Home Page

Derbyn / Reception – Mrs R Harris-Jenkins

Croeso i ddosbarth Derbyn

Mrs Jenkins, Mrs Morris a Miss King!

 

frown

 

Welcome to Mrs Jenkins, Mrs Morris and Miss King's Reception Class!

Dilynwch ein dosbarth ar Trydar!

 Follow our class on Twitter!

@YGGBYMRJenkins

 

 

Thema'r Hanner Tymor:

 

Traeth

 

This Half Term's Theme:

 

Beach

 

Rhagflas y Tymor/ Term's Overview

Lawr ar Lan y Môr / At the Seaside

Ar Lan y Môr 'Slawer Dydd/ Off to the Seaside!

Thema'r Hanner Tymor:

 

Blasus

 

 

 

This Half Term's Theme:

Scrumptious

Rhagflas/Overview

Picnic Tedi Bêrs yn y Parc/ A Teddy Bears' Picnic in the Park

"Rhedwch a rhedwch ar ddwy goes, wnewch chi fyth ddal y Bachgen Bach Toes!"

Newyddion Cyffrous!

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, buodd y lindys yn brysur iawn yn bwyta, tyfu ac yna, yn adeiladu crysalis yr un. 

Yn y diwrnodau cyn hanner tymor, daeth pili pala prydferth allan o bob crysalis!

 

Exciting News!

During the past weeks, the caterpillars have been really busy eating, growing and finally each building a chrysalis. 

Just before half term, beautiful butterflies emerged from each chrysalis!

 

                     

                         

                           

Beth sydd yn y parsel, tybed? 

 

I wonder what's in the parcel?

 

PUMP LINDYSYN LLWGLYD IAWN!!!!

FIVE HUNGRY LITTLE CATERPILLARS!!!!!

 

 

Creu cebabs 'Y Lindysyn Llwglyd Iawn'/ Making 'The Very Hungry Caterpillar' kebabs

Platiau Pitsa Perffaith!

Dyma'r Cyfnod Sylfaen ar ei orau! Dysgu gweithredol a'r cyfle i werthuso ein gwaith ar y diwedd! 

 

 

no

 

Delightful Dishes of Dough (with sauce, cheese and toppings)!

This is Foundation Phase at its best! Active learning and the opportunity to evaluate our handy work at the end! 

Ymweld â Bwyty Ask/ A Visit to Ask Restaurant

Ymarfer ein sgiliau Rhifedd a Llythrennedd / Practising our Numeracy and Literacy skills

Taflenni Ymarfer Llawysgrifen / Handwriting Practice Worksheets

Thema'r Hanner Tymor:

 

Chwedlau'r Ddraig

 

 

This Half Term's Theme:

Dragon Tales

 

 

Rhagflas y Tymor/ Term's Overview

Ffau'r Ddraig

The Dragon's Den

 

Cyrhaeddodd amlen ar ddydd Gwener! Ynddi, roedd llythyr o'r ddraig fach yn ein gwahodd i'w ffau. Roedd cyfres o gliwiau yn yr amlen hefyd. Roedd yn rhaid i ni ddatrys y cliwiau yn er mwyn dod o hyd iddi.....am brynhawn cyffrous!

 

An envelope arrived on Friday! In it was a letter from the little dragon, inviting us to her den.  There were also a series of clues in the envelope. We had to solve the clues to find her....what an exciting afternoon!  

 

Antur i Gastell Caerffili/ An Adventure to Caerphilly Castle

Amser Stori yn Llyfrgell Sgeti/ Book Time in Sketty Library

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi / Celebrating St David's Day

Blwyddyn Newydd Dda! Ydych chi'n barod am lawer o brofiadau newydd a gweithgareddau cyffrous? Edrychwch beth yw'r thema newydd....

Happy New Year! Are you ready for lots of new experiences and exciting activies? Look what our new theme is...

 

                   

Thema'r Hanner Tymor:

Tyllau, Gofodau a Chuddfannau

 

This Half Term's Theme:

Holes, Spaces and Hiding Places

 

 

Rhagflas y Tymor/Term's Overview

O, na! Mae anifeiliaid y goedwig yn wlyb ac yn oer! Mae angen cartrefi newydd arnynt. Dyma'r plant yn mynd ati i'w helpu....ac yna i greu lloches glyd i ni.

 

Oh, no! The woodland animals are cold and wet! they need new homes. Here are the children coming to the rescue.... and then making a cosy shelter for us.

Edrychwch ar ein gofod hir a chul! / Look at our long and narrow space!

Ble mae Jac Do?/Where's Jac Do?

Chwarae Cuddio yn y Parc/Hide and Seek in the Park

Rydyn ni'n Mynd i Hela Arth

We're Going on a Bear Hunt

Rydyn ni'n mynd i hela arth.

Rydyn ni am ddal arth fawr.

O, mae'n ddiwrnod braf!

Does dim ofn arnon ni..........

 

Rhoi cyfarwyddiadau i Beebot / Giving instructions to Beebot

Creu map Hela Arth gyda'r Beebot/Making a Bear Hunt Map with the Beebot

smiley Newyddion Cyffrous! smiley

Rhowch gynnig ar 'apps' newydd Magi Ann! Dyma ffordd hyfryd i ddatblygu sgiliau darllen eich plentyn yn y cartref.

