrate.

Er mwyn chwarae'r ffidil mae angen i'r llinynnau dirgrynu.

Still image for this video
To play the violin the strings need to vibrate.

Er mwyn chwarae'r symbal mae angen i'r symbal ddirgrynu.

Still image for this video
To play the cymbal the cymbal needs to vibrate.

Er mwyn chwarae'r seiloffon mae angen i'r blociau pren ddirgrynu.

Still image for this video
To play the xylophone the wooden blocks need to vibrate.

I siarad, canu a hymian mae angen i'ch llinynnau lleisiol ddirgrynu.

Still image for this video
To talk, sing and hum your vocal chords need to vibrate.

Rydym wedi cael llawer o hwyl yn gwrando ar a chanu i rai o'n hoff ganeuon a sgorau ffilm yn cael eu chwarae'n fyw! Diolch yn fawr i Orion ar y gitâr ac Oriana ar y ffidil.

🎻👏🎸
We’ve had lots of fun listening and singing along to some of our favourite songs and film scores being played live! Big thanks to Orion on guitar and Oriana on violin. 🎻👏🎸

Hei Mistar Urdd & Lawr ar lan y môr

Still image for this video

Rydym wedi mwynhau yn fawr cyflwyniad addysgiadol a difyr gan y Triawd Pres Cymreig! 🎺🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿👏

We have thoroughly enjoyed an informative and entertaining presentation by the Welsh Brass Trio! 🎺🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿👏

 

Triawd Pres Cymreig / Welsh Brass Trio

Still image for this video

Rydym wedi ysgrifennu negeseuon a cherddi hyfryd ar gyfer Sul y Mamau. Ansoddeiriau a threiglo gwych Blwyddyn 3! 💐💝

We’ve written some lovely messages and poems for Mother’s Day. Brilliant adjctives and mutating year 3! 💐💝

Sul y Mamau

Sul y Mamau 2022

Still image for this video