Home Page

Derbyn & Blwyddyn 1 / Reception & Year 1 – Miss K Griffiths

Croeso i ddosbarth Miss Griffiths, Miss Weston a Miss Price.

Yn ystod yr wythnosau i ddilyn fe fyddwn yn rhannu gwybodaeth a lluniau ynglyn a'r dosbarth. 

Hwyl am y tro a chofiwch gwirio'r wefan yn gyson .

 

Welcome to Miss Griffiths, Miss Weston and Miss Price' class.

During the forthcoming weeks we will be sharing important information and photos regarding the class.

 

 

Diwrnod Mabolgampau / Sports day

Mabolgampau Sports day

Diolch yn fawr i'r rhieni am brynu cynfasau Celf y plant yn y Ffair Haf. O ganlyniad rydym hyd yn hyn wedi codi £120 ar gyfer yr ysgol! Os nad ydych wedi eu prynu plis dewch i'r dosbarth.

A big thank you to the parents for buying their children's art canvases in the Summer Fete. So far we have raised £120 for the school! If you have yet to purchase your childs work  please come to the class.

 

Yn ystod yr wythnos hon mae'r plant wedi bod yn hynod o brysur yn dylunio a pheintio cynfas yr un er mwyn gwerthu yn y Ffair Haf. Os nad ydych yn medru dod cewch eu prynu yn uniongyrchol o'r dosbarth. Gweler isod am rai esiamplau. Picassos y dyfodol efallai?!

This week the children have been very busy designing and painting an art canvas each in order to sell at our Summer fete. If you are unable to come you may purchase them directly from the class. See below for a few examples - Picassos of the future perhaps?! 

Dwlu ar fownsio! Bounce bounce!

Rhagflas yr hanner tymor / Overview of our new theme

Hwyl fawr i'n thema Dinosoriaid.

Helo i'n thema newydd sef Bownsio!

Byddwn yn dysgu sut i weithio fel tim ac yn naturiol - datblygu ein sgiliau pel ac ymarfer corff.

 

 

Farewell to our Dinosaur theme.

Hello to our new theme - Bouncing!

 

This theme has an emphasis on team games and naturally - ball and PE skills! 

 

 

Er gwybodaeth:

Os ydych yn defnyddio Trydar beth am ddilyn cyfrif y dosbarth? 

Enw Trydar - YGGBYMKGriffith.

For your information:

If you are a keen Twitter user why not follow our class account?

Our Twitter name is YGGBYMKGriffith

 

 

Edrychwch pwy ddaeth i weld ni heddiw....

Roedd y plant wrth eu bodd wrth weld Miss Weston ac wrth gwrs Ethan.

Am syrpreis hyfryd!

Look who came to see us today...

The children were very excited to see Miss Weston and of course meet baby Ethan.

A lovely surprise! 

Dawns y dinosoriaid

Still image for this video
Forget "Gangnam style!" We have discovered "Dinosaur style!"

smileyLlongyfarchiadau mawr i Miss Weston yn ddiweddar. Ganwyd Ethan James  ar 4ydd o Fai. Newyddion hyfryd i'r dosbarth!heart

smileyCongratulations are in order for Miss Weston. Ethan James arrived safely on 4th May. Lovely news!heart

Croeso mawr i Miss Harries - ein cynorthwywraig newydd a fydd yn cymryd dros ddyletswyddau Miss Weston sydd ar ei chyfnod mamolaeth.

A warm welcome to Miss Harries - our new classroom assistant who will be taking over from Miss Weston whilst she is on her maternity leave.

Rhagflas yr hanner tymor nesaf / An Overview of our next theme

Ein thema ar ol y gwyliau yw Brwydr y deinosoriaid! Mae'r plant yn hynod o gyffrous! Os oes gennych unrhyw adnoddau a fydd o gymorth fe fyddwn yn ddiolchgar iawn.


Our theme after the holidays is Battle of the dinosaurs! The children are so excited! If you have any resources which could be of use we will be very grateful to receive them.
 

smileyPasg hapus i bawb! Happy Easter to all! 