 

Exciting News!

Check out the new Magi Ann apps! Here's a great way to develop your child's reading skills at home.

    

Llyfrau Hwyl Magi Ann

Llyfrau Bach Magi Ann 

 

smiley

 

Cofiwch fod canu hefyd yn ffordd dda o ddatblygu sgiliau Rhifedd a Llythrennedd eich plentyn. Ewch i wefan Hwb i glywed amrywiaeth o ganeuon, rhigymau rhif a hwiangerddi.

 

Remember that singing is also a great way to develop your child's Numeracy and Literacy Skills. Visit the Hwb website to hear a variety of traditional songs and number rhymes.

 

 

 

 

 

Thema'r Hanner Tymor:

Tywynnu a Phelydru

 

This Half Term's Theme:

 Glow and Glitter

 

Rhagflas y Tymor/Term's Overview

Ho! Ho! Ho! Pwy sy'n dŵad dros y bryn....?

5 Pwdin Nadolig ar silff yn y siop.... 5 Christmas Puddings on a shelf in a shop......

Hanukkah Hapus! Happy Hanukkah!

Am hwyl! What fun!

Diolch i mami Megan am ddarparu'r holl tatŵs. Diolch hefyd i mami Gabriela a Charlotte am gefnogi mami Megan. Gweithiodd 'Corachod Sion Corn' yn ddiwyd iawn drwy'r bore!

Dyna oedd ffordd hyfryd a phefriog iawn i orffen ein thema.

A big thank you to Megan's mum for providing all of the tattoos. Thank you also to Gabriela and Charlotte's mum for supporting Megan's mum. 'Santa's Elves' worked so diligently through out the morning!

What a lovely and very sparkly way to finish our theme.

Ein Helfa Ddisglair / Our Shiny Hunt

Gwneud Cysgodion / Making Shadows

Thema'r Hanner Tymor:

Pethau Bychain Pitw

 

This Half Term's Theme:

Teeny Tiny Things

 

Dirgelwch yr Olion Traed Bychain Pitw.....

Pwy wnaeth yr olion traed ac i ble maent yn arwain?????

 

The Mystery of the Teeny, Tiny Footprints.....

Who made them and where do they lead????

Plantasia yn Dod i'r Ysgol

Daeth amrywiaeth o greaduriaid bach (a nid mor fach) i'r ysgol heddiw. Cyfle gwych oedd hi i arsylwi arnynt yn agos AC i'r rhai oedd yn ddigon dewr....i'w dal!

Plantasia Comes to School

A variety of small (and not so small) creatures came to school today. It was a great opportunity to observe them closely AND for those who were brave enough.....to hold them!

Her y Chwilen Ddu/ The Cockroach Challenge

Sialens Rhigwm Pori drwy Stori

Rydyn wrthi'n dysgu'r hwiangerddi ar gyfer y Sialens Rhigwm sy'n digwydd yn yr ysgol ar Ddydd Mercher Hydref 22ain am 2:40 y.p. Mae croeso cynnes i chi ddod i'n cefnogi, felly nodwch y dyddiad yn eich dyddiaduron! smiley

Am fwy o wybodaeth am 'Pori drwy Stori' neu syniadau am sut allwch chi gefnogi darllen eich plentyn, cliciwch ar y ddolen isod.

Pori drwy Stori's Rhyme Challenge

We are currently busy learning the rhymes for the Rhyme Challenge that's being held in school on Wednesday 22nd of October at 2:40 p.m. You are more than welcome to come and support us, so make a note of the date in your diaries! smiley

For more information about 'Pori drwy Stori', or ideas on how to help support your child's reading at home, click on the link below. 

 

 

Dysgu am Rosh Hoshanah gyda Maccabee.... am hwyl!

Learning about Rosh Hoshanah with Maccabee...what fun!

                                    

 

Pethau Bychain o'r Cartref

Mae llawer o bethau diddorol wedi cyrraedd y dosbarth. Edrychwch yn ofalus ac efallai fe welwch chi eich gwrthrych...

Tiny Things from Home

Many interesting things have arrived in the class. Look carefully and you might spot your object...

Diwrnod Eco

 

Roedd pawb yn ysu am fynd ar yr helfa. Cawson ni ein rhyfeddu gyda'r nifer o greaduriaid bychain pitw sydd o'n cwmpas!

Everyone was eager to go on the bug hunt.  We were amazed at the number of teeny tiny creatures that are all around us!

 

Am Syrpreis!

Tyfodd Alfie a'i dad cu y bwmpen anferthol yma o hedyn fychan bitw!

What a Surprise!

Alfie and his grandfather grew this enormous pumpkin from a teeny tiny seed!

                  

 

 

Alldaith Pethau Bychain

Cawson ni amser da yn chwilio am bethau bychain ym Mharc Brynmelin. Dyna oedd ffordd hyfryd o gychwyn ar ein thema! Llawer o ddiolch i'r rhieni oedd wedi dod gyda ni.

Tiny Things Expedition

We had a great time looking for tiny things in Brynmill ParK; it was a lovely way to launch our theme!

Many thanks to the parents who accompanied us.

Addysg Gorfforol:

Dydd Llun a Dydd Gwener

 

Physical Education:

Monday and Friday

 

 

 

Ein Diwrnod Cyntaf yn y Derbyn

Our First Day in Reception