Home Page

Clwb brecwast / Breakfast club

Clwb Brecwast

Mae’r Clwb Brecwast ar agor yn foreol o 7.50yb tan 8.50yb ar gyfer holl ddisgyblion yr ysgol. Codir tal o 50c i’r disgyblion hynny sy’n mynychu’r clwb rhwng 7.50yb a 8.20yb. Yn ystod y cyfnod hwn gall y plant fynd i’r neuadd i fwynhau grawnfwyd, tost a sudd yn ogystal â ffrwythau. Sicrheir goruchwyliaeth o’r disgyblion yn y neuadd ac ar yr iard yn ystod y cyfnod hwn gan barhau hyd at amser cofrestru am 8.50yb.

Breakfast Club

The breakfast club is open to all school pupils each morning from 7.50am to 8.50am. There is a 50p charge for each pupil attending the breakfast club between 7.50am and 8.20am. During this period children can use the school hall to enjoy cereal, toast and juice as well as fruit. Supervision of pupils in the hall and the yard is ensured during this time and continues until registration time at 8.50 am.