Gweithgareddau'r Pasg / Easter activities

Sesiwn holi ac ateb. 

Question time!

trim.AEStuY.MOV

Still image for this video

trim.1upi7X.MOV

Still image for this video

Edrychwch pwy ddaeth i weld ni heddiw! Dim ond y wrach o stori Wwsh ar y brwsh! Cawsom hwyl yn holi cwestiynau iddi!

Look who flew in to see us today! The witch from the story we have been reading - Wwsh ar y brwsh! We loved asking her questions about her job as a witch! 

smileyBaw, annibendod a chymysgeddau - yn lythrennol!! Hwyl a sbri yng nghanol y llanast! 

Mud, mess and mixtures - quite literally!! We had such a fun time amongst all the chaos! 

Adeiladwyr arbennig! Builders of the year!

Fel rhan o'r thema rydym yn bwriadu cynnal diwrnod chwarae anniben ar Ddydd Mercher 12fed o Fawrth. Bydd y plant yn arbrofi gyda deunyddiau fel tywod, blawd, mwd a spagetti!! Gofynnwn yn garedig os fedrwch ddanfon eich plant i'r ysgol mewn hen ddillad. Rydym yn rhagweld annibendod enfawr! Diolch am eich cydweithrediad cyson.

 

As part of the new theme we intend to hold a messy play day on Wednesday 12th March. The children will be experimenting with a range of substances such as sand, flour, mud and spaghetti! We kindly ask that the children wear old clothes to school on this day as there is a strong possibility that they might get a little dirty! As always, thank you for your cooperation. 

Edrychwn ymlaen at agoriad swyddogol Safle adeiladu Awstralia ar Ddydd Llun! Cystadleuydd i adeiladwyr Persimmon! 

We are looking forward to the formal opening of Australia's building site on Monday! A rival for Persimmon builders!

Mae safle adeiladu Bob y bildar ar y gweill!

Bob the builders construction site is almost ready! 


Diolch o galon i famgu Callum a chynigodd i lanhau a thrwsio ardal allanol y dosbarth y bore ma. Mae'r plant a'r staff yn ddiolchgar dros ben am ei gwaith caled ac rydym yn addo i gadw' r lle yn daclus!  

 

The children and staff would like to say a massive thank you to Callum's gran who offered to help tidy our outside area this morning. It is now spotless and we promise to keep it neat and tidy! Thank you again for all your hard work! 
 

nonoCroeso nol i'r ail hanner o dymor y Gwanwyn. Ein thema newydd yw Baw, annibendod a chymysgeddau! Byddwn yn dysgu am ddeunyddiau amrywiol a'u phriodweddau. Rydym wedi penderfynu sefydlu "safle adeiladu" yn ein cornel chwarae. Os oes gennych unrhyw adnoddau ( llyfrau, teganau Bob y bildar) a fydd o gymorth byddwn yn ddiolchgar iawn i'w derbyn. Diolch yn fawr! 

 

Welcome back to the second half of the Spring term. Our new theme is Mud, mess and mixtures! We will be learning about different materials and their properties. We have decided that we would like to become keen builders and form a " building site" in our role play corner. If you have any items which could be of use ( books, Bob the builder toys or plastic tools) we would be very grateful to receive them. Thank you! 

Roedd Fflyffi yn ddiolchgar iawn am ei jeli coch heddiw! 

Fluffy the dog was very grateful for his jelly today! 

Ffarwel i thema Pitran Patran yn y pyllau - rydym wir wedi datblygu nifer o sgiliau, yn enwedig yn wyddonol!

A fond farewell to our Pitter patter in the puddles theme. We have developed greatly through the use of this theme, particularly our science skills!

Dysgu am ddwr yn eu ffurfiau amrywiol / Learning about water in its different forms

Rydym wedi bod yn dysgu am brosesau rhewi ac ymdoddi yr wythnos hon...Brrrrrr! Geirfa i gofio:

hylif   solid   rhewi   ymdoddi   

We have been keen scientists this week and have been learning how water can freeze and melt. Brrrrr! The ice was very cold!

Sblasio yn y pyllau / Splashing in the puddles! Am hwyl! Great fun!

