Home Page

Cwricwlwm i Gymru / Curriculum For Wales

Cyhoeddi Crynodeb o'n Cwricwlwm / Our Published Curriculum Summary

Cwricwlwm newydd i Gymru

Dyma gyfnod cyffrous i bobl ifanc Cymru. Mae Cwricwlwm newydd i Gymru ar y gweill fydd yn ennyn brwdfrydedd dysgwyr o 3 i 16, gan roi iddynt y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy'n newid.

A new curriculum for Wales

This is an exciting time for the young people of Wales. A new Curriculum for Wales is coming that will enthuse learners from 3 to 16, giving them the foundations they need to succeed in a changing world.

Y Pedwar Diben/The Four Purposes

Dinasyddion egwyddorol a gwybodus

Still image for this video

Dysgwyr uchelgeisiol a galluog

Still image for this video

Cyfranwyr Mentrus a Chreadigol

Still image for this video

Beth sy’n newid gydag Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (ACRh): gwybodaeth ar gyfer ysgolion, lleoliadau nas cynhelir a ariennir, rhieni a gofalwyr

What’s changing with Relationships and Sexuality Education (RSE): information for schools, settings, parents and carers

Amlieithrwydd ym Mryn-y-Mor

Multilingualism in Bryn-y-Mor

 

Mae dysgu am hunaniaeth a diwylliant drwy ieithoedd yn ein paratoi i fod yn ddinasyddion Cymru a’r byd. Mae dysgu a defnyddio ieithoedd yn ein cysylltu â phobl, lleoedd a chymunedau. Mae’r Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu wedi’i gynllunio i sicrhau bod dysgwyr, fel dinasyddion Cymru ddwyieithog a byd amlieithog yn gallu defnyddio’r Gymraeg, Saesneg ac ieithoedd rhyngwladol. Drwy godi ymwybyddiaeth o amrywiaeth o ieithoedd o oedran cynnar, bydd dysgwyr yn gallu adnabod nodweddion tebyg rhwng ieithoedd a gwerthfawrogi’r gwahaniaethau rhyngddynt. Cânt gymorth i feithrin dealltwriaeth o darddiad, esblygiad a nodweddion y Gymraeg, Saesneg ac ieithoedd rhyngwladol a fydd yn rhoi set o sgiliau iddynt sy’n mynd y tu hwnt i sgiliau Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu ac yn cynnwys nodweddion megis creadigrwydd, gwydnwch, y gallu i gasglu ac empathi. Mae’r cwricwlwm newydd yn caniatau y cyfle i wella pob iaith yn cynnwys Cymraeg, Saesneg a ieithoedd rhyngwladol a ieithoedd rhyngwladol, wrth ystyried cysylltiadau rhwng ieithoedd.

 

 

Learning about identity and culture through languages prepares us as citizens of Wales and the world. Learning and using languages connects us to people, places and communities across the globe. The Area of Learning, Experience in Languages, Literacy and Communication is designed to ensure that learners, as citizens of a bilingual and multilingual world can use Welsh, English and international languages. By raising awareness of a variety of languages from an early age, learners will be able to recognize similarities between languages and appreciate the differences between them. They are helped to develop an understanding of the origins, evolution and characteristics of Welsh, English and international languages which will equip them with a set of skills that go beyond language, Literacy and Communication skills and include features such as creativity, resilience, the ability to gather and empathize. The new curriculum allows the opportunity to improve all languages including Welsh, English and international languages, while considering links between languages.