Croeso nol i dymor (a blwyddyn) newydd! 

Ein thema am yr hanner tymor i ddilyn yw Pitran Patran yn y pyllau - addas iawn wrth ystyried yr holl dywydd gwael rydym wedi cael yn ddiweddar! 

Er mwyn arbrofi a mwynhau yn y pyllau dwr fe fydd angen par o esgidiau glaw ar eich plentyn.Os nad ydych wedi eu darparu yn barod, a wnewch chi sicrhau fod par ganddynt yn fuan os gwelwch yn dda. Diolch am eich cydweithrediad.

 

Welcome back to a new term ( and year of course!) 

Our theme for the forthcoming half term is Pitter, pattering in the puddles - very appropriate considering the severe weather conditions we have experienced lately!

In order to experiment and enjoy splashing in the puddles your child will require a pair of wellingtons. If you have not already provided these, we kindly ask that you do so as soon as possible please. Thank you for your support. 

Rhagflas yr hanner tymor / An overview of this half terms work

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i blant a theuluoedd Awstralia! Diolch am eich holl gefnogaeth yn ystod y tymor.

A very Merry Christmas and a Happy New Year to all! Thank you for your continued support throughout the term.smiley

Partion Nadolig/ Christmas parties

Hwyl yr Wyl! Getting into the festive spirit!

Diwrnod pyjamas!

Rhagflas yr hanner tymor / An overview of this half term's work

Sialens rhigymau Pori drwy stori Nusery rhyme challenge

Still image for this video
Plant y Derbyn yn mwynhau'r profiad o ganu hwiangerddi yn ein cyngerdd dathlu. Reception pupils singing their hearts out in our nursey rhyme celebration concert.

Derbyn ein tystysgrifau wrth Mr Scourfield.. Our hard work paid off as we were presented with a certificate from Mr Scourfield!

5/11/2013 Wel! Dyma ni wedi cyrraedd yr ail hanner o dymor yr Hydref! Mae'r amser wir yn hedfan! Ein thema am yr wythnosau i ddilyn yw "Pan af i gysgu". Byddwn yn dysgu am arferion dydd a nos ac am olau a thywyllwch. Mae gennym gornel chwarae rol newydd sef "Y Gofod" ac rydym yn gyffrous iawn i actio fel gofodwyr ac estroniaid.Rydym wedi bod wrth ein boddau yn edrych ar lyfrau yn ein roced ddarllen ac mae'r goleuadau sydd o gwmpas yn brydferth iawn! The second half of the Autumn term has arrived, the time certainly is flying by! Our theme for the forthcoming weeks is "Whilst I sleep". We will be learning about the routines of day and night and about darkness and light. We have a new role play corner based on "Space" and we are thoroughly looking forward to acting like astronauts and aliens! We have also been enjoying looking at books in our new "reading rocket" and observing the fibre optic lights and lava lamps around us. Zzzzzzzzzz!

Ychydig o luniau o'r dathlu yn ein parti cathod heddiw! Buom yn brysur iawn yn addurno cacennau mewn siap cathod, bwyta bisgedi a chanu a dawnsio fel cathod! Ac wrth gwrs adolygu beth yr ydym wedi dysgu am gathod o bob math.Diwrnod hyfryd i orffen y thema a'r hanner tymor! Mwynhewch y gwyliau! Here are a few pictures of us celebrating at our cat party! We decorated cakes in the form of cats, ate cat shaped biscuits and sung and danced like cats all day! And of course we reviewed what we have learnt about cats during the last 8 weeks. A lovely day to round off the theme and the half term. Enjoy the holidays!

Dysgu dawns newydd!

Still image for this video
Yn ystod ein gwersi Ymarfer corff rydym wedi dysgu dawns newydd ar sail "Dyma fi!" Am hwyl a sbri!
During our PE lessons we have been learning a new dance on the topic "Myself". What fun we have had!

 9/10/2013 Dyma cip olwg o'r gweithgareddau rydym wedi bod wrthi'n gwneud hyd yn hyn!

9/10/2013   Here are some of the activities we have been doing so far!